Ak ti vzťahy ne­vy­chá­dzajú, ako by si chcela, máš ten­den­cie zva­ľo­vať vinu na seba a ob­vi­ňo­vať sa z toho, že si do toho dala prí­liš… je jedno, či ide o vzťah s „ka­ma­rát­kou“, fra­je­rom alebo kým­koľ­vek iným.  Jed­no­du­cho po­ve­dané, po sil­nej facke si sa pre­bu­dila a za­čala si hľa­dať prí­činu. Tá prí­čina nie si ty, úp­rim­nosť a láska nie sú chy­bami.

To, že do svo­jich vzťa­hov dá­vaš všetko a si úp­rimná je, bo­hu­žiaľ, vzácne. Ne­meň sa, pro­sím. Tento svet plný po­vr­ch­ných vzťa­hov po­tre­buje ľudí ako si ty…

relationship

foto: pe­xels.com

Ne­mu­síš sa han­biť za to, že do­ká­žeš mať rada a dô­ve­ro­vať, že do toho vkla­dáš samú seba a nič za to ne­oča­ká­vaš.  To, že vi­díš v ľu­ďoch to dobré, čo sa v nich skrýva a vzťahy majú pre teba istú hod­notu zna­mená, že  nie sú pre teba len hrou alebo nie­čím, čo sa ti v tej chvíli práve hodí. Ni­kdy by si ne­mala to dobré, čo si dala ľu­to­vať..

Ne­exis­tuje žiadne prí­liš, málo, stredne, veľa, málo. Láska aké­ho­koľ­vek typu by sa ne­mala me­rať …Ne­mala by sa me­rať vô­bec, veď vzťahy nie sú o trvaní, in­ten­zite či stupni. Buď sú úp­rimné alebo ne­stoja za nič.

people-mother-family-father

foto: pe­xels.com

Skla­ma­nie bolí, spô­so­buje tr­pký po­cit, že si žila v nie­čom fa­loš­nom, v ilú­zií a bola si na­ivná. No to, že ťa nie­kto sklame nie je tvoja pre­hra, ale vý­hra. Vý­hrou je preto, že sa ti ot­vo­rili oči a te­raz vi­díš člo­veka ta­kého, aký na­ozaj je a nie tú ver­ziu, kto­rej si celý čas ve­rila.  Je to vý­hra, lebo ko­nečne vi­díš len tých, ktorí ti za to na­ozaj stoja a vá­žiš si ich ešte o niečo viac ako pred­tým.  Je dô­le­žité mať pri sebe tých, kto­rým do­ká­žeš na­ozaj dô­ve­ro­vať a ktorí dô­ve­rujú tebe.

To, že sa nie­kto z tvojho ži­vota vy­pa­ril, je zna­kom toho, že tam ne­pat­ril. Rad­šej maj pri sebe pár tých ozaj­st­ných, ako ne­správne davy, ktoré sa rozp­rú­dia, len vtedy, keď to po­tre­bujú…

co­ver foto: pe­xels.com

Komentáre