Do­vo­ľu­jem si ne­sú­hla­siť s mé­diami, ktoré mne aj tebe chcú na­nú­tiť myš­lienku, že svadba je naj­dô­le­ži­tej­ším dňom v ži­vote ženy. Je to su­per biz­nis pre rôzne sva­dobné agen­túry, pre­sved­čiť ženu o ta­komto „fakte“. Keď si bu­deš mys­lieť, že svadba je ten úplne naj naj naj deň v tvo­jom ži­vote, tak do nej in­ves­tu­ješ omnoho viac, ako keby ten tvoj sva­dobný deň po­va­žu­ješ za trošku oby­čaj­nejší.

V tvo­jom ži­vote je mnoho dô­le­ži­tých dní. Som pre­sved­čená o tom, že ešte pre­ži­ješ nie­koľko na­ozaj su­per dní, na ktoré bu­deš spo­mí­nať do konca ži­vota s myš­lien­kou: „Som rada, že som to uro­bila, pre­tože ten deň ovplyv­nil môj ži­vot.“

Je ne­po­chybné, že svadba JE dô­le­ži­tým dňom, ale nie naj­dô­le­ži­tej­ším! Čo mô­žeš ozna­čiť za naj­dô­le­ži­tejší deň? Čo je svadba? Svadba je po­tvr­de­nie lásky. Lásky dvoch ľudí, ktorá je zjavná úž ne­jakú tú dobu. Kaž­dému je jasné, že tí dvaja (teda ne­vesta a že­ních) chcú byť spolu a svadba je po­tvr­de­nie tohto zrej­mého faktu. Sva­dob­ným dňom sa nič zá­važné ne­zmení, ak ne­rá­tam zmenu priez­viska snú­be­nice…

couples-wedding-cash

foto: eli­te­daily

Naj­dô­le­ži­tej­ším ži­vot­ným dňom je pre kaž­dého niečo iné, ukon­če­nie školy, zmena práce… Proste je mnoho dní, ktoré ovplyv­nia tvoj ži­vot do konca ži­vota, dní kedy po­tre­bu­ješ na­ozaj veľa od­vahy a po­darí sa ti uro­biť niečo, čo si ni­kdy pred­tým ne­uro­bila.

Uži si každý deň tvojho ži­vota, každú ho­dinu, mi­nútu a se­kundu kaž­dého dňa, nie len ten sva­dobný. Áno, bu­deš naň spo­mí­nať, ale rov­nako bu­deš spo­mí­nať aj na iné mo­menty tvojho ži­vota, ktoré ťa ovplyv­nili viac. Tak ži a ne­buď skla­maná, ak sa ti niečo ne­po­radí, vždy máš mož­nosť chybu na­pra­viť 😉

foto: eli­te­daily

Komentáre