…ne­za­budni i na seba. Možno si po­vieš, že byť sama je otra­vou alebo si ne­us­tále una­vená z otá­zok typu, prečo si ne­za­daná alebo ťa do­konca nie­ktorí ľu­tujú. Vraj to raz príde. Jasné, že to príde! Ale ne­treba sa ľu­to­vať.

To, že ne­máš nie­koho ne­zna­mená, že nie si pekná, že nie si dobrý člo­vek alebo nie si prí­liš dobrá. Všetko má svoj čas a aj ča­ka­nie na toho pra­vého sa oplatí. Ne­buď smutná, on príde. Treba naj­skôr spoz­nať samú seba, niečo sa na­učiť i po­cho­piť, aby mo­hol prísť ten, ktorý bude žas­núť z teba!

zdroj: unsp­lash.com

Veľa žien či diev­čat sa vrhnú do vzťa­hov bez ro­zmys­le­nia či preto, pre­tože nechcú byť samé. Je to hlú­posť. Prečo ne­mô­žeš byť skrátka ne­za­daná? Čo je na tom zlé? Si slo­bodná, mô­žeš ho­ci­kedy od­ísť, prísť, mô­žeš cho­diť von s kým chceš. Ja ne­ho­vo­rím, že byť ne­za­daná je lep­šie ako byť vo vzťahu, ale ne­zrúti sa ti celý svet, ak mo­men­tálne ni­koho ne­máš.

Možno len nie si pri­pra­vená na vzťah. Av­šak ver, že ak príde ten pravý, bu­deš mi­mo­riadne pri­pra­vená a všetko už pôjde samo. Možno sa len máš niečo nové na­učiť, niečo nové spoz­nať, za­žiť, po­cho­piť a ísť ďa­lej. Možno tvoj bu­dúci nie je v tvo­jom meste, možno ho spoz­náš v Ríme, kam si už tak dlho plá­no­vala ísť a spl­niť si svoje sny. Možno ťa tam čaká, ale pred­tým chce, aby si si spl­nila svoje sny a ne­ča­kala naňho doma, pu­kance v ruke, kedy po­ze­ráš všetky ro­man­tické ko­mé­die a mod­líš sa za tvojho bu­dú­ceho Gos­linga či Re­y­noldsa.

zdroj: Photo by Kal Vi­su­als on Unsp­lash.com

Ži­vot nás che vždy iba priu­čiť. Aj ten naj­horší deň je nie len vý­zvou, ale i po­u­če­ním do bu­dúcna. A tak pro­sím ber aj to, prečo si „sama“ ako nor­málnu vec. Ne­zná­šam, keď sa mladé baby hneď hrnú do vzťahu, cí­tia sa osa­melé, chcú nie­koho mi­lo­vať a vy­pi­sujú kaž­dému, chvá­lia sa koľko s ním cho­dia a že je to láska na celý ži­vot. Pre­páčte, ale sme­jem sa.

Chá­pem, že mladé diev­čatá ne­majú byť  prečo tak skoro vy­zreté, ale práve že ja som si ten po­cit slo­body veľmi uží­vala a chá­pala som lásku ako tú, na ktorú jed­no­du­cho mu­síš po­čkať, aby stála zato. Za­tiaľ som cho­dila von s ľuďmi, ba­vila sa, smiala a uží­vala ži­vota. A úp­rimne? Ne­mys­lím si, že by som bola o niečo ukrá­tená, alebo že by som nie­ktoré veci ne­stihla či za­meš­kala.

 

Ak sa skoro vrh­neme do vzťahu, už je to len za­ča­ro­vaný kruh a po­tom sa di­víme, prečo sa nám naše vzťahy roz­pa­dajú. Možno na­ozaj nie­kedy nie sme vy­zreté na to a naša pri­pra­ve­nosť je len ilú­ziou.

Všetko v na­šom ži­vote má istý zmy­sel a vý­znam.

Ber to s re­špek­tom a  s nad­hľa­dom.

Všetko má svoj čas.

I tvoja láska.

I On.

Komentáre