Po­kú­sim sa ti po­môcť so zho­de­ním pár kíl a ak bu­deš chcieť, aj so zme­nou ži­vot­ného štýlu.

Áno, ja viem, chcela by si si pre­čí­tať, že som vy­našla ne­jakú zá­zračnú tab­letku alebo čaj na chud­nu­tie, že ne­bu­deš mu­sieť po­hnúť ani len ma­líč­kom na nohe a aj tak schud­neš. Je mi to ľúto, ale nič také ne­exis­tuje. Žiadny čaj, žiadne no­ha­vice ti ne­po­môžu schud­núť bez toho, aby si niečo ro­bila. Za­mysli sa, keby ta­kéto veci na­ozaj fun­go­vali, mys­líš si, že by nie­kto cho­dil do fit­ness cen­tra? Všetky by skra­cho­vali.

Jedna z pr­vých chýb, ktorú tak­mer každá žena urobí je, že pre­stane jesť sladké jedlá. Pre telo je to šok. Ta­káto šo­ková te­ra­pia je na­ozaj su­per, ak si si pred­sav­zala, že už ni­kdy ne­vlo­žíš nič sladké do úst.

zdroj: pe­xels.com

Ďal­šia, o nič me­nej častá chyba je, že ženy za­čnú cvi­čiť každý deň bez pre­stávky. A ako to skončí? Po dvoch týžd­ňoch ne­ná­vi­dia te­nisky a fitko.

Toto je len pár chýb, kto­rými som si pre­šla aj ja. Ja som tak­tiež chcela zho­diť len pár kíl a na­ko­niec sa tý­mito pra­vid­lami, ktoré ti opí­šem niž­šie, ria­dim ce­lo­ročne. V na­sle­du­jú­cich bo­doch ti pri­blí­žim, ako schud­núť s roz­umom a zdravo, aby si si ta­kýto zdravý ži­vot na­ozaj ob­ľú­bila. 🙂

1. Po­tre­bu­ješ od­hod­la­nie, ktoré ti musí vy­dr­žať mi­ni­málne pár týž­dňov, kým si na nové stra­vo­va­nie a po­hyb zvyk­neš.

2. Ovo­cie a ze­le­nina sú od­dnes tvoji naj­lepší pria­te­lia. Ze­le­ninu mô­žeš jesť celý deň, ale ovo­cie len do­obeda (kvôli vy­so­kému ob­sahu cuk­rov). Tak­tiež ob­medz v je­dál­ničku ne­zdravé cukry, t. j. pa­pa­nie rôz­nych cuk­rí­kov, kek­sí­kov, lí­za­niek a po­dobne.

zdroj: pe­xels.com

3. Jedz len to, čo ti na­ozaj chutí. Ne­pre­má­haj sa jesť také jedlá, ktoré sú zdravé (lebo to bolo na­pí­sané na in­ter­nete), ale pri ich je­dení sa ti ža­lú­dok „ob­ra­cia“.

4. Hyd­ra­tá­cia! Vodu tvoje telo po­tre­buje pre správne fun­go­va­nie vnú­tor­ných or­gá­nov. Takže všetky sla­dené ná­poje a ochu­tené mi­ne­rálky ne­chaj v ob­chode a vy­meň ich za ne­sla­dené mi­ne­rálky, prí­padne vodu.

5. Za­čni s po­hy­bom. Ak si úplne pre­stala vy­ko­ná­vať pra­vi­delnú ak­ti­vitu. Rob to, čo ťa baví! Ak nie si nad­šená z behu, ako ja, tak ho vy­meň za pre­chádzky, bi­cyk­lo­va­nie, jógu, cvi­če­nie s vlast­nou vá­hou… Za­čni sa hý­bať dnes! Nie zaj­tra alebo od pon­delku. Je dô­le­žité, aby si si uve­do­mila, že nejde o zá­vod! Dá­vaj po­zor, aby si sa pri cvi­čení ne­zra­nila.

Žienky ne­vy­ha­dzujte pe­niaze na zby­toč­nosti, ktoré do­ká­žete uro­biť aj bez nich, zdravo a hlavne chutne. 😉 Vý­sledky sa po pár týžd­ňoch ur­čite ukážu.

Komentáre