Za­mi­lo­vať sa je ob­čas až prí­liš ľahké. Nie­kedy sa to dá aj be­hom jed­nej mi­núty a my, ženy, sme v tom ne­pre­ko­na­teľné. Pri­tom pod­mien­kou už od­pra­dávna nie je iba fy­zická krása. Preto sa aj ho­vorí, že láska býva slepá. Žena sa vie za­mi­lo­vať očami, ale aj ušami a nie­kedy hneď aj srd­com. A pri nie­kto­rých chla­poch sa niet ani čo ču­do­vať. Preto vám pri­ná­šam reb­rí­ček zo­sta­vený z tých ty­pov mu­žov, do kto­rých sa každá raz-dva zblázni.

  1. In­te­lek­tu­álny gen­tle­man

In­te­lek­tuál je ten typ muža, s kto­rým sa ne­mu­síte báť, že na­stane trápna chvíľa ti­cha, po­čas kto­rej ne­bu­dete ve­dieť, čo po­ve­dať. Mô­žete sa s ním roz­prá­vať o ho­ci­čom, pre­tože na všetko bude po­znať od­po­veď. Jed­no­du­cho bude vždy ve­dieť, čo po­ve­dať a hlavne ako to po­ve­dať. Mož­nože sa v nie­kto­rých chví­ľach kvôli jeho roz­hľa­de­nosti a pre­hľadu bu­dete cí­tiť hlúpo, ale vtedy sa po­stará o to, aby ste na to rýchlo za­budli. V jeho slov­níku ne­majú miesto žiadne hrubé slová, žiadne urážky. Väč­ši­nou je to to­tiž gen­tle­man, ktorý vás ohromí nie len svo­jím in­te­lek­tom, ale aj šar­mom a ukáž­ko­vým sprá­va­ním. Vždy vám dá po­cí­tiť, že ste stre­dom ves­míru, a preto s ním bude čas le­tieť tak rýchlo, že sa ne­bu­dete chcieť po­zrieť na ho­dinky.

photo: weheartit.com

photo: we­he­ar­tit.com

  1. Svaly v ob­leku

Silná žena sa za­mi­luje do muža, pri kto­rom sa môže cí­tiť krehká. A presne toto jej môže chlap s krás­nym a muž­ným te­lom po­núk­nuť. Ná­ru­čie, v kto­rom bude v bez­pečí. Pekná tvár, upra­vené vlasy, vy­ry­so­vané telo a to všetko pod­čiark­nuté dobre se­dia­cim ob­le­kom. A hoci sa ženy za­mi­lujú najprv do toho, čo po­čujú, tak v tomto prí­pade je jed­no­du­ché za­mi­lo­vať sa aj do toho, čo vi­dia. Bo­hu­žiaľ, vo väč­šine prí­pa­dov je vi­zu­álne po­te­še­nie tým je­di­ným po­te­še­ním.

photo: weheartit.com

photo: we­he­ar­tit.com

  1. Chlap s ba­so­vým hla­som

To je presne ten muž, pri kto­rom nie je dô­le­žité, čo ho­vorí, ale že ho­vorí. Ani na chvíľu nech­cete, aby pre­stal roz­prá­vať, pre­tože pl­nými dúš­kami hl­táte každý hlá­sok, ktorý vy­chá­dza z jeho úst. Nie­kedy je až ne­po­cho­pi­teľné, že sa žena zblázni do muža kvôli jeho hlasu. No ale dá sa ne­za­mi­lo­vať do nie­koho, kto nad­chýna hlavu a roz­bú­chava srdce aj je­di­ným „ahoj“?

  1. Dob­rá­čisko

Dob­rák je ten naj­väčší po­klad, ktorý môže žena hľa­da­júca ro­dinne za­lo­že­ného chlapa nájsť. Ide to­tiž o muža, ktorý je schopný uro­biť pre ženu prvé aj po­sledné. Jed­no­du­cho úplne všetko, čo jej na očiach vidí. Často stačí naz­na­čiť a on sa už ide roz­tr­hať kvôli tomu, aby bola spo­kojná a šťastná. A to vždy za­darmo. Je­diné, čo za svoju snahu chce, je úp­rim­nosť, láska a dô­vera.

photo: weheartit.com

photo: we­he­ar­tit.com

  1. Re­čič­kár

Skrátka chlap, do kto­rého sa as­poň na chvíľu za­mi­luje každá žena. Vo­pred po­zná od­po­vede na otázky, a preto vie, čo sa opý­tať. Hrá na city, vie vy­vo­lať emó­cie a každú ženu do­núti sa nad tým za­mys­lieť. A to len preto, že vie, čo chce po­čuť. Ni­kdy ne­za­budne na­pí­sať správu na dobrú noc, po­zdra­viť na za­čiatku no­vého dňa či po­chvá­liť nový účes. Do­káže v že­nách vy­vo­lať po­cit vý­ni­moč­nosti, a to je presne to, čo chce každá po­cí­tiť. Že na svete niet ta­kej ako je ona, že je proste ne­na­hra­di­teľná. Ale sladké re­čičky, ktoré ženy tak rady po­čú­vajú, sú však je­diné, čo im môže po­núk­nuť. Platí to­tiž pri ňom staré známe „Huba plná keců, a sku­tek utek“.

  1. Fra­jer-va­ga­bund

Chlap, ktorý presne vie, čo chce a vie aj to, ako to do­stane. A po­ve­dzme si pravdu, vo väč­šine prí­pa­dov to fakt do­stane. Vždy štý­lovo na­ho­dený, ob­klo­pený naj­lep­šími ka­ma­rátmi a sil­nými re­čami. Ide však z neho niečo, čomu tak­mer žiadna ne­odolá. Ob­čas je ego­is­tom, ktorý si myslí, že je stre­dom ves­míru. Ne­cháva na seba ča­kať a skoro ni­kdy ne­ukáže, čo sku­točne cíti. Pre ženu však býva vý­zvou, pre­tože je ťažké ho ulo­viť. A dobre vieme, že ona chce vždy to, čo ne­môže mať.

photo: weheartit.com

photo: we­he­ar­tit.com

  1. Muž-há­danka

A po­tom je tu po­sledný typ. Ten od kto­rého sa nedá vo­pred nič ča­kať, lebo ne­robí veci podľa žiad­nych vzor­cov. Raz prek­vapí svo­jím triez­vym po­hľa­dom na svet a ino­kedy po­hľa­dom, v kto­rom je skĺbená vá­šeň so žia­dos­ti­vos­ťou. Ne­ve­dieť, čo môže prísť a čo od neho ča­kať, môže byť nie­kedy až prí­liš lá­kavé a ne­bez­pečné. Chce ma či nechce? Tak na túto otázku musí bez­pod­mie­nečne nájsť žena od­po­veď.

Komentáre