Keby som veľmi chcela týchto ľudí ospra­vedl­niť, tak by som aj tak ne­ve­dela ako, pre­tože títo ľu­dia TO vo väč­šine prí­pa­doch ro­bia cie­lene, za úče­lom ub­lí­žiť dru­hému, tak aký ar­gu­ment sa na to dá po­u­žiť? Kedy sa, do kelu, za­čal tento úbohý trend? Trend toho, že kaž­dému je jed­no­duch­šie nie­koho vy­smiať, ako sa za neho po­sta­viť. Trend toho, že ľu­dia za­budli roz­mýš­ľať, že na tej dru­hej strane je cí­tiaca by­tosť a nie in­ter­net. Takže si kla­diem otázku: prečo to stále vi­dím okolo seba a kedy to ko­nečne skončí?! Kedy skončí ten vý­smech, po­ni­žo­va­nie, zá­visť? Kedy skončí to, že sa každý rad­šej stará do ži­vota toho dru­hého na­miesto toho, aby si dal do po­riadku ten vlastný? Skús sa v ňom po­hra­bať ty a zis­tíš, že nie si taký kom­pe­tentý od­su­dzo­vať dru­hých ako si si mys­lel. Ni­kto nie je.

Ur­čite máš cieľ, na kto­rom pra­cu­ješ, po­sú­vaš sa, zlep­šu­ješ sa a si lep­šia, spo­koj­nej­šia a šťastná. Kaž­dým dňom si k nemu bliž­šie. Ko­nečne ži­ješ to, po čom si tak dlho tú­žila, keď v tom príde ne­jaká uráž­livá re­ak­cia, ktorá ťa dá úplne dole, alebo ne­jaký zá­vist­livý čin a roz­mýš­ľaš prečo vlastne? Uro­bila som niečo zle? Stálo celé moje úsi­lie len za to, aby te­raz pri­šiel ne­jaký ne­praj­ník, ktorý mi zničí všetky moje pred­stavy o tom, kde mô­žem byť? Má pravdu alebo ma tie slová majú po­su­núť vpred a na­štar­to­vať vo mne vnú­torný oheň, ktorý ma bude mo­ti­vo­vať in­ten­zív­nej­šie a spáli všetky ne­ga­tívne vib­rá­cie? Tak ako to je?

hatefoto : we­he­ar­tit.com

Z veľ­kej časti ide o po­vahu jed­not­livca. Všetci po­známe nie­koho, kto je veľmi se­ba­ve­domý, ne­do­káže ho zra­niť tak­mer nič (alebo sa len tak tvári, aj to je možné) až to nie­kedy hra­ničí s aro­gan­tnos­ťou. Na opač­nej strane je člo­vek, ktorý je veľmi ne­istý a stačí malý vet­rík a zlomí sa. Títo dvaja ľu­dia re­a­gujú na všetko iným spô­so­bom. Se­ba­ve­domý sa na tom za­smeje a ne­istý plače doma do van­kúša a myslí si, že ne­stojí za nič iné len za urážku. Toto sú roz­diely v po­vahe a zá­ro­veň roz­diely v zná­šaní toho, čo sa stane. Na ni­koho tu nie je ma­nuál toho, koľko zne­sie. S ni­kým sa nedá len tak za­hrá­vať, pre­tože ni­kdy ne­vieš, kedy príde ten mo­ment, ktorý ho zničí.

Po­známe ich. Sú na so­ciál­nych sie­ťach, sú v škole, v práci, na ulici, sú to naši známi. Stre­tá­vame ich bežne a dom­nie­vame sa, že sú na­šimi pria­teľmi. Aké smutné, že ži­jeme v dobe, kde na­miesto toho, aby sme sa na­vzá­jom pod­po­ro­vali, sa na­vzá­jom de­mo­ti­vu­jeme alebo ešte hor­šie po­ni­žu­jeme. Aké smutné, že ľu­dia, ktorí sa tvá­ria, že sú na­šimi pria­teľmi nás ve­dia dať naj­viac dole a vlastne nám prajú len to naj­hor­šie. Ešte smut­nej­šie je, keď ich za tých pria­te­ľov po­kla­dáme (v ne­ve­do­mosti) MY. Vraj len duša, kto­rej bolo ub­lí­žené, ub­li­žuje. Je to akýsi ob­ranný ref­lex. Je tento ref­lex správny? Klin sa kli­nom vy­bíja???

large-hateee

     Zdroj : we­he­ar­tit.com 

Ďalší fakt, ktorý v ce­lej veci hrá dosť veľkú rolu je to, že títo ľu­dia ti vo väč­šine prí­pa­dov zá­vi­dia. Ich zá­u­jem sa inak vy­svet­liť nedá. Tvá­ria sa ako ťa ne­majú radi a aký si bez­výz­namný, ale pri­tom ti o tebe ve­dia po­ve­dať tak veľa, a sa­moz­rejme, za tvo­jím chrb­tom ešte viac… Keď si taký bez­výz­namný prečo sa vô­bec ob­ťa­žujú za­obe­rať sa te­bou? Čo im dá tú ná­mahu na­pí­sať ne­jaký blbý ko­ment, po­ve­dať tie hnusné slová? Prečo ich to nie­kde v ich vnútri tak strašne vy­táča? Prečo? Však ty si „bez­výz­namný a ne­schopný“, takže každý tvoj čin by pre nich mal byť rov­nako bez­výz­namný, či? Alebo, že by v tom bolo niečo viac?

