Ke­dysi boli celé plavky po­va­žo­vané za nudné a vhodné len pre star­šie ženy. Dnes si dr­žia svoje pr­ven­stvo aj me­dzi mlad­šími roč­níkmi. Pá­si­kavé, kla­sické čierne alebo ume­lecké, všetko je in. Túto se­zónu sa mô­žeš vy­bláz­niť s far­bami, s pre­ve­de­niami, vo­lá­nikmi a ak k tomu zvo­líš dobré do­pl­nky, out­fit na pláž alebo na kú­pa­lisko bude za jedna! 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: pin­te­rest.com

Komentáre