Dnes som si pre teba pri­pra­vila roz­ho­vor s Do­mi­ni­kou Gul­den, o kto­rej bu­deme ur­čite ešte po­čuť, a to hlavne pre jej tvorbu.  Cie­ľa­ve­domá a sa­moz­rejme ši­kovná žena, ktorá si aj na­priek štú­diu na vy­so­kej škole v od­bore an­glis­tika – ame­ri­ka­nis­tika, roz­hodla pre kre­a­tív­nej­šiu čin­nosť. Popri ro­dine sa ve­nuje práve vý­robe jej nád­her­ných a ne­prie­hľad­nu­teľ­ných hand­made ná­uš­níc “Ta­neč­níc”.

Ahoj Do­mi­nika, mohla by si sa nám pred­sta­viť? Kto je vlastne Do­mi­nika Gul­den?

Ahoj , veľmi rada pred­sta­vím seba a svoju značku Do­mi­nika Gul­den. Ve­nu­jem sa vý­robe ná­uš­níc, ná­hr­del­ní­kov a brošní vždy s dô­le­ži­tos­ťou od­lí­šiť sa a byť je­di­nečná. Všetky šperky vy­rá­bam ručne ja sama, takže dva iden­tické pro­dukty ni­kdy ne­vy­ro­bím. Moja tvorba sa vy­zna­čuje pre­dov­šet­kým tech­ni­kou ši­tia, nie le­pe­nia, preto je trvan­li­vosť vý­robku pri správ­nom za­ob­chá­dzaní s ním oveľa dl­h­šia.

Aké boli tvoje za­čiatky? Prečo sa stala tvo­jou váš­ňou a prá­cou práve vý­roba Ta­neč­níc?

Moje za­čiatky boli rov­naké ako za­čiatky u mno­hých iných hand­made tvor­cov. Často som ot­vá­rala “zá­zračnú skriňu s ná­ra­dím a vša­ko­va­kých vecí ” môjho otca a za­čala som zbe­rať veci, ktoré mali možno skon­čiť v koši, no ja som sa práve na nich učila, ako stá­čať a vy­rov­ná­vať drôt. Po­stupne som pri­dá­vala iný ma­te­riál a učila sa rôzne tech­niky. Pre­šla som si od vý­roby úplne jed­no­du­chých ná­uš­níc vy­ro­be­ných z ko­rálky a drô­tika, cez rôzne de­ko­rá­cie a kresby až k vý­robe ručne vy­rá­ba­ných šper­kov.

Každé ná­uš­nice sú nie­čím ori­gi­nálne a je­di­nečné. Od­kiaľ be­rieš in­špi­rá­ciu?

Ori­gi­nálne sú jed­nak preto, lebo pri ruč­nej vý­robe je na­ozaj veľmi kom­pli­ko­vané vy­ro­biť úplne iden­tické veci. Ale hlavný dô­vod je ten, že mňa ne­baví ro­biť veci rov­nako a opa­ko­vane. Ne­sku­točne si uží­vam tvo­re­nie, keď viem, že sa ne­mu­sím dr­žať ne­ja­kej pred­lohy a pod. Moja in­špi­rá­cia pra­mení z mo­men­tál­nej ná­lady, akú v daný mo­ment mám. Ne­in­špi­ru­jem sa žiad­nymi in­ter­ne­to­vými strán­kami , pre­tože na to vô­bec ne­mám čas. Kom­bi­ná­cie fa­rieb spá­jam podľa toho, ako mi samé la­dia alebo podľa po­žia­da­viek zá­kaz­ní­čok.

Koľko ho­dín strá­viš vý­ro­bou jed­ného páru?

Úplne prvý pár Ta­neč­níc mi trval vyše 6 ho­dín. Ča­som som vy­tvo­rila rôzne veľ­kosti a štýly Ta­neč­níc, takže mo­men­tálne mi trvá vý­roba jed­ného páru Ta­neč­níc od 3-6 ho­dín podľa ich typu. Okrúhle Ta­neč­nice, „Ta­neč­nice s bruš­kom“ , sú najp­rac­nej­šie z dô­vodu ši­tia. No ak je „deň bl­bec“ , tak aj tie najk­rat­šie a na­juž­šie Ta­neč­nice dajú za­brať.

