Tak teda aký je ten dô­vod žiť? Za po­sled­ných pár ro­kov som si zo­pár vecí uve­do­mila. Za­čala som si vší­mať de­taily, ktoré som ke­dysi ig­no­ro­vala. Be­riem ži­vot úplne inak ako moje staré ja a stále sa učím, každý deň sa všetci učíme a učiť sa bu­deme až do konca na­šich ži­vo­tov.

Aj o tom je ži­vot. Ni­kto ne­vie čo robí, na­ozaj ni­kto. Svet je je­den veľký chaos. Aj keď nie­kedy máme po­cit, že je to do­ko­nalý sys­tém a my sme tí, ktorí doň ne­pat­ria, nie je to tak. Možno máš nie­kedy po­cit, že ne­za­pa­dáš, že nie si dosť múdra, pekná, ob­ľú­bená,… Možno máš po­cit, že si sama, že nespĺňaš dnešné ide­ály a oča­ká­va­nia, ktoré ti spo­loč­nosť pri­ra­dila. No mu­síš si uve­do­miť, že na ni­čom z tohto ani tro­chu ne­zá­leží. Pre­staň sa po­rov­ná­vať, pre­staň sa sna­žiť byť nie­kto iný len preto, aby si nie­komu vy­ho­vela. Ne­snaž sa za­ra­diť do sku­pín len preto, aby si nie­kde pat­rila.

Kam týmto sme­ru­jem? Ako som už spo­me­nula, svet je chaos a ty ni­kdy ne­vieš čo sa udeje. Zaj­tra, o ho­dinu, o rok, či o 20 ro­kov. Ni­kdy ne­vieš čo ti ži­vot pri­ne­sie a čo­koľ­vek to bude, bu­deš sa s tým mu­sieť vy­spo­ria­dať. A ty to zvlád­neš, pre­ko­náš pre­kážky, po­ra­zíš svoje prob­lémy a do­siah­neš to, čo chceš. Ne­mô­žeš sa vzdať, pre­tože ni­kdy ne­vieš čo by sa stalo keby si to tak ne­uro­bila. Čo by sa stalo keby som bola dosť od­vážna a spra­vila to? Bol by tvoj ži­vot iný? To sa ni­kdy ne­doz­vieš.Preto, aj keď je to veľmi ťažké, za­budni na to čo si mys­lia iní, pre­tože tu ide len a len o teba. Ne­stačí že pre­ží­vaš, za­čni žiť. Aj keď je všetko zlé, nič sa ti ne­darí a už ne­máš silu sna­žiť sa, ne­za­bú­daj, že sa stále môže stať niečo úžasné a tvoj ži­vot sa v oka­mihu zmení, lebo to je prin­cíp na kto­rom je po­sta­vený ži­vot.

„Ak chceš niečo čo si ni­kdy ne­mala, mu­síš uro­biť niečo, čo si ešte ni­kdy ne­uro­bila.“

Komentáre