Ak ťa nie­kto po­žiada, aby si mu po­ve­dal pár viet o sebe, v hlave sa ti zrazu ob­javí ob­rov­ská spleť myš­lie­nok. Od­kiaľ si pri­šiel, z akej ro­diny po­chá­dzaš, kde si cho­dil na strednú školu, popr. na vy­sokú, čím sa ži­víš, či si slo­bodný alebo za­daný. Celý ži­vot do­ká­žeš opí­sať len v nie­koľ­kých ve­tách a ne­známy člo­vek si vie vy­tvo­riť iba mylnú pred­stavu, kto na­ozaj si.

A ktoré veci sú vlastne dô­le­žité? Sú to len dáke zá­chytné body a mu­sel by si za­chá­dzať do de­tai­lov, aby si uká­zal, kto v sku­toč­nosti si. Ma­pujú tvoj ži­vot a po­má­hajú ti za­pa­mä­tať si tvoj men­tálny a emo­ci­onálny stav vo vý­vo­jo­vých stup­ňov tvojho ži­vota. Po­ze­rať sa na svoje od­po­vede ako na je­den ce­lok je zby­točné. Ukon­čil si právo s čer­ve­ným dip­lo­mom a ro­bíš ako práv­nicky kon­ci­pient. Z tohto po­hľadu sa nedá zis­tiť, čo máš v srdci, ne­dajú sa vy­čí­tať tvoje pravé kva­lity a ani to, čo máš v duši. Pre­zradí to niečo o tvo­jej mi­nu­losti, pro­stredí, v kto­rom sa na­chá­dzaš, ako trá­viš voľný čas, možno koľko za­rá­baš alebo aké máš zruč­nosti. Ale toto nie sú veci, ktoré za­ru­čene o tebe po­ve­dia, kto v sku­toč­nosti si.

cropped-IMG_2522

foto:www.jen­kraska.com

Si vy­tvo­rený z množ­stva po­ci­tov, myš­lie­nok, zá­žit­kov a ma­lých mo­men­tov, ktoré ovplyv­nili tvoje sprá­va­nie a ná­zory. 

Si vy­tvo­rený z roz­hod­nutí, ktoré si uči­nil v rôz­nych si­tu­áciách a ne­ko­neč­ného množ­stva emó­cií, ktoré si po­cí­til v ži­vote. Si vy­tvo­rený z roz­hod­nutí, nie­kedy aj ťaž­kých, ktoré si mu­sel vy­ko­nať v kaž­dom oka­mihu svojho ži­vota. Si vy­tvo­rený z vecí, ktoré si ro­bil, keď sa na teba nik ne­po­ze­ral. Si vy­tvo­rený tým, ako si ko­nal, keď si zis­til, že mi­lo­vať nie­koho môže pri­ná­šať aj bo­lesť.

Za­bud­neme na tieto ma­lič­kosti. Pre­tože sú také jed­no­du­ché, také kaž­do­denné a tak zdan­livo po­vr­chné. 

Tie pravé sa stá­vajú ne­us­tále, každú se­kundu a práve tieto mo­menty vy­tvá­rajú to, kým na­ozaj si. Od tých „veľ­kých“ vecí ako ro­dina, škola, skú­se­nosti, ka­ri­éra, exis­tujú ešte väč­šie a tie sa skla­dajú práve z tých ma­lých mo­men­tov ako sú roz­hod­nu­tia, emó­cie, city, roz­ho­vory, vý­zvy. Sú to ne­uve­ri­teľné skú­se­nosti. Z časti si vô­bec nie sme ve­domí, čo ro­bíme. Mys­líme a ko­náme na zá­klade nášho in­štinktu. Proste to spra­víme. Jed­no­du­cho takto exis­tu­jeme. Mys­líme bez pred­sta­vo­va­nia ná­sled­kov, iba mys­líme. Takže to ne­dáva zmy­sel, čo/kto sme. Kaž­do­denná, ne­plá­no­vaná, in­štink­tívna ver­zia sa­mých seba?

woman-laying-dream-girl-lying-down-grass-103392

foto: ekys­hir­ley.blogs­pot.com

Často sami seba pre­svied­čame, s cie­ľom zis­tiť, kto sme, s cie­ľom nájsť kto sme, že mu­síme uro­biť niečo ra­di­kálne.  

Mu­síme skon­čiť s prá­cou, náj­deme inú, za­čneme ces­to­vať po svete. Ale to ni­kdy ne­bolo rie­še­ním. Pre nie­koho vy­ces­to­vať ne­po­chá­dza z čis­tej zá­ľuby z dob­ro­druž­stva, ale z pre­sved­če­nia, že môžu nájsť sa­mého seba. Lenže mu­sia hľa­dať nie­kde úplne inde. Ľu­dia, ktorí sa vrá­tia z ciest, zo štú­dia v za­hra­ničí, majú toľko zá­žit­kov, akoby boli úplne nie­kým iným. A nie­ktorí to cí­tia možno aj vtedy, keď skon­čia s prá­cou. Väč­šina za­mest­naní stojí za hovno, ale viac ako to, ľu­dia, ktorí od­chá­dzajú z práce, za­čnú na­sle­do­vať to, čo sku­točne chcú. Byť spon­tánny, ne­uve­do­mený, mla­distvý…

Life-of-Pix-free-stock-photos-Amsterdam-train-people-sunshine-flare-boy-Joshua-earle

foto:www.li­fe­of­pix.com

To, či strá­viš po­lo­vicu ži­vota spo­kojný nie­kde na pláži, na­hne­vaný vo svo­jom kancli alebo hľa­da­ním pra­vej lásky sa ne­vy­rovná tomu, keď ob­ja­víš pravý dô­vod tvo­jej exis­ten­cie. Tieto skú­se­nosti môžu byť ne­uve­ri­teľné, môžu ti zme­niť ži­vot alebo ťa na dl­h­šiu dobu in­špi­ro­vať. Ale nie sú ko­neč­ným cie­ľom a ne­zod­po­ve­dajú ti všetky otázky. Bu­deš rov­naký bez ohľadu na to, kam ideš, s kým sa stret­neš, kde bu­deš pra­co­vať. Dô­le­žité je to, čo bude vy­chá­dzať z tvojho vnútra. Čo bu­deš po­čú­vať, po­ze­rať, nad čím pre­mýš­ľať a čomu bu­deš ve­no­vať po­zor­nosť. Vieš, že každá mi­núta sa po­číta, pre­tože každá mi­núta po­núka novú prí­le­ži­tosť po­cho­piť svoju vlastnú pod­statu.

zdroj: thought­ca­ta­log.com,ti­tulná foto: eli­te­daily.com

Komentáre