Všade čí­tame a po­čú­vame o zdra­vej strave a cvi­čení, ale zdravý ži­votný štýl za­hŕňa ešte jednu veľmi dô­le­žitú vec a tou je po­zi­tívne mys­le­nie. 70% strava a 30% cvi­če­nie? My osobne by sme to za­de­lili na rov­no­merné tre­tiny me­dzi stravu, cvi­če­nie a my­seľ. Tak ako sa mu­síte na­učiť zdravo va­riť a stra­vo­vať, za­ra­diť po­hyb, tak isto by ste sa mali na­učiť aj ovlád­nuť svoju my­seľ. 

1) Za­stav hluk

Ne­ga­tívna myš­lienka za myš­lien­kou…Mys­líte si, že vám to po­môže? Ni­kto nemá po­zi­tívny ži­vot s ne­ga­tív­nou mys­ľou. Vždy, keď za­čnete znova mys­lieť ne­ga­tívne, po­ve­dzte si STOP a miesto toho za­čnite mys­lieť na niečo po­zi­tívne. Všetko je to len vo va­šej hlave, majte nad ňou moc a ne­do­voľte jej, aby mala ona moc nad Vami.

2) Zvýš mo­ti­vá­ciu

Mô­žeš to ro­biť pre seba a pre svoje zdra­vie, ale tieto dô­vody môžu byť dvoj­sečná zbraň a nie­kedy sú aj vý­ho­vor­kou k pre­ru­še­niu, či skon­če­niu – „…veď to ro­bím pre seba…je to moje zdra­vie…tak čo?..“. Mo­ti­vá­cia je niečo, čo je po­trebné ro­biť na den­nej báze, niečo ako čis­te­nie zu­bov, alebo spr­cho­va­nie…Každý deň sa snažte nájsť po­zi­tívnu myš­lienku, ktorá vás na­štar­tuje a udrží „v hre“.

unsplash.com

unsp­lash.com

3) Kult pra­vi­del­nosti

Pre dl­ho­trva­júce vý­sledky je naj­dô­le­ži­tej­šia pra­vi­del­nosť a vý­drž. Po­zi­tívne mys­le­nie, cvi­če­nie a zdravé stra­vo­va­nie – tri veci, ktoré by sa mali stať va­šou sú­čas­ťou, va­šim ži­vo­tom, to čo ste a to čo chcete byť. Vy­tvorte si svoj ži­votný štýl, ktorý vám bude ro­biť ra­dosť a jeho do­dr­žia­va­nie bude pre vás hrač­kou.

4) Na­sta­ve­nie stra­té­gie

Vždy majte plán a stra­té­giu. Je jedno, či je to v práci, v stra­vo­vaní, v cvi­čení, či cel­kovo v ži­vote – vždy majte jasno v tom, čo chcete. Ne­máte žiadny cieľ, mys­líte si, že vás nič ne­baví a ne­zau­jíma? Chyba! Jed­no­du­cho si ne­jaký náj­dite, vy­tvorte a choďte za ním. Veď ste tu predsa na to, aby ste si pl­nili sny a nie na to, aby ste len tak pre­plá­vali ži­vo­tom. Na­píšte si na pa­pier vaše ciele a čo mu­síte uro­biť pre to, aby sa na­pl­nili. Každý cieľ si roz­kús­kujte na via­cero men­ších, naj­lep­šie aj den­ných cie­ľov a cesta k vý­hre bude jed­no­duch­šia.

5) Pred­stav si úspech

Za­tvor oči a sní­vaj! Čím živ­šie svoje sny a pred­stavy vy­tvo­ríš v mysli, tým je prav­de­po­dob­nej­šie, že sa pre­mietnu aj do tvojho ži­vota. Ver svo­jim snom, ver sebe a v seba. Ak si na­ozaj niečo zo srdca že­láš, pri­čom ne­ub­li­žu­ješ tým ni­komu inému a ne­ovp­lyv­ňu­ješ tým nie­koho iného zlým sme­rom, ver tomu a ma­kaj na tom. Ak niečo ro­bíš s lás­kou, na­ozaj sa ti to vráti.

woman excited with sunrise

wo­man exci­ted with sun­rise

6) Zníž ri­ziko zhre­še­nia

Od­haľ svoje slabé stránky a veci, ktoré ťa vedú k ne­ga­tív­nemu mys­le­niu, ne­do­dr­žia­va­niu plánu, či zhre­še­niu a snaž sa ich od­strá­niť zo svo­jej cesty. Stiahni ne­ga­tívno na mi­ni­mum – väč­ši­nou sa to len zdá ťažké, ale naj­hor­šie je iba za­čať, po­tom to už je iba o zvyku a no­vom na­sta­vení mysle.

7) Váž si každý úspech

Váž si aj malé po­kroky – ak sa ne­nau­číš vá­žiť si malé veci, ne­oce­níš ani tie veľké. Teš sa z kaž­dého ma­lého po­kroku – pre­tože je to predsa len po­krok. Veď ani Rím sa ne­po­sta­vil za deň, ale pekne po­maly, krok za kro­kom. Za­budni na „…sú to len dve kilá, nie 10, kto­rých chcem dať dole..“, ale vy­meň to za „…jééj, už dve kilá sú dole, zasa som o krok bliž­šie k de­sine…“. A nie je krásne, nájsť si aký­koľ­vek dô­vod na ra­dosť? Jed­no­du­cho vy­meň za­mra­čené čelo za úsmev a všetko pôjde ľah­šie.

Komentáre