Z čoho máš naj­väčší strach? Z ha­dov, pa­vú­kov, vý­šok, klau­nov, alebo ne­bo­daj z tmy? V dneš­nej dobe sa ľu­dia hlá­sia k rôz­nym fó­biám. Nie­len k tým bež­ným, ale aj k o veľa zvlášt­nej­ším. Ve­dela si o tom, že ľu­dia môžu pre­ží­vať aj napr. strach z čis­toty, strach z dl­hých slov, či strach z kon­taktu s pup­kom? Jed­ným slo­vom, bi­zarné. Ne­od­bie­hajme však od témy. Ja ti te­raz pre­zra­dím niečo viac práve o stra­chu z tmy.

Ak ti po­cit, ktorý na­stáva po zhas­nutí sve­tiel, na­háňa zi­mom­riavky, tr­píš prav­de­po­dobne nyk­to­fó­biou. Cí­tiš sa trápne? Roz­hodne ne­mu­síš! Na zá­klade pries­kumu, ktorý v roku 2012 vy­ko­nal UK sur­vey, vy­svitlo, že tak­mer 40% res­pon­den­tov sa obáva cho­diť v noci po svo­jom dome, alebo byte, po­čas úpl­nej tmy. 10% opý­ta­ných sa obáva tmy až do ta­kej miery, že v noci ne­opus­tia svoju po­steľ do­konca ani v tom prí­pade, keď po­tre­bujú ísť na to­aletu!

Nyk­to­fó­bia je v ľu­ďoch za­ko­re­nená už od dáv­neho pra­veku. V tej dobe by bol člo­vek bez ta­kejto fó­bie na­ozaj­stný ču­dák, bolo to skrátka pri­ro­dzené. Ľud­stvo od vtedy za­žilo ob­rov­ský po­krok, dnes ži­jeme v in­te­li­gent­nej spo­loč­nosti. Sme vzde­la­nejší a in­for­mo­va­nejší, no tento strach v nás os­tal za­ko­re­nený aj na­ďa­lej. Úp­rimne, sle­do­va­nie ho­ro­rov v po­sled­ných de­sať­ro­čiach tiež ne­na­po­mohlo k tomu, aby sme sa obáv z tmy zba­vili.

Tento druh fó­bie vo väč­šine prí­pa­dov za­čína pre­ja­vo­vať už v út­lom det­stve. Pra­mení zo stra­chu z nie­čoho ne­oča­ká­va­ného. Nejde ani tak o to, že by ťa de­sil ne­dos­ta­tok svetla, ale o to, že v pod­state ne­tu­šíš, čo všetko sa v ta­kej hroz­nej tme môže skrý­vať. No vedci majú pre teba aj ďal­šiu, o čosi po­zi­tív­nej­šiu správu. Ta­kýto strach je dô­ka­zom o tom, že tvoja pred­sta­vi­vosť fun­guje sku­točne per­fektne.
V prí­pade, že si teda boj so svo­jou fó­biou už na­dobro vzdala, zo­stáva ti stále mi­ni­málne dobrý po­cit z toho, akú máš skvelú a kre­a­tívnu my­seľ.

Foto: pla­y­buzz.com

Komentáre