Ob­čas príde ten po­vestný deň bl­bec, keď vsta­neš ne­správ­nou no­hou z po­stele a v tomto du­chu strá­viš celý deň. Alebo ťa niečo trápi, čo ti pri­náša ne­po­koj v hlave aj na srdci a tým pá­dom ne­do­ká­žeš byť úplne spo­kojná. Už nech je prí­či­nou čo­koľ­vek, ver mi, je okej byť na­hne­vaná, smutná, bez ná­lady. Ver mi, je to v po­riadku. Ide o to, ako sa s tým vy­spo­ria­daš.

pexels-photo-273171

pe­xels.com

Tvoje vnútro je tvoja záh­rada. To, čo tam pes­tu­ješ, to tam vy­ras­tie. Ty sa o to sta­ráš, ty si pani tejto záh­rady. Ne­ga­tívne po­city si pred­stav ako bu­rinu, je na tebe či ju tam ne­cháš alebo nie, ale v ko­neč­nom dô­sledku pre teba nemá žiadny úži­tok.

Pred­stav si, že je len na tebe, čo je pre teba dô­le­žité a čo pre teba nie je pod­statné. Je na tebe, akú dô­le­ži­tosť pri­pí­šeš ve­ciam, uda­los­tiam, oso­bám a do akej miery im do­vo­líš, aby ťa ovlá­dali. Ak chceš byť šťastná, mu­síš sa o to po­sta­rať. Ty a ni­kto iný. Ni­kto ťa ne­do­káže spra­viť šťast­nou, ak v sebe ne­máš po­koj. Ak nie si vnú­torne vy­rov­naná ty, ni­kto ďalší pri tebe ne­bude môcť byť na­ozaj šťastný.

To, kvôli čomu si dnes pla­kala pre teba o pár ro­kov úplne stratí vý­znam. Viem, ho­vorí sa to ľahko, ale ve­rím, že si na tieto slová raz spo­me­nieš. Ži­vot nie je vždy ľahká hra, ale ty ju hráš. Je na tebe ako sa k ve­ciam po­sta­víš. Pro­sím, skús to so vztý­če­nou hla­vou a so si­lou ženy, s kto­rou len taký-ne­jaký vá­nok ne­pohne…To, čo ťa dnes tak vy­to­čilo možno ne­bolo až také strašné. Ten, kto ťa dnes skla­mal možno za to až tak ne­stojí. Zváž, či to čo ti tak často spô­so­buje zár­mu­tok a tvoje dni mení na zlé, má takú cenu, aby si to ne­chá­vala pri sebe.

Váž si všetko pekné a vzácne, váž si ľudí, ktorí za to stoja a váž si seba. Tvoj deň si vy­tvá­raš to­tiž sama.

Komentáre