Pred­sta­vo­vala si si nie­kedy, že tvoje ná­uš­nice vy­vo­lajú u ľudí taký zá­u­jem?

Cel­kom úp­rimne viem na túto otázku od­po­ve­dať slo­vom „nie“. Stále si mys­lím, že je čo zlep­šo­vať a hlavne učiť sa no­vým ve­ciam, preto tento mo­men­tálny zá­u­jem ne­po­va­žu­jem za niečo dl­ho­dobé a stále. Ja som člo­vek, ktorý rád spoz­náva nové veci a učí sa ako byť lep­ším. Všetky kon­štruk­tívne rady si be­riem k srdcu a pra­cu­jem na tom, aby boli spo­kojní nie­len ľu­dia okolo mňa, ale pre­dov­šet­kým ja sama. Po­tom sa cí­tim is­tej­šia a mys­lím, že práve toto ľu­dia vy­cí­tia ako prvé.

Máš aj ty svoj sen v ob­lasti svo­jej tvorby čo by si v bu­dúc­nosti chcela do­siah­nuť?

Áno mám. Stále pra­cu­jem a vy­lep­šu­jem svoje Ta­neč­nice po­u­ží­va­ním kva­lit­nej­ších kom­po­nen­tov. Zá­ro­veň by som sa rada ve­no­vala aj iným tech­ni­kám vý­roby šper­kov. Na to však po­tre­bu­jem viac času. Ur­čite sa k tomu ča­som do­sta­nem. 🙂

Čo po­va­žu­ješ za svoj naj­väčší úspech?

V osob­nom ži­vote je to ur­čite moja ro­dina. V pra­cov­nom ži­vote je to jed­no­značne fakt, že sa ne­sna­žím pre­tvá­rať prácu nie­koho iného, ale sta­viam svoje zá­klady na vlast­nom štýle a di­zajne. Všetko to čo ro­bím, ro­bím s lás­kou a veľ­kým nad­še­ním. Každý môj malý krô­čik vpred ma vždy po­silní a na­plní ener­giou. Či už sú to kra­bičky, štítky, ná­lepky a stuhy s mo­jím lo­gom alebo úp­rimná po­chvala ľudí, vždy sa rov­nako po­te­ším a vá­žim si to.

Ako by si sa opí­sala ako žena jed­nou ve­tou?

Som žena, ktorá mi­luje svoju ro­dinu a pria­te­ľov a aj keď ich v po­sled­nej dobe mies­tami za­ned­bá­vam, ve­rím že im to čo­skoro všetko vy­nah­ra­dím.

Máš vlast­nosť, ktorá ťa vy­sti­huje?

V po­sled­nej dobe je to vlast­nosť „dl­ho­dobé se­de­nie na sto­ličke za mo­jím sto­lom“, čo má sa­moz­rejme aj svoje ná­sledky v po­dobe bo­lesti chrbta a hlavy.

Ako vy­zerá tvoj bežný deň?

Keďže pra­cu­jem pre seba a za seba tak si svoje dni viem pris­pô­so­biť podľa toho, ako ja sama chcem. Nie­kedy pra­cu­jem na­ozaj od rána do ve­čera. Nie­kedy sa k tvorbe do­sta­nem až ve­čer. Moja práca spo­číva nie­len zo sa­mot­nej tvorby, ale pre­dov­šet­kým z ko­mu­ni­ká­cie so zá­kaz­ní­kom, z pro­pa­gá­cie svo­jej tvorby a v ne­ma­lom množ­stve času aj zo zá­ve­reč­ných fáz, ako je ba­le­nie a po­sie­la­nie ba­lí­kov.

Aká vec je podľa teba naj­cen­nej­šia v ži­vote?

Jed­no­značne zdra­vie a ro­dina.

