Milé dámy.

Ktorá vec patrí do va­šej kaž­do­den­nej ru­tiny? Pre­tože do tej mo­jej spadá káva. Káva ráno alebo po­obede. Tá jej skvelá vôňa, ktorú cí­tite, keď šálku vez­mete do rúk a od­chlip­nete si z tohto tep­lého ná­poja. V ústach po­cí­tite hor­kasto-sladkú chuť, ktorá je ne­na­po­do­bi­teľná. Áno. Káva má miesto v ži­vote kaž­dej z nás. Ve­deli ste, že ak si spra­víte kávu, ne­cháte ju vy­c­hlad­núť a vy­pi­jete ju stu­denú, má to vplyv na vašu pleť? Vraj stu­dená káva robí ženu kraj­šou. No pre­zra­dím vám lepší re­cept, ako byť krásna a vaša ranná káva môže ostať teplý ná­poj, ktorý si vy­chut­náte na­plno. Ne­dávno som ob­ja­vila menší zá­zrak. Na­tra­fila som naň ná­hodne. No hneď ako som ho zba­dala, ve­dela som, že je­den musí byť môj. Iba môj! (Veď viete, aké sme my ženy ma­jet­nícke.) Keď som prišla do­mov, roz­hodla som sa, že tento môj zá­zrak vy­skú­šam. Celá ne­doč­kavá som ot­vo­rila pa­pie­rový ba­lí­ček. Dámy, tá vôňa bola ne­opí­sa­teľná. Mys­lím, že už via­ceré viete o čom ho­vo­rím. A ak nie, sama vám to pre­zra­dím. MARK face and body sc­rub je to naj­väč­šie zla­tíčko a po­klad, o ktorý sa už ne­ne­chám ukrá­tiť. Ale aby som vám pri­blí­žila čo to je a ako sa po­u­žíva si mu­sím opäť čuc­hnúť k tomu krás­nemu pa­pie­ro­vému vre­cúšku. Ach!13498030_787640738003479_5277416510157174528_o

photo: marksc­rub.com

MARK je ká­vový pí­ling ur­čený na to, aby sa sta­ral o vašu po­kožku. Skladá sa zo zŕn kávy ro­busta, hne­dého cukru, mor­skej soli, mand­ľo­vého oleja, or­ga­nic­kého ko­ko­so­vého oleja, prí­rod­ného esen­ciál­neho oleja a vi­ta­mínu E. Tento zá­zrak vás bude hýč­kať. Po­stará sa, aby vaša po­kožka bola jem­nučká, svieža a po­bije sa s va­šimi ne­do­stat­ka­mi ako akné, strie, ce­lu­li­tída, pso­riáza a iné ne­do­ko­na­losti va­šej po­kožky.15322378_372197469792747_1613994905_o

photo: marksc­rub.com

Po­u­žíva a usklad­ňuje sa veľmi ľahko. Ja si ho ne­chá­vam v kú­peľni na po­ličke. Vez­mem si sk­le­nenú misku a od­sy­pem do nej z tejto úžas­nej vo­ňa­vej zmesi. Svoje telo na­vlh­čím vo­dou a na­sy­pem si z misky do dlane pí­ling. Krú­ži­vými po­hybmi vma­sí­ru­jem do po­kožky. Za­čnem ra­me­nami, hru­ďou, kr­kom, tvá­rou a po­kra­ču­jem na nohy. Ne­chám pô­so­biť 5 mi­nút a vlaž­nou vo­dou splách­nem stopy ká­vo­vých zrnie­čok. Som ako vy­me­nená. Po­kožka ostane vy­hla­dená, hyd­ra­to­vaná, hebká. Svojho MARKa po­u­ží­vam 2x týž­denne. Je to jed­no­du­cho zla­tíčko. A viete čo je naj­lep­šie? Mô­žete si vy­brať vôňu, ktorá vám vy­ho­vuje z bo­ha­tej po­nuky. Na vý­ber máte: cit­rus, pep­per­mint, čo­ko­ládu, ko­kos, ale aj čistú ká­vovú vôňu. Kto­rej by ste naj­rad­šej pod­ľahli vy?15271167_372197059792788_447951759_ophoto: marksc­rub.com

Aby ste mi na­ozaj ve­rili, že MARK je ho­tový zá­zrak, svoje ná­zory vy­jad­rili aj moje ko­le­gyne z re­dak­cie:

Laura Ba­ran­cová: „Vy­skú­šate ho raz a ži­vot bez neho si ne­bu­dete ve­dieť pred­sta­viť. Na­ozaj, taký po­cit po spr­cho­vaní som ne­za­žila. Mám prob­le­ma­tickú pleť, ale už po pr­vom po­u­žití sa mi póry stiahli, po­kožka vy­hla­dila a vy­rážky sú na tom oveľa lep­šie.“

Ta­mara Ku­zem­ková: „Keď som ho ot­vo­rila, po ce­lej miest­nosti sa roz­niesla jeho ma­gická vôňa. No a keď som na vlhkú tvár na­niesla túto krásu, stalo sa niečo ne­uve­ri­teľné. Spo­je­ním prí­jem­nej arómy a vhod­nej kon­zis­ten­cie vznikla kva­litne ošet­rená a vo­ňavá pleť. Ne­viem sa doč­kať, kedy ho opäť po­u­ži­jem.“dsc_0023photo: Ve­ronka Va­láš­ková

Tak ako vy­brali ste si? Je to náš tip na via­nočný dar­ček. MARK po­teší kaž­dého. Tak ne­vá­hajte a ob­jed­ná­vajte: www.marksc­rub.com

Náj­dete ho aj na fa­ce­bo­oku: sc­rub­mark a ins­ta­grame: @sc­rub_mark

Komentáre