Sľu­bu­jem ti, že to bude stáť zato. Ne­ho­vo­rím, že to bude so mnou jed­no­du­ché, ale ver, že pre­ži­ješ najk­raj­šie ob­do­bie svojho ži­vota. Každý hľa­dáme nie­koho, kto splní naše oča­ká­va­nia v láske. Nie­koho, kto sa ne­bude báť mi­lo­vať a bude chá­pať a re­špek­to­vať naše chyby. Nie­koho, kto ne­bude ob­me­dzo­vať naše sku­točné ja a bude chcieť mi­lo­vať sku­točne a úp­rimne.

Nie vždy sa však naše oča­ká­va­nia spl­nia. Tak ani ako moje, tak ani tvoje nie sú vždy spl­nené. Ne­ho­vo­rím, že v na­šom vzťahu bu­dem tá sto­per­centná. Ne­ho­vo­rím, že vždy to bude ru­žové a že ni­kdy ne­bu­dem pla­kať. Ta­kisto, ako ty ne­mô­žeš za­ru­čiť to, že vždy bu­deš dob­rým par­tne­rom, ne­viem to s is­to­tou po­ve­dať ani ja.

large (6)

we­he­ar­tit.com

Láska je ne­oby­čajná.

I tá naša bude ne­opí­sa­teľná. 

Bude pre nás da­rom.

Bu­dem ti dob­rou par­tner­kou. Bu­dem ti opo­rou. Bu­dem pod­po­ro­vať tvoje sny a plány a bu­dem sa ra­do­vať nad tvo­jim úspechmi. Ako správna par­tnerka s te­bou bu­dem hrá­vať hry, jesť pu­kance pri ro­man­tic­kých a voj­no­vých fil­moch a naše ces­to­va­teľ­ské plány budú usku­toč­nené. Aj keď ne­rada va­rím, bu­dem sa sna­žiť ti na­va­riť to naj­chut­nej­šie jedlo, o ktoré si za­žia­daš. Ne­boj sa, ne­mám prob­lém, ak ťa cha­lani po­zvú na oslavu či herný ve­čer. Choď, tiež mám svoj ži­vot. 

large

we­he­ar­tit.com

Ak sa do mňa za­mi­lu­ješ, tvoj ži­vot bude šťastný. Bu­dem tvo­jou ra­dos­ťou, ob­čas­nou sta­ros­ťou a naše spon­tánne oslavy, uda­losti a fes­ti­valy budú ne­za­bud­nu­teľné. Bu­deme spolu osla­vo­vať lásku, pre­ko­ná­vať dob­ro­druž­stvá a sta­rosti.

Ta­kisto, ako i ty bu­deš mať zlý deň, ta­kisto sa ja bu­dem sna­žiť po­te­šiť ťa a ro­biť tvoje dni kraj­šími. Ve­rím, že nás pár skla­maní ne­od­radí od lásky.

Ve­rím, že moju prí­tom­nosť v tvo­jom ži­vote si bu­deš vá­žiť tak, ako si ju bu­dem vá­žiť ja.

Ve­rím, že naša láska bude prí­kladná. Ve­rím, že bu­deme voči nej zod­po­vední.

Te­ším sa na tú lásku. Veľmi. 

Môj drahý bu­dúci, teda, ak sa do mňa za­mi­lu­ješ.

 

„Ne­stačí mať lásku v srdci a na pe­rách. Musí prejsť do či­nov, lebo iba vtedy je do­ko­nalá, keď v srd­ciach tých, kto­rých mi­lu­jeme, vzbu­dzuje lásku.“
– Vin­cent de Paul

Komentáre