Ho­vorí sa, že sa máš chrá­niť pred všet­kým zlým. No z vlast­nej skú­se­nosti viem, že nie­kto­rým ne­ga­tív­nym si­tu­áciám proste ne­zab­rá­niš.

Veľa z nás si už ur­čite pre­šlo skla­ma­ním z lásky. Sa­moz­rejme to nie je pra­vidlo, ale vo svete sa to proste stáva. Či to je ba­nálne ne­do­ro­zu­me­nie, zmena ná­zo­rov, náj­de­nie iného zmyslu ži­vota alebo ne­vera. Všetky si­tu­ácie sa dajú zvlád­nuť, no naj­hor­šie je práve to skla­ma­nie a strata dô­very. Už od za­čiatku vzťahu má v sebe člo­vek ne­jaký pud se­ba­zá­chovy. Má strach a obavy, aj keď si to ne­jako často ne­priz­ná­vame. Je to aj tým, že keď nám na nie­čom zá­leží, sna­žíme sa bo­jo­vať a sna­žiť sa. No, aký má vý­znam snaha od jed­ného člo­veka?

32735724522_46b2a37e2c_k

thought­ca­ta­log.com

Skla­ma­nie z lásky je smutné a ubí­ja­júce, no nie každý si je ve­domí, že práve tieto si­tu­ácie nám po­má­hajú k vý­voju na­šej osob­nosti a všetko zlé nás niečo na­učí. Tak, ako keď sme boli ma­lými deťmi a po­pá­lili sme sa na nie­čom ho­rú­com, za­pa­mä­tali sme si to a už sme sa toho pred­metu ne­dot­kli. No je to tak aj v ci­to­vej ob­lasti? Ak spra­víš ne­jakú vec vo vzťahu, tak to v tom inom na­pra­víš? Dobrá otázka. Ani ja sama ne­viem po­ve­dať s ur­či­tos­ťou, že to tak je. Pre­tože každá z nás je osob­nosť a nie­ktoré naše po­va­hové vlast­nosti proste ni­kto ne­zmení. No mňa viac zau­jíma otázka, prečo je nie­kto ne­verný. A ako tomu za­brá­niš.

Ja si mys­lím, že ni­jako. Ak to nie­kto chce uro­biť tak to urobí. Ne­zab­rá­niš tomu a ani sa pred tým ne­ub­rá­niš. Keď sa to stane je to ťažké a ne­prí­jemné, no hlavu si vždy mu­síme za­ne­chať vztý­čenú 🙂 Aj keby sme boli takz­vané stí­hačky a tie naše po­lo­vičky sle­do­vali den­no­denne, tak sa to stane, pre­tože to tak tá druhá osoba chce.

25884872545_b60c1af909_k-e1487084734379

thought­ca­ta­log.com

Raz som si ro­bila ne­zá­vislý pries­kum, po­do­tý­kam, že aj u chla­pov a aj u žien, ktoré nie­kedy pod­viedli svojho par­tnera, prečo tak uro­bili. Nie­kto mi na to od­po­ve­dal, že z dô­vodu ne­spl­ne­nia tú­žob, z hnevu, z ne­šťas­tia, z ru­tiny, z toho, že im za­ká­zané veci ro­bia ra­dosť, nie­ktorí z po­te­še­nia, nie­kto zase, že toho dru­hého ne­mi­lo­val a s prek­va­pe­ním mi bolo po­ve­dané, že sa proste tak na­ro­dil. No nie je to zá­bavné?

Ne­bu­dem sa­moz­rejme ni­koho od­su­dzo­vať, pre­tože ne­po­znám sú­vis­losti a tak­tiež ani s nimi ne­ži­jem. No ne­po­cho­pím jedno, ako si osoba, ktorá pod­viedla a zra­dila dô­veru toho dru­hého môže ľa­hnúť do po­stele k nie­komu, s kým žije. Je to pre mňa to naj ne­chut­nej­šie na ce­lom svete.  V svo­jom slov­níku to na­zý­vam se­bec­tvo, pre­tože podľa mňa ta­kýto člo­vek ne­môže mys­lieť na dru­hého, ale myslí iba na seba.

ystlrmabjps-jimmy-bay1

thought­ca­ta­log.com

Je to smutné, ale aj toto nám pri­náša ži­vot. No na­učme sa jedno, ne­pred­ví­dajme a ni­koho ne­súďme do­predu. Ni­kdy ne­mô­žeme ve­dieť, čo od da­nej osoby mô­žeme ča­kať. Po­môže ti to, že bu­deš ner­vózna, bu­deš sa stra­cho­vať a žiar­liť na kaž­dom kroku? Po­môže ti to k tomu, aby ťa nie­kto ne­pod­vie­dol? NIE! Ak to tá druhá osoba bude chcieť, urobí to aj keď pôjde do ob­chodu, alebo kde­koľ­vek inam. Ni­kdy to ne­us­trieh­neš, proste sa to stane a ty sa s tým mu­síš zmie­riť, či chceš, alebo nie.

Komentáre