Te­raz je čas ja­ho­do­vej, ču­čo­ried­ko­vej a ma­li­no­vej se­zóny. Bol by hriech ne­vy­užiť tieto dob­roty v ne­ja­kej chut­nej dob­rote. Roz­hodla som sa vy­skú­šať nový re­cept – tento ko­láč je na­ozaj chutný a mô­žeš ho vy­skú­šať v nie­koľ­kých va­rian­tách podľa tvo­jej chuti.

Jpeg

foto: au­tor

Naj­skôr si mu­síš pri­pra­viť kor­pus, na ktorý vy­uži­ješ tieto in­gre­dien­cie:

200 g po­mle­tých ov­se­ných vlo­čiek, ktorú zo­me­lieš na hladko v mi­xéry, 50 g cukru z trs­ti­no­vých kve­tov alebo mô­žeš po­u­žiť aj trs­ti­nový cu­kor, 100 g ko­ko­so­vého oleja (ak ho ne­máš mô­žeš po­u­žiť aj maslo) a na­ko­niec bu­deš po­tre­bo­vať je­den va­nil­kový lusk. Všetky tieto su­ro­viny zmie­šaj, daj ich do tor­to­vej formy vy­stla­nej pa­pie­rom na pe­če­nie. Vlož pred pri­pra­vený kor­pus do vy­hria­tej rúry na 180° na 15 mi­nút.

Keď kor­pus upe­čieš, ne­chaj ho po­riadne vy­c­hlad­núť. Kým chladne mô­žeš si pri­pra­viť ná­plň ko­láča. Bu­deš na ňu po­tre­bo­vať:

500 g ovo­cia (napr. ja­hody, ma­liny alebo zmes ovo­cia), ktoré mierne po­pu­číš a šťavu od­le­ješ do inej misky, ale ne­vy­lej ju, po­u­ži­ješ ju ne­skôr na že­la­tínu. Ďa­lej od­de­líš z 3 va­jí­čok bielka od žĺtok. 3 žĺtky vy­mie­šaj so 100 g trs­ti­no­vého cukru do­hladka, ná­sledne do tejto zmesy pri­daj 500 g tva­rohu (naj­lep­šie hlad­kého) a 1 ly­žicu cit­ró­no­vej šťavy. Ovo­cie zmie­šaj s týmto tva­ro­ho­vým kré­mom. 3 bielka vy­šľa­haj do hus­tej hmoty. Zvlášť si vy­mie­šaj aj 500 ml šľa­hač­ko­vej smo­tany (musí mať mi­ni­málne 33%, aby sa ti vy­tvo­rila hustá šľa­hačka). Vy­mie­šané bielka a šľa­hačku zmie­šaj po­stupne s tva­ro­ho­vým kré­mom. Ná­sledne 10 plát­kov že­la­tíny na­moč na 10 mi­nút do vlaž­nej vody. Pre­by­točnú vodu vy­lej a pri­daj ku že­la­tíne 4 ly­žičky ovoc­nej šťavy, ktorú si pred­tým vy­tla­čila z ovo­cia. Po­maly a za stá­leho mie­ša­nia že­la­tí­novú zmes za­hrie­vaj, ale ne­var. Túto pri­pra­venú že­la­tínu dobre pre­mie­šaj so zme­sou, ktorú ná­sledne ro­zot­rieš na upe­čený kor­pus. Ko­lá­čik ne­chaj v chlad­ničke od­le­žať mi­ni­málne 3 ho­diny.

Jpeg

foto: au­tor

Vu á la chutný, letný, osvie­žu­júci ko­láč je na svete. Ak sa ho roz­hod­neš vy­skú­šať, po­deľ sa so mnou o tvoj vý­tvor. Dú­fam, že bu­deš trošku hravá a nie­čím ďal­ším ob­zvláš­niš tento re­cept.

ti­tulné foto: self.com

Komentáre