Aj keď nie som nad­šená z toho, že je toh­to­ročná sé­ria Hier o tróny za nami, ne­doč­kavo sa už te­ším na ďal­šiu. Ľu­dia v mo­jom okolí sa v po­sled­nom čase za­čali de­liť na dve sku­piny: na tých, ktorí tento se­riál mi­lujú a ne­dajú naň do­pus­tiť a na tých, ktorí ne­vi­deli ani je­den diel. Nič me­dzi ne­exis­tuje.

Jed­ným z dô­vo­dov, prečo mám Game of th­ro­nes rada, je fakt, že sa v ňom ob­ja­vuje veľa vý­raz­ných žen­ských po­stáv. Mo­jou na­job­ľú­be­nej­šou je Da­e­ne­rys, mladá svet­lo­vlasá diev­čina, ktorá vládne dra­kom, ar­má­dam a za­krátko možno ce­lému svetu. Hrá ju an­glická he­rečka Emi­lia Clarke, ktorú mô­žeš vi­dieť  na­prí­klad vo filme Pred­tým ako som ťa spoz­nala. Veľmi rada na tejto se­riá­lo­vej hr­dinke ob­di­vu­jem kos­týmy a sle­du­jem, ako sa po­stupne jej odev mení pod vply­vom pro­stre­dia či po­sta­ve­nia. Za kos­tý­mami pre se­riál je vý­tvar­níčka Mi­chele Clap­ton, ktorá sa po­die­ľala na väč­šine ode­vov pre pr­vých päť sé­rii. Všetky sú vý­ni­močné pre svoje de­tailné vy­pra­co­va­nie a spo­ji­tosť s de­jom. Kaž­dému kusu odevu je ve­no­vaná po­zor­nosť, ob­sa­hujú od­kazy na ro­dové znaky, zvie­ra­cie mo­tívy či cha­rak­te­ris­tické črty kon­krét­nych po­stáv.

Kos­týmy Da­e­ne­rys sú väč­ši­nou jed­no­fa­rebné, majú ná­pa­ditý strih a do­mi­nujú im vý­razné do­pl­nky, ako sú na­prí­klad ná­hr­del­níky a brošne, od­ka­zu­júce na dra­kov.  A práve tie sa stali in­špi­rá­ciou pre spo­lu­prácu značky MEY De­signs s Mi­chele Clap­ton. Vy­tvo­rili ko­lek­ciu ručne ro­be­ných šper­kov, me­dzi kto­rými sú prs­tene, ná­ramky, ná­uš­nice, ale hlavne nád­herné ma­sívne oz­doby na krk, ktoré akoby po­chá­dzali priamo z gar­de­róby Da­e­ne­rys. Aj keď po­dob­ných šper­kov, ode­vov a pred­me­tov je na trhu mnoho, táto ko­lek­cia ne­sie ofi­ciálnu „pe­čať“ HBO. Mi­chele v ne­dáv­nom roz­ho­vore naz­na­čila, že jej spo­lu­práca so znač­kou by mohla v bu­dúc­nosti po­kra­čo­vať. Mô­žeme tak dú­fať vo viac in­špi­rá­cii se­riá­lo­vými po­sta­vami.

Ak si ver­nou fa­nú­šič­kou Hier o tróny, sprí­jemni si ča­ka­nie na­ďal­šiu sé­riu  tý­mito krás­nymi šper­kami. Tie z vás, kto­rým sa se­riál do­te­raz vy­hý­bal, možno zis­títe, že stojí za to si ho po­zrieť.

01

foto: usma­ga­zine.com

02

 

04

03

05

foto: bestp­ro­ducts.com

08

07

06

foto: mey.lon­don
co­ver foto: bestp­ro­ducts.com

Komentáre