Rok 2019, som na teba pri­pra­vená! Uro­bím to správne a za­čnem s čis­tým ští­tom. Vi­dím ťa ako nový štart, ktorý pre­píše môj prí­beh. Ve­rím, že bu­deš zau­jí­mavý a za­ve­dieš ma na miesto, kam bu­dem pat­riť.

Bu­dem če­liť všet­kým prek­va­pe­niam, mož­nos­tiam, dob­ro­druž­stvám a spo­mien­kam, ktoré spolu vy­tvo­ríme. Bu­dem mi­lo­vať všetky tvoje ob­do­bia, ho­diny, ktoré budú ubie­hať a ve­rím, že všetky zvraty budú mať na tvo­jom konci zmy­sel. Bu­deš moje plátno, na ktoré na­ma­ľu­jem svoje sny a ná­deje. Bu­deš mo­jou mo­ti­vá­ciou, aby som pre­ko­nala všetky pre­kážky. Pri­po­me­nieš mi, že sa mám sú­stre­diť na seba.

2019, bu­deš mo­jím ro­kom.

Je čas spra­viť z teba lepší rok, akým bol ten pre­došlý. Buď za­čnem roz­mýš­ľať nad svo­jimi plánmi te­raz, alebo ni­kdy. Všetko je to len na mne. Ty ma ne­za­chrá­niš, ale bu­deš ma for­mo­vať, a tak na tvo­jom konci môže byť zo mňa úplne iný člo­vek. Taký, akým už dlho tú­žim byť. Bu­deš vý­sled­kom mo­jej snahy, práce, vy­trva­losti a od­hod­la­nia.

View this post on Ins­ta­gram

➵ Let it snow ❄️ 𝕎𝕖𝕣𝕓𝕦𝕟𝕘 Hallo ihr Lie­ben 💓 Ich hoffe ihr hat­tet ei­nen tol­len Tag?😊 Mir geht es wie­der gut und da­her wer­det ihr ab mor­gen wie­der mehr von mir hören ☺️ Diese Wo­che werde ich auch noch ein paar We­ih­nachts­ges­chenke ein­kau­fen 😊🎅🏼 Ich habe näm­lich noch nichts 🙊Habt ihr schon al­les zu­sam­men ? Habt ei­nen schönen Abend✨ ________________________________________ #win­ter #chris­tmas #snow #inspo #ins­pi­ra­tion #hair­go­als #win­ter­vi­bes #hair­sand­style #tra­vel #tra­velb­log­ger #vie­wgo­als #moun­tain #love #style #car­mushkq #ootd­gals #pre­tty­litt­le­i­i­inspo #win­te­rout­fit #cozy #cur­ly­hair #fas­hi­oninspo #its­col­dout­side #aus­tria #tra­velb­log #worldt­ra­vel­pics

A post sha­red by CA­RO­LIN ✈️🌍 (@ca­ro­kar­mann) on

2019, bu­dem od­vážna.

Bez ohľadu na to, čo sa stane, bu­dem od­vážna a opti­mis­tická. Ne­bu­dem mys­lieť na to naj­hor­šie a ne­bu­dem sa sprá­vať to­xicky. Bu­dem spra­vod­livá a moje srdce bude plné lásky. Ne­ne­chám si ub­li­žo­vať od ľudí z mi­nu­losti. Ob­klo­pím sa ľuďmi, ktorí ma budú in­špi­ro­vať a po­vzbu­dzo­vať. Od­ho­dím strach a vy­j­dem zo svo­jej kom­fort­nej zóny. Spra­vím prvý krok za svo­jím snom. Bu­dem žiť na­hlas a pre daný oka­mih. Pre­sta­nem ča­kať, lebo správny čas je už te­raz. 2019, ve­rím, že bu­deš ro­kom môjho ži­vota.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre