Aj keď sa sna­žíme na­ho­vo­riť si, že ich ne­pot­re­bu­jeme a je nám dobre, keď sme samé, prav­dou je, že nie­ktoré vlast­nosti, ktoré muži majú nám že­nám chý­bajú.  A aj na­priek tomu, žeby sme ich nie­kedy naj­rad­šej po­slali ka­de­ľah­šie ne­mô­žeme pop­rieť, že ich jed­no­du­cho mi­lu­jeme.

Keď som po­čula slová jed­nej zná­mej pes­ničky od Be­y­once : „ If I were a boy even just for a day“, pri­nú­tilo ma to za­mys­lieť sa nad tým, čo nás na chla­poch pri­ťa­huje. Ne­mys­lím te­raz fy­zický vzhľad, pre­tože každý má svoj vlastný typ. Skôr mám na mysli vlast­nosti, ktoré sú na mu­žoch prí­ťaž­livé.pexels-photo-275266www.pe­xels.com

 Tu je vý­ber tých 15 naj:

 1. Od­vaha je to, čo nám nie­kedy chýba. Na nie­ktoré veci proste ne­máme gule. 😛
 1. Bez­sta­rost­nosť – ur­čite sa ne­trá­pia pre ki­lečko na váhe, ktoré im ne­z­vratne pri­budlo po­čas sviat­kov.
 1. Ve­dia vy­pnúť – už si vi­dela muža len tak se­dieť a po­ze­rať „doblba“ a na otázku : „ Na čo mys­líš ?“ od­po­ve­dal jed­no­du­cho , „ na nič“ ? Ver mi, ne­klame.
 1. Ne­rie­šia mi­nu­losť – mi­ni­málne ju ne­roz­pit­vá­vajú tak, ako zvyk­neme my ve­čer s ka­moš­kou pri vínku.
 1. Sú­stre­dia sa – majú väč­šiu schop­nosť sú­stre­de­nia. Po­kiaľ sú do nie­čoho po­no­rení, ne­do­kážu sa tak ľahko rozp­tý­liť.
 1. Sú dob­rými ka­ma­rátmi – a ni­kdy ne­od­mietnu po­zva­nie na pivo.
 1. Ve­dia nás upo­ko­jiť ( a uspo­ko­jiť) – vo chvíli, keď máš nervy na kra­jíčku a už ideš vy­buc­hnúť, po prí­pade už dávno kri­číš, on si do­káže za­cho­vať po­koj a jed­no­du­cho po­čkať, kým pre­hrmí.
 1. Sú hraví – mi­lu­jem na nich to, že nech majú 20,30 či 50 ro­kov, stále sa do­kážu nad­c­hnúť pre hračky (drony, au­tíčka na ovlá­da­nie, he­li­kop­téry, mo­dely áut a vlá­či­kov, po­čí­ta­čové hry…)
 1. Majú blízko k prí­rode –a tým ne­mys­lím len me­siac ne­oho­lenú bradu . Jed­no­du­cho ne­majú prob­lém zba­liť sa ísť nie­kde na ví­kend na sta­no­vačku.
 1. Roz­hod­nosť – mys­lím, že si ne­vy­be­rajú pol ho­diny či si dajú va­nil­kové alebo orieš­kové latté. Väč­ši­nou prídu a ve­dia čo chcú.
 1. Nad­hľad – do­kážu sa po­vzniesť nad ba­na­li­tami a mno­ho­krát sa ve­dia za­smiať nad si­tu­áciami, ktoré nám vtipné ne­prídu. Ak ich už niečo trápi, tak sú to zvy­čajne vážne veci.
 1. Zruč­nosť – sú ši­kov­nými in­šta­la­térmi, opra­vármi, au­to­me­cha­nikmi, ma­liarmi, ba do­konca ve­dia ak­tu­ali­zo­vať Win­dows, či na­in­šta­lo­vať SIMS 4.
 1. Lo­gika – do­kážu prísť s veľmi ino­va­tív­nymi ná­padmi rie­še­nia prob­lé­mov.
 1. Sú špor­tovo za­lo­žení – je to vi­dieť už len na náv­štev­nosti fit­ness cen­tier. Muži sú jed­no­du­cho tí, kto­rých viac zau­jíma roz­voj svo­jej sily a po­ten­ciálu.
 1. Ochran­co­via– pri kom inom sa do­ká­žeš cí­tiť tak bez­pečne?

Som si ve­domá toho, že nie každý muž za­padá do tohto zo­znamu. Možno sa nájde v jed­nom, pia­tich alebo všet­kých pät­nás­tich bo­doch . Aj na­priek tomu viem, že ak nie­koho mi­lu­jeme do­ká­žeme pri­vrieť všetky oči (aj tie ktoré ne­máme).

Žene stačí po­znať dobre jed­ného muža, aby po­cho­pila všet­kých. Muž môže po­znať všetky ženy a na­priek tomu ne­po­chopí ani jednu.“
– He­len Ro­wland

Komentáre