V mi­nu­losti boli sú­čas­ťou out­fi­tov pro­fe­si­onál­nych spo­loč­níc a kur­ti­zán. Mno­hými ne­ná­vi­dené, ale aj mno­hými ob­ľú­bené. Sie­ťo­vané pan­ču­chy, cho­kery a čižmy nad ko­lená. Staré mamy sa chy­tia za hlavu a po­ve­dia „kam tá móda speje?“ Ale je to na­ozaj tak? Ob­lie­kame sa dnes ako pros­ti­tútky? In­špi­ruje sa dnešná móda naj­star­ším re­mes­lom na svete?

Na­prí­klad také sie­ťo­vané pan­ču­chy majú bo­hatú his­tó­riu. Vznikli v Pa­ríži, v meste lásky, v kto­rom noci pod Mont­mar­trom boli plné tanca, zá­bavy  a pros­ti­tú­cie. Po­voľné slečny z Mou­lin Rouge ich pre­slá­vili v ce­lej Európe a ne­skôr aj vo svete.

pin­te­rest.com

Do USA táto časť odevu prišla v roku 1908, kedy bolo žen­ské ob­le­če­nie viac od­ha­ľu­júce a šo­ku­júce. V roku 1970 sa stali po­pu­lárne me­dzi fa­nu­šíkmi rock and rollu a me­ta­lo­vej hudby. Pre­fe­ro­va­nou far­bou bola čierna, ale prí­cho­dom di­vo­kých 80-tych ro­kov sa za­čali no­siť v rôz­nych krik­ľa­vých far­bách, ako bola ru­žová, žltá a ze­lená. No a sú v móde opäť.

Oboj­kové ná­hr­del­níky boli ke­dysi tiež do­pl­n­kom pros­ti­tú­tok. No­sili tenký čierny alebo čer­vený pá­sik okolo krku. Ne­boli však len do­pl­n­kom ľah­kých žien. V rov­na­kom ob­dobí zdo­bili krk ba­le­rín a do­konca aj dám z vyš­ších vrs­tiev. V 19. sto­ročí móda ši­ro­kých ná­hr­del­ní­kov do­siahla vr­chol. Prie­kop­níč­kou bola dán­ska krá­ľovná Ale­xan­dra, ktorá po­tre­bo­vala za­kryť malú jazvu na krku, preto bez cho­kera ne­vy­chá­dzala z domu.

pin­te­rest.com

Vy­soké čižmy sia­ha­júce nad ko­lená pre­slá­vil najmä film Pre­tty Wo­man a jeho hlavná po­stava. Av­šak his­tó­riu ne­majú až tak spätú s pros­ti­tú­ciou. Prvé čižmy nad ko­lená no­sili vo­jaci v stre­do­veku, ako ochranu na­miesto ko­vo­vého br­ne­nia na no­hách. Mali ich v ob­ľube aj pi­ráti a bo­jov­níci.

Na žen­skú nohu sa do­stali pro­stred­níc­tvom he­re­čiek, vy­stu­pu­jú­cich na pó­diách v role muža. V za­čiat­koch di­vadla to­tiž ženy ne­smeli hrať, ak áno, tak len v muž­skom ob­le­čení. Od roku 1962 sú ale vý­sostne kús­kom žen­ského šat­níka, vďaka ko­la­bo­rá­cii me­dzi znač­kami Bal­len­ciaga a Man­cini. Veľký co­me­back za­žili vďaka Kar­lovi La­ger­fel­dovi v roku 1990, kedy pre Cha­nel na­vrhol sa­té­nové vy­soké čižmy a skom­bi­no­val ich so ša­tami.

yahoo.com

Šťast­nou voľ­bou nie je kom­bi­ná­cia týchto troch kús­kov v jed­nom out­fite. Ak teda nech­ceš, aby po tebe ľu­dia zvláštne na ulici po­ku­ko­vali, in­špi­ruj sa na­sle­du­jú­cimi foto. Kom­bi­nuj sie­ťo­vané pan­ču­chy s roz­tr­ha­nými rif­ľami, ni­kdy nie s mini suk­ňou. Ak ne­máš od­vahu za­ha­liť do sieťky celé nohy, skús sie­ťo­vané po­nožky. Cho­kery mô­žeš no­siť v pod­state s čím­koľ­vek. Túto se­zónu ovládli móla krátke ná­hr­del­níky, ktoré sú mo­hut­nej­šie, ka­mien­kové alebo v tvare opas­kov s prac­kou. A čižmy nad ko­lená nos po­kojne ku krát­kym ša­tám alebo dl­hým tričká a svet­rom. Po­zor však na to, aby bol vrch za­ha­lený a ne­pô­so­bilo to lacno.

pin­te­rest.com

we­he­ar­tit.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

we­he­ar­tit.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

Komentáre