Ho­vo­rím o tej fa­loš­nej „láske“. Ho­vo­rím o za­ľú­bení sa.

O ob­di­vo­vaní toho dru­hého. No my si to ple­tieme s lás­kou.

Dnes sa často stáva, že chceme byť mi­lo­vaní, ale pri­tom si od seba od­há­ňame ľudí, ktorí to s nami na­ozaj mys­leli vážne. Vr­háme sa skôr do ná­ruče ľudí, u kto­rých náš vzťah bude mať tr­vác­nosť do me­siaca, ale my sa mo­men­tálne cí­time spo­kojní. Po­tom na­stane „vy­triez­ve­nie“ a krutá re­a­lita, kedy roz­mýš­ľame, kde sakra ro­bíme chybu, prečo ne­stret­neme nie­koho sku­točne mi­lého a nie­koho, s kým chceme na­ozaj žiť.

5d0c7adb46aacdf177f4c92721971e45

pin­te­rest.com

Viem, dnes je to všetko rýchle, spon­tánne, zá­ver je bo­les­tivý a my ute­káme s roz­bi­tými kús­kami srdca k najb­liž­ším pria­te­ľom, aby nás ute­šili. Nie sme ochotní sa za­mi­lo­vať hl­b­šie, pre­tože ne­ve­ríme tomu dru­hému. Kaž­dému ho­vo­ríme, ako chceme mať úp­rimné vzťahy, ako si chceme nájsť nie­koho sku­točne hod­not­ného, no príde istý mo­ment a my sa za­sek­neme vo fa­loš­nom a pred­stie­ra­nom šťastí.

Nie sme ochotní ísť hl­b­šie s citmi, tvá­rime sa, že žiadne ne­máme. 

„Čo ak ma opustí skôr, ako ja jeho?“

Každý z nás nie­kedy za­žije ob­do­bie, kedy je s člo­ve­kom, s kto­rým mu je dobre, ale nechce k nemu po­ci­ťo­vať nič viac. Bo­jíme sa. Tvá­rime sa, že sme ne­do­stupní a keďže už máme za se­bou pár ne­vy­da­re­ných vzťa­hov, načo si bu­do­vať niečo hod­notné a niečo, čo nás do­káže na­ozaj uro­biť šťast­nými?

wp-1470757999170

we­he­ar­tit.com

Čo tak pre­stať sa ob­klo­po­vať múrmi a ísť na svetlo? Čo tak ko­nečne po­cho­piť, že máš len jedny city a tie by už ne­mali byť zra­nené? Už máš dosť! Už bolo dosť tvr­dých rán, už bolo dosť ne­zmy­sel­ných rečí, už bolo dosť fa­loš­ných ci­tov. Už bolo dosť se­bat­rýz­ne­nia a pod­ce­ňo­va­nia sa. Každý z nás máme hod­notu, preto si ju za­cho­vajme. Ne­buďme s nie­kým len preto, lebo nech­ceme byť sami.

Ne­vy­uží­vajme lásku len pre vlastné a do­časné uspo­ko­je­nie.

Ne­vy­uží­vajme ju len na to, že sa cí­time byť osa­melí.

Lásku mu­síme pri­jať srd­com a mu­síme byť o tom pre­sved­čení. 

Chráňme si ju. 

Komentáre