…pre­tože nechcú byť v nie­čom, čo ich ne­na­pĺňa. Či už žena alebo muž in­tro­vert, nie sú to tie typy, ktoré by ská­kali zo vzťahu do vzťahu, len aby nie­koho mali. Vy­be­rajú pre­cízne. Áno, možno sú trošku vý­be­ravý, ale to ne­zna­mená, že sú pyšní. Len si skrátka vá­žia sa­mých seba a dru­hých. In­tro­vert ne­sliedi ne­us­tále, koho by mo­hol zba­liť a kto by mo­hol byť jeho po­ten­ciálny par­tner. In­tro­vert vie, že nič ne­treba si­liť a všetko príde v ten správny čas.

Ak sa in­tro­vert po­páli v láske alebo je jed­no­du­cho opus­tený, ne­hľadá hneď nie­koho no­vého, pre­tože ešte nie je pri­pra­vený a snaží sa po­u­čiť z chýb po­sled­ného vzťahu. 

Možno si ako in­tro­vert po­vieš, prečo si ne­za­daná/ne­za­daný, av­šak všetko je v po­riadku, ak vieš, že ne­treba blúz­niť a zby­točne ísť do nie­čoho, čo ti nedá to, čo hľa­dáš. Možno to te­raz tro­chu aj ľu­tu­ješ, no je to v po­riadku. Ni­kdy ne­ľu­tuj, aká si/aký si. Je v po­riadku, ak ne­us­tále ne­me­níš par­tne­rov a ne­na­mo­tá­vaš ne­vinné duše.

unsp­lash.com

Všetko je v po­riadku, ak máš čisté sve­do­mie a vieš, čo je pre teba naj­lep­šie. Sku­točne ťa treba ob­di­vo­vať! Nie každý do­káže byť tak uve­do­melý, aby ve­del, kde už „stačí“ a kde treba ísť do toho.

Ne­ho­vor si, že máš ne­šťas­tie v láske. O tom to nie je. Jed­no­du­cho stále ne­pri­šiel do tvojho ži­vota nie­kto, kto by stál za tvoju ener­giu a za tvoj čas. Možno to vy­znie ako klišé a ako prí­lišná se­ba­láska, no vieš, čo je pre teba to naj­lep­šie a vieš, čo ti ub­líži.

unsp­lash.com

In­tro­verti sú veľmi vy­spelí čo sa týka ci­tov a lásky a preto veľmi dobre ve­dia, aké typy sa k nim naj­lep­šie ho­dia. Ve­dia, že ak ich pri­ťa­huje nie­kto, kto im v bu­dúc­nosti ur­čite ub­líži, ne­vy­užijú prí­le­ži­tosť, pre­tože sa nechcú zby­točne zra­niť. Áno, možno chcú za­žiť dob­ro­druž­stvo, av­šak v pravý čas ve­dia po­ve­dať „nie“.

In­tro­verti sú pre nás veľ­kými vzormi ako mať svoju hod­notu, o kto­rej sme si ve­domí a ako mať sku­točne zod­po­ved­nosť za lásku v na­šom ži­vote.

Komentáre