S kon­cer­to­va­ním Nicki Mi­naj sú opäť prob­lémy.

Kon­cert Nicki Mi­naj mal byť jed­ným z hu­dob­ných vr­cho­lov roku 2019. Krá­ľovná rapu mala vy­stú­piť na zim­nom šta­di­óne On­dreja Ne­pelu v Bra­ti­slave tento ví­kend. Kon­cert sa však na­ko­niec ne­konal, údajne, kvôli ne­vy­ho­vu­jú­cemu tech­nic­kému za­bez­pe­če­niu bu­dovy. Jedna z ďal­ších za­stá­vok je pre slávnu rap­perku Bu­da­pešť. Zdá sa však, že ani tento kon­cert ne­pre­behne ako po masle.

Or­ga­ni­zá­tor kon­certu to­tižto fa­nú­ši­kov in­for­mo­val, že rap­per­kine ka­mi­óny s vy­ba­ve­ním meš­kajú a kon­cert sa bude mu­sieť pre­su­núť. „Chceli by sme na­šim di­vá­kom pri­po­me­núť, že dnešný kon­cert Nicki Mi­naj by mal za­čať s one­sko­re­ním je­den a pol ho­diny. Dô­vo­dom je to, že ná­kladné vo­zidlá, ktoré vezú  zvu­kovú a sve­telnú tech­niku, ktorá bude po­u­žitá na kon­cert­nom turné, hlási one­sko­rený prí­chod do Bu­da­pešti a to kvôli zlej do­prav­nej situácii pri pre­sune z pred­chá­dza­jú­ceho kon­cert­ného mesta.“ Or­ga­ni­zá­tor zá­ro­veň prosí všet­kých ľudí, ktorí majú za­kú­pené lís­tky, aby sa na miesto ko­na­nia kon­certu do­sta­vili o 20:00.

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.