Po­znáš to. Máš toho veľa, ter­míny sa blí­žia, po čo­ko­láde sia­haš čo­raz viac a v tom všet­kom zhone si od­razu uve­do­míš, že si fitko ne­nav­ští­vila nie­koľko týž­dňov. Vonku nie je ide­álne po­ča­sie na tré­ning a tvoja strava by sa dala na­zvať ho­ci­jako, len nie zdra­vou. Možno si sa zľakla, ak si sa na­šla v tomto po­pise, možno sa len po­us­me­ješ a po­vieš si, že je to tak, ale te­raz ti to tak vy­ho­vuje. Je to na­ozaj pravda?

foto: pe­xels.com

Ja za­čí­nam od­znova často. Mys­lím si, že každý má v ži­vote ob­do­bie, kedy je po­vin­ností viac ako ra­dostí a po­tre­buje to zmenu. Vtedy si po­vieme, že sa to zmení. Lenže prečo to ne­vy­drží? Zna­mená to, že za­čí­name stále od­znova to, že máme slabú vôľu? Chýba nám mo­ti­vá­cia?

Podľa de­fi­ní­cie je mo­ti­vá­cia psy­cho­lo­gický pro­ces, ktorý ak­ti­vuje ľud­ské sprá­va­nie a dáva mu účel a smer. Je to vnú­torná hna­cia sila, ktorá že­nie k uspo­ko­je­niu ne­na­pl­ne­ných po­trieb. Je to hna­cia sila, ktorá ve­die k do­sia­hnu­tiu osob­ných a or­ga­ni­zač­ných cie­ľov. Je to vôľa niečo do­siah­nuť.

A photo by Austin Neill. unsplash.com/photos/n906xu_L59A
foto: pe­xels.com

Možno práve te­raz, keď si uve­do­míš, že chceš zmenu, si po­vieš, že mo­ti­vo­vaná si. Lenže to ne­stačí. Chcieť niečo je len pr­vým kro­kom k úspe­chu. Mu­síš viac ako len chcieť. Mu­síš o to bo­jo­vať! A práve v tom to spo­číva. Po­ma­lými, ale is­tými krokmi. Ne­vadí, že uro­bíš dva kroky vpred a je­den vzad. Dô­le­žité je na­pre­do­vať, nech je to v čom­koľ­vek.

Ne­ča­kaj na ne­jakú špe­ciálnu prí­le­ži­tosť, či vzácnu chvíľu. Ne­spo­lie­haj sa na ka­ma­rátku, ktorá ti bude ro­biť do­pro­vod do fitka. Rob to pre seba!

pexels-photo
foto: pe­xels.com

Ak si chceš za­cvi­čiť, urob to preto, lebo svoje telo mi­lu­ješ. Mi­luj na ňom to, že je také, aké je. Že na­priek tomu stresu, na­priek ak­ti­vite, ktorú denno – denne zvlá­daš, do­káže fun­go­vať stále na­plno. Ak ho chceš me­niť, tak len preto, aby zo­sil­nelo. Od­meň ho po­hy­bom a ono ti to vráti ener­giou. Je to možno pa­ra­dox, ale sama to po­znáš. Nie­kedy sa ti nechce vstať ani z po­stele, ale keď si za­cvi­číš, ener­gia sa vra­cia.

Ne­tres­taj sa. Ak máš chuť na sladké a ne­odo­láš, za­budni na vý­čitky, ale za­mysli si sa nad tým, či ti niečo ne­chýba. Ve­dela si, že častú chuť na čo­ko­ládu či sladké, spô­so­buje ne­dos­ta­tok hor­číka či že­leza? Za­mys­lela si sa nad tým, či ne­pre­ží­vaš práve stre­sové ob­do­bie? Ne­pre­ko­nala si ne­jakú cho­robu, ne­chý­bajú ti nie­ktoré vi­ta­míny či mi­ne­rály, ak si ne­mala do­sta­tok ener­gie na cvi­če­nie? Kedy na­po­sledy si si do­priala pl­no­hod­notný po­riadny spá­nok?

pexels-photo-128865
foto: pe­xels.com

Uve­dom si, že zmena, aká­koľ­vek, je dl­ho­dobý pro­ces. No ak máš mo­ti­vá­ciu, tak je to prvý krok. Zá­sadný, no stále len prvý. Urob každý ďalší a po čase si uve­do­míš, že sa nech­ceš vzdá­vať, že si za­slú­žiš zmenu, ktorá ťa po­su­nie vpred, ale zá­ro­veň už ni­kdy nech­ceš a ne­mu­síš cúv­nuť tam, kde si bola pred tým. Ne­ča­kaj na ďalší pon­de­lok. Ak chceš za­čať ro­biť niečo pre seba, urob to hneď. Či už to bude šálka zdra­vého by­lin­ko­vého čaju, príp­rava ovoc­ného ša­látu na ra­ňajky, pre­chádzka na čerstvom vzdu­chu, či čo­koľ­vek iné, urob to s lás­kou a z lásky. K sebe sa­mej.

Nie preto, že sa to oča­káva, že mu­síš, alebo preto, že je to mo­derné. Ale preto, že chceš a že si to za­slú­žiš. Že každá jedna se­kunda je šanca na zmenu a každý deň prí­le­ži­tosť na pl­ne­nie svojho sna. Nech je aký­koľ­vek. Pro­sím, ne­vzdá­vaj to. Je jedno, koľ­ko­krát za­čneš, dô­le­žité je ne­skon­čiť. A ak ťa už ne­baví za­čí­nať od­znova, PRE­STAŇ SA VZDÁ­VAŤ!

Komentáre