V ži­vote na­stanú chvíle, kedy mu­síme po­u­žiť pro­dukty proti te­les­ným pa­chom. Nie je to prí­jemná téma, no na dru­hej strane ne­môže ostať ig­no­ro­va­nou. Vý­ber správ­neho de­z­odo­rantu je rov­nako dô­le­žitý ako jeho pra­vi­delné no­se­nie. Mu­síte nájsť ten, ktorý bude po­sky­to­vať nie­len trvalú ochranu, ale bude tak­tiež bez to­xí­nov.

Roz­diel me­dzi an­ti­per­spi­rantmi a de­z­odo­rantmi

Mnoho ľudí si tieto dva pojmy mýli alebo za­mieňa. An­ti­per­spi­ranty za­bra­ňujú vzniku po­te­nia. De­odo­ranty eli­mi­nujú zá­pach z potu tým, že za­bí­jajú bak­té­rie, ktoré ho pro­du­kujú. Z čisto prí­rod­ného hľa­diska, dáva väčší zmy­sel to, aby sme po­u­ží­vali de­z­odo­ranty, pre­tože sa jedná viac o pri­ro­dzený pro­ces.

Fak­tom je, že mnoho vý­rob­kov pre osobnú sta­rost­li­vosť ob­sa­hujú hli­ník ako ak­tívnu zložku. Hli­ník je tiež známy ne­uro­to­xín. De­z­odo­ranty bez ob­sahu hli­níka sú preto naj­lep­šou mož­nos­ťou.

Ne­bez­pe­čen­stvo pri po­u­ží­vaní pro­duk­tov s ob­sa­hom hli­níka

De­z­odo­ranty ob­sa­hujú najmä hli­ník, syn­te­tické vonné látky a mnoho ne­žia­dú­cich zlo­žiek na ktoré sú ľu­dia cit­livý.  Hli­ník môže spô­so­bo­vať cho­roby ako rako­vina pr­s­níka, Alz­he­i­me­rova cho­roba, kostné po­ru­chy alebo prob­lémy s ob­lič­kami.

Čo je po­trebné hľa­dať v de­z­odo­rante bez ob­sahu hli­níka?

Ta­kýto pro­dukt by sa mal skla­dať z éte­ric­kých ole­jov a všet­kých prí­rod­ných zlo­žiek. Dá­vajte si však po­zor na pro­dukty ob­sa­hu­júce che­mi­ká­lie ako trik­lo­zán a pro­py­len­gly­kol.

Na dru­hej strane je pravda, že mnoho vý­rob­kov ktoré denne po­u­ží­vame ob­sa­huje množ­stvo lá­tok, ktoré sú tak­tiež škod­livé pre naše telo. Or­ga­nické vý­robky a prí­rodné vý­robky bý­vajú často ce­novo drah­šie ako tie ob­sa­hu­júce to­xíny.  Je však na in­di­vi­du­ál­nej ini­cia­tíve sa roz­hod­núť pre jednu z mož­ností.

foto: tum­blr
zdroj: ve­de­lis­teze.sk/ga­le­rie/preco-by-mali-po­u­zi­vat-de­odo­ranty-bez-ob­sahu-hli­nika

Komentáre