Drahé 21. sto­ro­čie,

mi­lu­jem ťa, ale zá­ro­veň ťa ne­ná­vi­dím. Toľko si mi pri­nieslo. Tech­no­ló­gie, ob­javy, vý­skumy. Mož­nosti ako skva­lit­niť môj ,,úbohý ži­vot,,. Mô­žem ces­to­vať kam chcem, mô­žem sa spo­jiť s pria­teľmi u pro­ti­nož­cov. Pri­ná­šaš mi každý deň mož­nosť ve­dieť všetko o všet­kom a o kaž­dom. Mô­žem sa stať každý deň múd­rej­šou, kraj­šou, mil­šou, prí­ťaž­li­vej­šou, do­ko­na­lej­šou.

Rady, typy, ná­vody, body, prí­znaky, zna­me­nia.

Je vô­bec možné, že je všade okolo teba také kvan­tum in­for­má­cii? Je to ne­sku­točné. Za­mys­lela si sa nie­kedy nad tým? Nie. Ani ja nie. Be­rieš to ako sú­časť ži­vota. Chceš niečo súrne zis­tiť? Je­den, dva, tri kliky a máš to. Všetko. V kaž­dej ob­lasti aká ťa len na­padne. Do­ká­žeš zis­tiť čo­koľ­vek. Ale ja bu­dem trošku kon­krét­nej­šia. Chcem ho­vo­riť o tom ako nás naša krásna doba, mení na ro­boty.

800x400-woman-handles-being-stressed-out

foto: eli­te­daily.com

Vlastne nie. Ro­boty nie. Skôr Bar­bie. Spo­meň si, keď si bola ma­lým diev­čat­kom. Be­hala si s ka­ma­rátmi po ulici a ne­pre­mýš­ľala si, či máš vhodné ob­le­če­nie, účes, chô­dzu, po­stoj, dr­ža­nie tela, vý­raz..

Ale dnes? Dnes je všetko inak. Pchee. Každý predsa vie, ako vy­zerá do­ko­na­losť. Do­ko­nalá výška, váha, miery. Mierne vy­špor­to­vaná po­stava, vlasy prí­rod­nej farby, po pás. Do­ko­nalá pleť. Vy­stu­po­va­nie bez akej­koľ­vek chy­bičky. Skrátka do­ko­na­losť sama. A ak ná­ho­dou ne­spa­dáš do do­ko­na­lej po­doby dneš­nej do­ko­na­lej ženy, stačí tak málo. Za­pni in­ter­net. Všade náj­deš články o tom ako schud­núť, ako mať vy­špor­to­vané bru­cho, pevný za­dok. Ako sa správne vy­jad­ro­vať v spo­loč­nosti. Čo do­ko­nale ženy ne­ro­bia. Aké ko­níčky sú pre ,,teba,, vhodné. Proste náj­deš presný ná­vod na všetko. Ná­vod ako toto všetko zís­kaš, ale bo­hu­žiaľ ni­kde ne­píšu, že tým stra­tíš to naj­cen­nej­šie. Samú seba.

woman-looks-in-mirror

foto: eli­te­daily.com

Prečo sa nás dnešný svet snaží trans­for­mo­vať do tejto akejsi do­ko­na­lej po­doby? Prečo sa z nás snaží uro­biť ovce, ktoré vy­ze­rajú rov­nako ,,do­ko­nale,, sprá­vajú sa rov­nako ,,do­ko­nale,, a žijú ,,do­ko­nalý,, ži­vot? Prečo krása je­dinca nieje žia­daná a hľa­daná a osla­vo­vaná ako tá ,,do­ko­nalá,,? Kam sa po­delo to, že sme každý ori­gi­nálny, je­di­nečný? Prečo dievča s ry­ša­vými vlasmi a oku­liarmi, nie je také zau­jí­mave, ako jej hne­do­vlasá, štíhla ka­ma­rátka? Je to choré.

Vieš, ja ne­tvr­dím, aby si pre­stala čí­tať, aby si sa pre­stala zau­jí­mať. Ale pro­sím ťa. Vy­ber si to, čo je pre teba prí­no­som. To, čo ťa po­su­nie ďa­lej, a nie to čo z teba spraví sú­časť davu. Ne­tvr­dím, že je zlé byť sú­čas­ťou davu, ale buď tou, ktorá bude sú­čas­ťou davu, ktorý vy­stú­pil z davu.

800x400-woman-hill-arms-outstretched

foto: eli­te­daily.com

Buď sama se­bou, buď ori­gi­nálna a je­di­nečná, pre­tože to si ty. Taká si. Ne­ne­chaj si na­ho­vo­riť, že by si mala byť štíh­lej­šia, ak si spo­kojná sama so se­bou, to stačí. Ne­daj sa zlá­kať na za­ru­čené rady, ani typy, akou byť. Pa­mä­taj si, že je to tvoj ži­vot, taká si sa na­ro­dila, taká máš byť. Ne­daj si zo­brať to naj­cen­nej­šie, samú seba. Pre­tože všetko mô­žeš stra­tiť, krásu, bo­hat­stvo, úspech, pria­te­ľov…ale samú seba..Ni­kdy.

Komentáre