Spo­maľ! Pro­sím… Ob­zri sa okolo seba.

Vi­díš ten zhon? Všet­kých tých ľudí, ktorí sa po nie­čom ženú a stále len náh­lia? Ani sa ne­dí­vajú ako im ži­vot uteká po­me­dzi prsty.

Za­stav sa! Pro­sím…

Na chvíľu za­vri oči.

Od­pú­taj sa od všed­nosti še­dých dní.

unsp­lash.com

Vy­chut­ná­vaj si každý ná­dych a každý vý­dych. Na­dýchni sa a leť… Vzná­šaj sa vy­soko a pre­ko­naj strach, úz­kosť, ne­vôľu, ne­chuť, za­tr­pk­nu­tosť a pý­chu, hnev a po­mstu.

Uvoľni sa…

Si?!

Tak ži!

Ne­sta­vaj vzdušné mosty k po­my­sel­ným zám­kom – ne­chaj to už od­ísť.

No pri­jí­maj a vní­maj! A veľa. I to dobré i to zlé, lebo i zlé je skryté dobré. Je to tvoja cesta po­zna­nia.
Po­znaj a ob­ja­vuj.

Bu­duj svoje sny!

Komentáre