Te­raz sa chcem vrá­tiť k tomu kiež by tu ne­bol žia­den hejt, žiadni ha­teri, žiadna bo­lesť, žiadni ne­vy­rov­naní ľu­ďia, žiadne zlo a všetko by bolo krásne. No ne­fun­go­valo by to… Keď sa te­raz nad tým za­mys­líš, čo v ži­vote ťa naj­viac po­su­nulo? Tie dobré alebo zlé veci? Ne­boli to ná­hodu tí ľu­dia, kvôli kto­rým si chcela bo­jo­vať aj vtedy, keď si už ne­mala silu, pre­tože si si spo­me­nula ako ich to bude žrať, keď to do­ká­žeš? Takže pre­klia­tie alebo po­žeh­na­nie? Týmto sa­moz­rejme nech­cem ni­koho vy­zý­vať k tomu, aby si spo­kojne hej­to­val ďa­lej, chcem len po­môcť ľu­ďom, kto­rým sa to stalo alebo stane, pre­tože na­ozaj ne­mô­žeš zme­niť svet. To, čo zme­niť mô­žeš, si TY sám… 🙂

Väč­ši­nou sa však ľu­dia kvôli ta­kýmto ve­ciam zlo­žia, plačú a majú traumy. Ak sa s tým stále ne­vieš vy­rov­nať, tak si spo­meň na to, čo vždy v tejto veci po­mohlo mne. Je to klišé, ale je to pravda. Mu­síš sa na to po­ze­rať z iných uhlov, ne­us­tále v tom na­chá­dzať dô­vody ako z toho vy­ťa­žiť niečo po­zi­tívne… Tieto veci ti toho môžu dať viac ako si do­ká­žeš pred­sta­viť.

1. Ne­ga­tívna skú­se­nosť ťa môže for­mo­vať

Mi­ni­málne v tom, akým ni­kdy nech­ceš byť. Pred­stav si po­vahu a sprá­va­nie člo­veka, ktorý sa k tebe sprá­val ako idiot a po­vedz si, že ta­kýto ni­kdy nech­ceš byť. Bude to malý krok pre ľud­stvo, ale veľký krok pre teba. Alebo na­opak? Naj­hor­šie čo mô­žeš uro­biť je, že sa bu­deš sprá­vať presne ako člo­vek, ktorý ti ub­lí­žil, do­vo­líš mu aby ťa na­ka­zil jeho cho­ro­bou a ub­lí­žiš zby­točne ďal­ším.

tumblr_ntc09katkp1sulnzno1_500Zdroj : tum­blr.com

2. Bu­deš ostrie­ľa­nej­šia

Každé “áno toto som už za­žila” ťa nie­kde po­súva, aj keď si mys­líš, že je to bez­výz­namné, mô­žeš za­žiť si­tu­áciu, kde zis­tíš, že nie je. Keď sa ocit­neš opäť v po­dob­nej si­tu­ácií, bu­deš ve­dieť lep­šie, ako na ňu re­a­go­vať, resp. ča­som sa možno sta­neš odolná úplne a to ha­ters teší naj­me­nej. V pod­state si ani ne­uve­do­mujú, ako veľmi sil­ných nás ro­bia.

3. Bu­deš si vá­žiť úp­rim­nosť a lás­ka­vosť viac

Raz bude okolo teba tak veľa lásky, že tomu ani ne­bu­deš ve­riť. Áno, aj to je údel skla­maní a ra­není. Tro­chu chlad­nej­šie srdce ako si mala pred­tým (chladné v oča­ká­vaní a mys­lení si, že ty si ne­za­slú­žiš nič dobré), ale na dru­hej strane bu­deš všetko úp­rimné a pekné pre­ží­vať in­ten­zív­nej­šie, a bu­deš si to ne­sku­točne vá­žiť. Práve ty si to za­slú­žiš.

4. Stane sa z teba to naj­lás­ka­vej­šie stvo­re­nie

Každý člo­vek, ktorý bol ter­čom po­sme­chu, alebo hejtu by ni­kdy nech­cel do­pus­tiť, aby to pre­ží­val kvôli nemu nie­kto iný tiež, pre­tože vie naj­lep­šie ako veľmi to do­káže zra­niť. Preto sa z teba stane osoba hl­boko cí­tiaca, lás­kavá a s naj­ver­nej­ším srd­com, aké môže byť. A to je naj­viac!

No a to hlavné

5. Člo­veka si ne­pus­tíš k telu len tak ľahko

Tým pá­dom bu­deš mať vo svo­jom ži­vote len tých správ­nych ľudí. Ne­cháš si čas na to, aby si spoz­nala člo­veka. Bu­deš si ľudí do svojho ži­vota vy­be­rať správne a roz­vážne. Ča­som sa ob­zrieš a zis­tíš, že máš okolo seba pria­te­ľov, ktorí si ťa budú vá­žiť, priať ti len to naj­lep­šie a ľudí, ktorí sa budú sna­žiť ťa vy­smiať po­šleš vieš kam ;).

 

Ukáž mi dô­vod, ak sa zaň sám ne­han­bíš. Len toľko by som od­ká­zala ha­te­rom. Dô­vod ich ko­na­nia môže byť ča­sto­krát smut­nejší, ako ich činy samy… Oni si to možno ne­uve­do­mujú, ale ty si to uve­do­miť mô­žeš a tak­tiež ich mô­žeš úp­rimne ľu­to­vať.

co­ver foto: tum­blr

Komentáre