Ho­vorí sa, že oči sú ok­nom do duše. Ak sa po­zrieš nie­komu do očí, mô­žeš vi­dieť hl­boko do jeho ná­lady a po­ci­tov. Po­zri sa te­raz na to, čo vy­po­vedá o tvo­jej osob­nosti.

Čierna

Jed­nou z prek­va­pi­vých vecí o čier­nych očiach je tá, že sú sku­točne veľmi zried­kavé. Čo vi­díme a na­zý­vame čier­nymi očami sú len veľmi tmavé hnedé oči. Ľu­dia s ta­kouto far­bou sú po­va­žo­vaní za dô­ve­ry­hod­ných a zod­po­ved­ných. Majú svoje ta­jom­stvá, ktoré ti ne­po­ve­dia a ak im ty po­vieš svoje, za­cho­vajú sa rov­nako. Láska u nich za­čína pria­teľ­stvom a ak sa sku­točne za­mi­lujú, sú verní až do konca. Sú ex­trémne poc­tiví a vždy sa sna­žia uro­biť svoje úlohy na 100 %.

Hnedá

Naj­čas­tej­šou far­bou očí je hnedá. Ľu­dia s hne­dými očami sú at­rak­tívni a se­baistí. Sú tak­tiež ne­zá­vislí, zdvo­rilí, sta­rost­liví a vždy sú pri­pra­vení na nové dob­ro­druž­stvá vo svo­jom ži­vote. Prak­tic­kosť majú v krvi, ale po­kiaľ ide o ľudí, láska a sta­rost­li­vosť ju pred­bie­hajú. Oby­čajne sú to šťastní ľu­dia, ktorí sa ne­sta­rajú o ma­te­riálne veci, ale mi­lujú prí­rodu a prí­tomné oka­mihy. Môžu ti po­môcť v kaž­dom čase a radi idú až za hra­nice svo­jich mož­ností, aby sa ubez­pe­čili, či si v po­riadku.

zdroj: pe­xels.com

Ze­lená

Ze­lená farba očí pred­sta­vuje vždy mla­dosť a voľ­nosť. Je zrejmé, že ľu­dia, ktorí majú ze­lené oči, sú radi slo­bodní a mi­lujú, ak sa ne­mu­sia na ni­koho via­zať. Vždy majú svoje ta­jom­stvá a ich ze­lená v očiach ti môže spô­so­biť, že sa na oka­mih po­no­ríš do fan­tá­zie. Sú to veľmi in­te­li­gentní ľu­dia, vždy zve­daví a vždy prví, ak sa chystá niečo nové. Majú ne­uve­ri­teľný elán do ži­vota a chcú si ži­vot užiť. Je­di­ným ne­ga­tí­vom je, že prí­liš rýchlo za­čí­najú žiar­liť.

Modrá

Tá naj­lep­šia farba vždy na ko­niec, nie? Ľu­dia, ktorí majú oči tejto farby sú pri­ťa­ho­vaní k ľu­dom, ktorí majú tiež modré oči. Ne­mô­žeš ne­sú­hla­siť, ak po­viem, že modrá farba očí je tá naj­žia­da­nej­šia. Naj­výz­nam­nej­šou čr­tou týchto ľudí je to, že majú túžbu ro­biť dru­hých ľudí šťast­nými. Prejdú mi­mo­riadne dlhú cestu len preto, aby uká­zali, že im zá­leží na ľu­ďoch, kto­rých majú okolo seba. Tak­tiež sa zau­jí­majú o veci, ktoré sa dejú v ich ži­vote, sú ex­tro­verti a tú­žia po dl­ho­do­bom zá­väzku.

 

Zdroj: lis­to­va­tive.com

Komentáre