Unikátna súťaž FIT LE­A­DER sa začala. V máji 2017 Slo­ven­sko spozná svo­jich naj­lepších tréne­rov v od­bore. Víťazi, ok­rem uzna­nia a dobrého mena v médiách, získajú množstvo hod­notných cien tak prečo to neskúsiť? Pri­hla­so­va­nie práve pre­bieha na oficiálnej we­bo­vej stránke www.fit­le­a­der.sk, kde zároveň nájdete kom­pletné in­formácie o súťaži.

d299d945606992ca1b2ee56ae3d51169

pin­te­rest.com

Myš­lienka sú­ťaže FIT LE­A­DER je v na­šich kon­či­nách je­di­nečná. Slo­ven­sko do­po­siaľ ne­bolo sved­kom uda­losti oce­ňo­va­nia zá­sluh ľudí, ktorí stoja za tré­nin­go­vými plánmi, vhod­ným vý­be­rom stravy či ne­spo­čet­nými ho­di­nami strá­ve­nými mo­ti­vo­va­ním a pod­po­ro­va­ním svo­jich zve­ren­cov. Aj vďaka tomu je sú­ťaži ve­no­vaná ná­le­žitá po­zor­nosť. Do ra­dov po­roty za­sadnú via­ceré známe mená ako bo­xer Tomi „Kid“ Ko­vács, olym­pi­onička Danka Bar­te­ková, ta­neč­níčka a cho­re­o­grafka Katka Štump­fová, rá­di­ová spí­kerka a in­štruk­torka jogy Ad­riana Špron­glová, fit­ness tré­nerka Iveta Hau­se­rová, mo­de­rá­tori Ján Me­čiar, Di­diana a ďalší.

Veríme, že pro­fe­sia tréne­rov a inštruk­to­rov si zaslúži uzna­nie, keďže svo­jou prácou pris­pie­vajú k zdra­viu svo­jich kli­en­tov. Roz­hodli sme sa ich preto oceniť a vy­tvo­rili súťaž FIT LE­A­DER., ho­vorí Jana Šim­ko­vi­čová, za­kla­da­teľka vy­da­va­teľ­stva zdra­vých kníh FIT­na­mo­távka a por­tálu o cvi­čení a zdra­vom ži­vot­nom štýle CVIČTE, ktorý ini­ci­oval vznik sú­ťaže.

fdd24e15c5e56fe0d37b4b5f4ff80526

pin­te­rest.com

FIT LE­A­DER je roz­de­lený do 5 sú­ťaž­ných ka­te­gó­rií: „in­di­vi­du­álny tré­ner“, „sku­pi­nový tré­ner“, „naj­lep­šie vi­deo“, „foto“ a „člá­nok“. Bez­platná účasť je možná v kto­rej­koľ­vek z nich, pri­čom zví­ťa­ziť sa dá aj vo via­ce­rých ka­te­gó­riách sú­časne. Všetko zá­visí od hla­sov laic­kej i od­bor­nej ve­rej­nosti. Vo fi­nále ná­sledne o ví­ťa­zoch roz­hodne od­borná po­rota, zlo­žená z pro­fe­si­oná­lov v ob­lasti mé­dií a športu.

Slo­vami Jany Šim­ko­vi­čo­vej: FIT LE­A­DER vzni­kol aby pomáhal – nie­len víťazom, ale každému, kto sa do súťaže prihlási alebo ju pod­porí. Bu­deme radi za každého jedného súťažia­ceho, hla­sujúceho, či par­tnera, ktorý sa k nám roz­hodne pridať a pris­pieť tak k roz­voju zdra­via na Slo­ven­sku.. Sú­ťaž mohla vznik­núť aj vďaka par­tne­rom Max Sport, adi­das, dm dro­ge­rie markt, Mi­tická, Slo­ven­ská Spo­ri­teľna, FITs­ha­ker a ďal­ším. Za­re­gis­tro­vať sa ak­tu­álne mô­žete na ofi­ciál­nej we­bo­vej stránke www.fit­le­a­der.sk, kde tiež náj­dete har­mo­no­gram a pod­robné in­for­má­cie. Hla­so­va­nie za­čína 15.03.2017.

FITLEADER_Cover_photo_cierna

Komentáre