Dnes je opäť krásny deň! 😊 Náš zá­zrak Da­niela ❤️ osla­vuje 🎉 2. rok svojho pes­trého ži­vota 😋(hlavne s jej vy­da­re­nými ro­dičmi 😜). Všetci sa ne­us­tále učíme skôr dá­vať ako len oča­ká­vať a brať, a preto by som bola ne­smierne po­te­šená, ak by som mohla ešte po­te­šiť jednu milú osôbku dar­če­kom pod 🎄 v po­dobe dar­če­ko­vej po­u­kážky s vý­be­rom Ta­neč­níc podľa seba. 😊 Pro­sím Vás, ak viete o nie­kom komu by Ta­neč­nice uro­bili ra­dosť, ale možno si ich ne­môže do­vo­liť, na­píšte mi do ko­mentu jej meno. Ja jednu žienku vy­be­riem a dú­fam, že sa po­teší. 😊 ❤️ Všet­kým Vám pra­jem krásny deň plný lásky, ra­dosti a ori­gi­nál­nej tvo­ri­vosti. 😊 ❤️ #do­mi­ni­ka­gul­den #ta­nec­nice #do­mi­ni­ka­gul­den­ta­nec­nice #da­nie­la­mad­va­roky #pod­me­o­sla­vo­vat #rad­sej­da­ja­ko­ber #ne­ca­kaj­za­zra­ky­bez­tvr­dejp­race #kto­ko­pi­ru­je­nie­jet­vo­rivy

A post sha­red by Do­mi­nika Gul­den (@do­mi­nika_gul­den) on

Ve­dela by si ro­biť niečo iné čo sa ne­týka tvo­ri­vej práce?

Vy­štu­do­vala som an­glis­tiku-ame­ri­ka­nis­tiku a mám za se­bou 8 ro­kov pe­da­go­gic­kej praxe, takže uči­teľ­stvo mi je blízke. Hoci je si­tu­ácia v na­šom škols­tve taká aká je, stále si mys­lím, že táto práca je pre­dov­šet­kým tvo­rivá a kre­a­tívna.

Čo by si od­po­ru­čila diev­ča­tám alebo že­nám, ktoré by chceli ro­biť to čo ty? Máš radu?

Na­ozaj si ne­mys­lím, že si mô­žem do­vo­liť dá­vať nie­komu rady. Ja sama mám ešte veľa práce a na­do­bú­da­nie skú­se­ností pred se­bou. No ak mô­žem, tak by som asi iba re­a­go­vala jed­nou ve­tou: „Kto ko­pí­ruje, nie je tvo­rivý.“

Ďa­ku­jem Vám za pod­poru a ener­giu, ktorú mi dá­vate Va­šimi krás­nymi sprá­vami a fot­kami ❤️. Toto sú Vami veľmi ob­ľú­bené Ta­neč­nice na ľu­dovú nôtu 🎵 a sú ori­gi­nálne už len tým, že sú vy­ro­bené s cie­ľom roz­tan­co­vať Vaše ušká a roz­žia­riť Vám deň 😊. Vždy, keď vy­rá­bam ná­uš­nice pre kon­krétnu osobu, mys­lím na ňu a dú­fam, že sa jej budú pá­čiť. Vždy, keď poc­tivo fo­tím a ba­lím Ta­neč­nice do kra­bi­čiek, mys­lím na to ako ich bu­dete s ra­dos­ťou a oča­ká­va­ním roz­ba­ľo­vať. 😘 Moja práca je ozna­čená štít­kom s mo­jim lo­gom, aby ste ve­deli, že som ich ro­bila ja mo­jimi ru­kami, a to vždy s lás­kou ❤️ a po­te­še­ním. 😊 #do­mi­ni­ka­gul­den #ta­nec­nice #do­mi­ni­ka­gul­den­ta­nec­nice #hand­ma­de­je­welry #hand­made #folk­je­welry #lu­do­vecky #fas­hion #folk­lor #ooak #one­ofa­kind #mo­jap­raca #na­lu­do­vu­notu #kto­ko­pi­ru­je­nie­jet­vo­rivy

A post sha­red by Do­mi­nika Gul­den (@do­mi­nika_gul­den) on

Komentáre