Ne­ro­zu­miem tým re­čiam ohľa­dom je­sene a zimy. Te­le­ví­zia, ča­so­pisy, fejs­buk, za­pneš rá­dio a všade te­raz iba o tom: dá­vajte si po­zor, chrípka, an­gína, dep­re­sie…Jasné, imu­nita mo­men­tálne do­stane za­brať, lebo pre­chod z ho­rú­čav do zimy, dažďa, vetra a po­dobne. Na­ozaj nič prí­jemné. Prečo však na to ne­po­ze­rať z iného uhla, sa­moz­rejme lep­šieho?
800x400-woman-bar-nightlife-single

foto: eli­te­daily.com

Na­priek všet­kému si mys­lím, že je­seň a zima majú aj via­cero vý­hod. Poďme sa na ne po­zrieť.

1, Zmena šat­níka. Ja na­prí­klad mi­lu­jem bundy, šály, ru­ka­vice a po­dobné módne vy­chy­távky na chladné ob­do­bie. Už si iba vy­brať to naj pre seba, aby si vy­ze­rala štý­lovo.

2, Bi­kiny a šortky môžme smelo od­lo­žiť do skrine, ergo už si ne­mu­síš dá­vať taký po­zor na to, čo zješ, veď pod bun­dou sa všetko skryje, nie ako v lete. S týmto bo­dom však opatrne, po­známe predsa staré známe: “ keď sa jar opýta, čo sme ro­bili v zime…“

3, Keď sme už pri týchto fit dô­vo­doch, je­senné me­siace sú práve tie, kedy väč­šine ľudí za­čína ru­tina, kon­čia sa do­vo­lenky a teda opäť ma­káme PRA­VI­DELNE vo fitku. Ur­čite je to lep­šia voľba ako trá­viť ve­čery pred te­le­ví­ziou či po­čí­ta­čom, takže len tak ďa­lej po­čas ce­lej zimy.

4, Dlhé zimné ve­čery. Čo s tým všetci majú, že nuda a depka. Dl­hší ve­čer – via­cej času predsa. Oproti letu, kedy sme via­cerí roz­lie­taní, v je­seni a zime sa akoby usa­díme doma. A to môže byť aj na pros­pech ak ide o ko­níčky. Čo takto vy­tiah­nuť gi­taru či zo­šit s bás­ňami, po­vied­kami? Alebo len tak nav­ští­viť ka­ma­rátku, dať si po­hár vínka, za­smiať sa spolu a po­roz­prá­vať? Zima môže byť pod­ne­tom na ob­ja­ve­nie no­vých ob­zo­rov.

5, Je­senná me­lan­chó­lia. Ak na nás predsa len do­ľahnú „depky“, skúsme aj to vy­užiť vo svoj pros­pech. Za­mys­lieť sa ob­čas nad se­bou, svo­jím ži­vo­tom ne­musí byť na škodu. A kedy je na to vhod­nej­šia doba než práve po­čas dl­hých zim­ných ve­če­rov?

6, Prídu dni, kedy sa nám ne­bude chcieť ani ve­no­vať hobby ani roz­mýš­ľať nad zmys­lom ži­vota. Vtedy proste a jed­no­du­cho za­lezme do po­stele a vy­spime sa do ru­žova!  Veď predsa za dl­hých roz­pá­le­ných let­ných nocí na také niečo nie je čas ani chuť.

To sú veci, na ktoré sa te­ším po­čas týchto na­stá­va­jú­cich dní. Isto po­znáte aj ďal­šie mož­nosti vy­uži­tia chlad­ných ve­če­rov. Možno wel­nes, zimné športy a po­dobne. Ako pri všet­kom, aj tu ide o náš uhol po­hľadu. Môžme sa te­šiť a vy­uží­vať, čo nám daný čas po­núka alebo mô­žeme šom­rať a oča­ká­vať jar v ná­deje, že bude lep­šie.

Komentáre