Nie. To toto ne­bude člá­nok o fil­mo­vom či kniž­nom prí­behu, ktorý všetci dobre po­známe. Toto je prí­beh ži­vota. Sku­toč­ného ži­vota. Bez sce­nára. Bez her­cov. Bez pred­ví­da­teľ­ných si­tu­ácií. 

Po­znáte to. Pred­tým, ako spoz­náte toho „pra­vého“ ste iné. Máte iné pred­stavy o ži­vote, o mu­žoch, máte svoje ciele, sny a plány. Máte svoje ná­zory, svo­jich pria­te­ľov, ur­čitú ru­tinu, ktorú máte každý deň. Av­šak do vášho ži­vota od­razu príde nie­kto nový. Nie­kto, s kým by váš ži­vot na­bral nový smer, s kým by ste sa cí­tili prí­jemne, koho by ste mi­lo­vali.

Aká si však bola pred­tým ako si ho spoz­nala?

PHOTO: EAST NEWS/SIPA PRESS BRIGITTE BARDOT AVEC SACHA DISTEL *** Local Caption *** 00006897

we­he­ar­tit.com

Po­zná to každá z nás. Pred­tým, ako stret­neme nie­koho, kto by mo­hol byť po­ten­ciálny muž nášho ži­vota, sme plné od­hod­la­nia. Sme slo­bodné, na ni­koho ok­rem pria­te­ľov a ro­diny nie sme na­via­zané a sna­žíme sa pl­niť si naše sny a túžby. Sna­žíme sa po­má­hať, ob­čas sa po­tkneme a pre­ží­vame zlé dni, ces­tu­jeme, spoz­ná­vame, ob­ja­vu­jeme. Ob­čas zo­smut­nieme, pre­tože v na­šom ži­vote nie je nik, kto by nám po­ve­dal „mi­lu­jem ťa“ alebo „spolu to zvlád­neme“.

Ja si však mys­lím, že ži­vot „pred ním“ je krásny. Je plný se­bas­poz­ná­va­nia, se­ba­re­a­li­zá­cie a is­tej príp­ravy na ži­vot „s ním“. Po­znám mnoho in­špi­ra­tív­nych a skve­lých diev­čat, ktoré mi vra­via, že na ži­vot po boku nie­koho sa mu­sia pri­pra­viť. Samé. Nie sú to po­dráž­dené ne­za­dané žen­ské, ktoré ne­rie­šia, či je ich par­tner dobrý muž, či budú po jeho boku šťastné a či to len ne­ro­bia z osa­me­losti. Ja také ženy ob­di­vu­jem! Sú plné tú­žob a ne­priamo sa pri­pra­vujú sa svojho bu­dú­ceho. Zdo­lá­vajú strasti a utr­pe­nia, ktoré ži­vot pri­náša. Uve­do­mujú si svoju hod­notu a chcú sa stať sil­nými a skve­lými žen­skými. 

Audrey-Hepburn-and-George-Peppard-in-Breakfast-At-Tiffanys-1961.

pin­te­rest.com

Ži­vot nás skúša pred­tým ako do nášho ži­vota príde ten, ktorý nám ho od zá­kla­dov zmení. Ži­vot nás skúša, či sme ochotné prejsť skúš­kami, či sme silné a či sme pri­pra­vené pri­jať do svojho ži­vota nie­koho no­vého a či naše srdce je na­ozaj pri­pravé. Či sme my pri­pra­vené a hodné.

Aký bol tvoj ži­vot pred ním?

Aký je tvoj ži­vot te­raz, keď si  „sama“?

Te­raz je tvoj ži­vot pred ním možno cha­otický, no cez tie všetky ne­do­ko­na­losti je nád­herný. Pri­pra­vuje ťa na nové veci, nové šance a pri­pra­vuje ťa na lásku, ktorá ťa čaká. Možno nie dnes, možno nie o me­siac. Jed­ného dňa však áno. Možno te­raz tvoj ži­vot nie je len o krás­nych a ne­za­bud­nu­teľ­ných chví­ľach, no uží­vaj si ho.

Pre­tože pred­tým ako som ťa spoz­nala som sa ne­ve­dome pri­pra­vo­vala na to, že prij­mem do svojho srdca lásku. A páči sa mi to! 

„This is start of so­met­hing be­au­ti­ful. Love.“

– Ed She­e­ran

Komentáre