Mnohí tento „po­u­ličný“ tré­ning vní­majú iba ako zá­bavu na pre­liez­kach. Nie každý však vie, že street wor­kout vzni­kol už veľmi dávno ako re­ak­cia mla­dých chlap­cov, ktorí nech­celi mí­nať pe­niaze na drahé po­sil­ňovne.

Bol to jed­no­du­chý a lacný spô­sob, ako do­siah­nuť vy­špor­to­vané telo. Po­stupne sa však zo street wor­koutu stalo sa­mos­tatné špor­tové od­vet­vie, v rámci kto­rého sa uspo­ra­dú­vajú sú­ťaže po ce­lom svete. U nás sa ko­nal už 3. roč­ník maj­strovs­tiev Slo­ven­skej re­pub­liky v dis­cip­líne street wor­kout.

peakshop.hu

Foto: pe­aks­hop.hu

Prečo práve street wor­kout ?

Ak máš vo svo­jom okolí wor­kou­tové ih­risko, ur­čite by si ho mala vy­skú­šať ! Street wor­kout je kom­bi­ná­ciou ka­lis­te­niky a funkč­ného tré­ningu. Cvi­če­nie s vlast­nou vá­hou má priaz­nivé účinky na celé telo. Svaly tvo­ria pri­ro­dzenú oporu kĺbom aj te­les­ným or­gá­nom a zni­žujú ri­ziko zra­ne­nia. Me­dzi bežné prvky pat­ria dipy na brad­lách, po­skoky, vý­pony v stoji na špičke jed­nej nohy, prí­ťahy na hrazde či kľuky na okraji la­vice.

Veľká vý­hoda spo­číva v tom, že cvi­číš na čerstvom vzdu­chu. Po­byt v prí­rode zvy­šuje po­cit vi­ta­lity a na­po­máha vý­vinu odol­nej­šieho imu­nit­ného sys­tému. Ďal­šou su­per vý­ho­dou je to, že ne­mu­síš pla­tiť za vstup do po­sil­ňovne a ani sa strie­dať s os­tat­nými na stro­joch. Tento typ cvi­če­nia je efek­tívny aj pri spa­ľo­vaní tu­kov, zlep­šuje fle­xi­bi­litu a ko­or­di­načné schop­nosti.

Po­kiaľ sa v tvo­jom okolí ne­na­chá­dza ta­kéto ih­risko, fan­tá­zii sa me­dze ne­kladú. Street wor­kout je mi­ni­ma­lis­tický šport, dá sa cvi­čiť kde­koľ­vek. Ne­pot­re­bu­ješ k nemu žiadne špe­ciálne ná­či­nie. Po­kojne mô­žeš po­u­žiť la­vičku, zá­brad­lie, schody, det­ské pre­liezky alebo iné ko­vové kon­štruk­cie.

borntotrick.com

Foto: born­tot­rick.com

Street wor­kout na­berá na po­pu­la­rite kaž­dým ro­kom. Je rov­nako vhodný pre mu­žov ako aj pre ženy. V mno­hých mes­tách na Slo­ven­sku fun­gujú Street wor­kou­tové cen­trá, ktoré vedú mla­dých ľudí k to­muto druhu cvi­če­nia a zá­ro­veň ho pro­pa­gujú po ce­lom Slo­ven­sku. Ak máš po­cit, že sama si ne­bu­deš ve­dieť po­ra­diť, skon­tak­tuj sa s nie­kto­rým z nich.

Ak sa roz­hod­neš za­čať so street wor­kou­tom, je­diné čo bu­deš po­tre­bo­vať je od­hod­la­nie a dobré po­ča­sie!

Komentáre