Jedna známa mi pred ča­som po­ve­dala, že je prí­liš ná­ročná vo vý­bere mu­žov, a preto sa ne­môže usa­diť. Vy­bu­do­vať si s nie­kým dl­ho­dobý a fun­gu­júci vzťah. Opý­tala som sa jej, prečo si myslí, že je ná­ročná. Chcela som vy­svet­le­nie.

Od­po­ve­dala, že je ná­ročná, lebo by chcela par­tnera s ur­či­tými vlast­nos­ťami, zá­uj­mami, po­hľa­dom na svet. Len som na ňu ne­chá­pavo po­ze­rala.. to je predsa úplne nor­málne alebo?

Ne­ro­zu­miem tomu. Žena, ktorá vy­niká, vo svo­jej práci je od­bor­ní­kom, je poc­tivá a svoju prácu mi­luje. Žena, ktorá sa do­ká­zala po roz­chode s dl­ho­do­bým par­tne­rom osa­mos­tat­niť, nájsť si vlastný byt. Žena, ktorá sa o seba prí­kladne stará, ve­nuje sa fit­ness a má mi­lión ko­níč­kov. Žena, ktorá je usmie­vavá, milá, prí­ťaž­livá..vie čo chce od ži­vota a čo oča­káva od par­tner­ského vzťahu.. Je ná­ročná?

Je ná­ročná, keď chce v ži­vote lásku, re­špekt, po­ro­zu­me­nie? Keď chce, aby ju nie­kto mi­lo­val takú, aká je s chy­bami, ktoré má?

31491931801_e004b32187_k

foto: thought­ca­ta­log.com

Mys­lím si, že to nieje ná­roč­nosť, byť si ve­domá svo­jich kva­lít a hľa­dať po­dobné u člo­veka, s kto­rým by chcela pre­žiť svoj ži­vot. Vý­ber ži­vot­ného par­tnera nie je jed­no­du­chý. 90 % tvojho ži­vota ovplyvní tvoj par­tner.

Ne­lám si hlavu nad tým, či si alebo nie si ná­ročná. Dô­le­žité je, že presne vieš, čo chceš. Po­čkaj, hľa­daj alebo si len uží­vaj ži­vot. Ne­upúš­ťaj zo svo­jich ná­ro­kov. Si je­di­nečná by­tosť, ktorá na sebe každý deň pra­cuje, tak k sebe pusť, len člo­veka, ktorý to ocení, ne­dá­vaj ni­komu zľavy. Za­slú­žiš si to naj­lep­šie.

co­ver foto: pe­xels.com

Komentáre