V jednu chvíľu ho mi­lu­ješ a v tú druhú ho máš chuť pri­za­biť. Nuž, chlapi sú na­ozaj svoj­skí. Aj keď bez nich ob­čas ne­vieme žiť, nie­kedy nás ve­dia pekne vy­to­čiť. A vtedy máme po­cit, že sa z nich asi zbláz­nime. Ale ako ta­kéto ob­časné ner­va­če­nie pre­žiť? Drž sa týchto 3 rád, a tvoj ži­vot s ním bude o čosi jed­no­duchší!

Ne­ber si všetko osobne

Brať veci s nad­hľa­dom je skvelá rada do ži­vota ako ta­kého. A ešte lep­šia do ži­vota s chla­pom. Ušet­ríš si veľa ner­vov a síl, ak si jeho po­známky či skutky, ktoré ťa vy­tá­čajú ne­bu­deš brať prí­liš k srdcu. Chlapi jed­no­du­cho ob­čas ne­pre­mýš­ľajú nad tým, čo ho­vo­ria či ro­bia. A tak by si sem tam mala ap­li­ko­vať „jed­ným uchom dnu a dru­hým von.“

Po­cho­pe­nie

Ženy sa idú zbláz­niť, ak par­tner robí niečo, čo sa im ne­páči. Av­šak je po­trebné po­cho­piť, že mu­žovi ne­mô­žeš roz­ka­zo­vať tak, akoby to bolo tvoje dieťa. Každý z nás má svoje po­treby, zvyky i chyby. Ak­cep­tuj ho ta­kého, aký je, ne­rieš hlú­posti a tvoj ži­vot s ním tak bude me­nej stre­su­júci.

Po­kec s ka­moš­kami

Nič ti ne­po­môže viac, ako to, keď sa mô­žeš vy­roz­prá­vať svo­jej ka­moške. Tá je lep­šia ako ten naj­lepší psy­cho­lóg. Vy­po­čuje ťa, po­radí, mô­žeš sa jej na neho po­sťa­žo­vať a po­tom sa už v po­koji vrá­tiť k nemu do­mov. Ver, že s ka­moš­kou a po­há­rom vína v ruke za­bud­neš na to, ako veľmi ťa roz­čú­lil.

Komentáre