Hľa­dáš spô­sob, ako si od­dých­nuť, na­čer­pať novú ener­giu, spra­viť niečo pre svoje zdra­vie a za­ba­viť sa so svo­jimi pria­teľ­kami? Tak po­tom by si mala spo­zor­nieť. JUST­WO­MAN by Diva’s je je­di­nečný pro­jekt, vďaka kto­rému toto všetko náj­deš na jed­nom mieste.  15.7.2017 – Veľký Draž­diak, Bra­ti­slava!

ar­chív Just­Wo­man

Ako je to možné?

Ak­tívny od­dych je tým naj­lep­ším spô­so­bom. Preto sme pre teba pri­pra­vili ak­ti­vity šité na mieru mo­der­nej žene.

Ho­dina jogy sa po­stará o rov­no­váhu tela a duše. Práve joga to­tiž do­káže po­sil­niť fy­zické, ale aj psy­chické zdra­vie.

Ranný 5 ki­lo­met­rový beh spo­jený s roz­cvič­kou ťa zase do­ko­nale na­štar­tuje. Ne­mu­síš sa báť ak práve nie si vo forme. Všetko pre­behne pod do­hľa­dom skú­se­ných tré­ne­rov.

A na­ko­niec z teba spra­víme SU­Per ženu. Padd­le­bo­ar­ding alebo aj SUP (stand up paddle) je spo­je­ním zá­bavy a športu, ktorý per­fektne for­muje po­stavu.

ar­chív Just­Wo­man

Keep ba­lance

JUST­WO­MAN by Diva’s nie je len o športe. Je o od­dy­chu, pria­teľ­stve, zá­bave a zís­kaní vnú­tor­nej rov­no­váhy. Pre­tože len vy­rov­naná žena môže byť šťastná. Práve preto sme pre teba, vďaka na­šim par­tne­rom, pri­pra­vili via­ceré zóny. Je len na tebe, do kto­rej sa vy­be­rieš.

V zóne Be­auty a Yoga ťa budú roz­maz­ná­vať koz­me­ti­kou od Orif­lame. Vo Wo­man zóne si zase bu­deš môcť vy­skú­šať jazdu na no­vých mo­de­loch áut, ktoré ti za­po­ži­čia spo­loč­nosť Auto Pa­lace Pa­nón­ska. Tiež v nej zis­tíš, ako byť šik aj pri športe, s ob­le­če­ním Re­e­bok. A to ani zďa­leka nie je všetko.  Čo tak si od­dých­nuť v Chill zóne a do­pl­niť te­ku­tiny chut­nými, ale zá­ro­veň zdra­vými funkč­nými ná­pojmi od Diva’s?

ar­chív Just­Wo­man

Tam jed­no­du­cho ne­smieš chý­bať.

Po­čet miest na túto dám­sku jazdu je li­mi­to­vaný a zú­čast­niť sa jej môže len 800 z vás. Preto by si si mala uchmat­núť miesto ešte dnes. Vstu­penku si mô­žeš za­kú­piť práve tu http://pred­pre­daj.zo­znam.sk/sk/lis­tky/9795/just­wo­man-by-di­vas. Ok­rem dňa pl­ného zá­žit­kov zís­kaš aj štar­to­vací ba­lí­ček, ktorý ob­sa­huje tričko značky Re­e­bok, pod­ložku na cvi­če­nie, štar­to­va­cie číslo, ob­čerstve­nie na trati a veľa ďal­ších prek­va­pení od na­šich par­tne­rov.

Ne­mu­síš prísť sama. Vezmi ka­ma­rátky, ma­minu či do­konca babku a vy­tvor svoj tím. JUST­WO­MAN by Diva’s sa môžu zú­čast­niť všetky diev­čatá a ženy od 10 ro­kov.

ar­chív Just­Wo­man

Svo­jou účas­ťou mô­žeš po­môcť aj iným

JUST­WO­MAN by Diva’s sa spo­jila s Li­gou proti ra­ko­vine, pre­tože spo­ločne chceme in­for­mo­vať o tejto zá­ker­nej cho­robe a najmä vy­zvať ženy, aby ne­boli ľa­hos­tajné a zau­jí­mali sa o svoje zdra­vie. Kú­pou ná­ramku priamo na po­du­jatí mô­žeš pod­po­riť pre­ven­ciu proti ra­ko­vine kr­čka ma­ter­nice.

Idem do toho!

Pre­sved­čili sme ťa o tom, že po­du­ja­tie JUST­WO­MAN by Diva’s by ur­čite ne­malo chý­bať v tvo­jom diári? Ak áno, tak sa vi­díme v so­botu 15.7. na Veľ­kom Draž­diaku v Bra­ti­slave. Ďal­šie prek­va­pe­nia, ktoré pre teba pri­pra­vu­jeme, ale aj zau­jí­mavé sú­ťaže náj­deš na webe www.just­wo­man.sk a na na­šom fa­ce­bo­oku.

Máš ne­jaké otázky, na ktoré si v článku ne­našla od­po­vede? Kon­tak­tuj nás mai­lom na [email protected]­wo­man.sk.

Komentáre