Cho­díte spolu už „ne­jaký ten pia­tok“, všetko vám vy­ho­vuje, roz­umiete si, po­znáte sa a viete čo od toho dru­hého ča­kať. No bude to tak aj o 10-20 ro­kov? Ľu­dia sa me­nia a s nimi sa mení aj ich sprá­va­nie.

Spoz­nali ste sa ako 16 roční a cho­díte spolu už ne­ja­kých 5-8 ro­kov. Ne­zá­leží, či ste v kon­takte 24 ho­dín denne, alebo sa ví­date len každý ví­kend. Zvykli ste si na ur­čitý ste­re­otyp a takto vám to vy­ho­vuje. No do­kedy?

Na stred­nej škole ste boli ešte deti. Je­diná tvoja sta­rosť bola, či je tvoj bu­dúci fra­jer as­poň tro­chu pri­ťaž­livý a čo na neho po­ve­dia tvoje ka­ma­rátky. Prí­padne – akého smaj­líka máš po­u­žiť vo va­šej ko­mu­ni­ká­cii. No ľu­dia do­spie­vajú a tak isto do­spie­vaš aj ty.

Ani sa ne­naz­dáš a bu­deš na vy­so­kej škole. Noví ľu­dia, noví pria­te­lia, všetko sa zmení. Len málo pá­ri­kov túto „skúšku oh­ňom“ vy­drží, no ak pat­ríte me­dzi nich, je to su­per.

Ni­kdy sa ti však ne­stalo, že ťa zau­jal nie­kto iný? Prí­padne si si ni­kdy v myš­lien­kach ne­pred­sta­vila, aké by to bolo s nie­kým iným? S nie­kým zo školy/z tvojho oko­lia/z práce? Ne­ho­vo­rím priamo o cho­dení a o láske, mo­hol ťa nie­kto zau­jať aj fy­zicky.

131510177

Ide o to, že každý raz za­čne pre­mýš­ľať nad tým, aké by to bolo s nie­kým iným a či si spra­vila správne roz­hod­nu­tie. Chá­pem, že opus­tiť svoju sú­časnú „is­totu“ nie je jed­no­du­ché, trá­pe­nie ťa možno bude spre­vá­dzať aj nie­koľko me­sia­cov. No ak máte už te­raz nez­hody a hádky čas­tej­šie ako by sa pat­rilo, bude to stáť za to a jed­ného dňa, keď na­ozaj náj­deš zod­po­ved­ného a mi­lu­jú­ceho par­tnera, si po­ďa­ku­ješ.

Man­žels­tvo je se­ri­ózna vec, kde máš is­totu, že keď tvoj fra­jer do­speje, ne­bude tú­žiť po nie­čom inom? Chá­pem, že toto sa môže stať v ho­ci­ja­kom vzťahu, no ri­ziko je ur­čite vyš­šie, ak si jeho prvé a je­diné dievča. Po­znám viac ako dosť prí­pa­dov, keď spolu dvaja cho­dili 8-9 ro­kov, vzali sa, mali deti, no po cca roku man­žels­tva to ukon­čili. Dô­vod? Vzali sa veľmi mladí, ne­uve­do­mili si, že ži­vot po­čas školy a ro­dinný ži­vot s po­vin­nos­ťami je niečo úplne iné. Všetko je to o tom, že mladý člo­vek a do­spelý člo­vek sú dve roz­ličné veci.

Ako v kaž­dom prí­pade, aj tu sa­moz­rejme exis­tujú vý­nimky. Ak máš muža, ktorý za to stojí a si pre­sved­čená, že ťa po­drží do konca ži­vota, ne­vzdaj sa ho. Bu­dem rada keď sa do­zviem as­poň o jed­nom pá­riku, kto­rému to na­ozaj fun­go­valo od škol­ských la­víc až do smrti.

Komentáre