Po­ho­dová at­mo­sféra, prí­jemná spo­loč­nosť, dobrý film, vedro pu­kan­cov, možno veľká kola, to všetko za­kon­čiť s drin­kom v ruke a dob­rým po­ke­com. Prosto taký jed­no­du­chý a zá­ro­veň úplne do­ko­nalý ve­čer. Že už dl­h­šie si také niečo ne­za­žila? S nie­kým do­ko­na­lým, pred­kým by si ne­mu­sela za­krý­vať svoj pri­ro­dzený smiech pri vtip­ných pa­sá­žach filmu, alebo sa tvá­riť, že sa ti do úst tá hrsť pu­kan­cov ne­zmestí na je­den­krát…

zdroj: pe­xels.com

Čo tak to na­pra­viť a spra­viť si čisto bab­ský ve­čer – rovno s ce­lou šia­le­nou par­tiou ka­ma­rá­tok? Fra­jera ne­chaj doma, však s ním mô­žeš ísť na­bu­dúce, zas na ne­jakú Mar­ve­lovku. No te­raz opäť všetky po­kope, ako za sta­rých dob­rých ča­sov.

Do­prajte si krátke vy­tr­hnu­tie z re­a­lity, spravte si ve­čer iba pre vás, pre­d­is­ku­tujte všetky tak zá­vratne ži­votne dô­le­žité témy, dajte si dobré jedlo, choďte spolu do kina, za­kon­čite to v bare pri ex­klu­zív­nych drin­koch a choďte spo­kojne do­mov. Taká men­šia bab­ská jazda, pre­tože také bab­ské jazdy sú bal­zam pre dušu. A ten je ob­čas veľmi po­trebný.

zdroj: pin­te­rest.com

A pro­sím, dnes ve­čer ni­jaké sťaž­nosti, ni­jaké trá­pe­nie kvôli osu­do­vým mu­žom, ne­daj­bože slzy a hlavne ni­jaký ro­man­tický sla­ďák! Takže, čo tak film: Di­voká bab­ská jazda – tak tro­chu te­ma­ticky! Tento film bude pre­mie­taný v ki­nách už od 22. júna!

Akčná, ne­pred­ví­da­teľná a hlavne žen­ská ko­mé­dia so Scar­let Jo­hans­son. (Pre­tože toto by asi tvoj fra­jer s te­bou ne­po­ze­ral…) Ako to asi vy­zerá, keď sa znova stretne päť naj­lep­ších ka­ma­rá­tok z výšky a spolu na­plá­nujú ví­ken­dové dob­ro­drúž­stvo, alá párty, na ktorú ni­kdy v ži­vote ne­za­budnú – di­vokú bab­skú jazdu. A kde inde, ak nie v Miami?

Sa­moz­rejme pekný chlap v po­dobe strip­téra na roz­lúčke so slo­bo­dou ne­smie chý­bať… Ale čo sa stane, ak sa týmto dl­ho­roč­ným pria­teľ­kám omy­lom – na­ozaj omy­lom – po­darí za­biť toho veľmi sym­pa­tic­kého strip­téra? Vý­rok – “Naj­lep­šia pria­teľka je tá, kto­rej keď po­vieš, že si za­bila člo­veka, od­po­vie: Kam to telo za­ko­peme?” – na­berá nový re­álny vý­znam. Pre­tože ta­kéto veci, môžu dl­ho­ročné pria­teľ­stvo iba po­sil­niť, alebo nie? Ako si s tým táto akčná žen­ská zo­stava po­radí?

A ako by si s touto ab­surd­nou si­tu­áciou po­ra­dila práve tvoja par­tia?

Spravte si zas po dl­h­šej dobe do­ko­nalý ve­čer. Malú bab­skú jazdu – ako bal­zam pre dušu.

Komentáre