Za po­sledný týž­deň som si mi­ni­málne tri­krát po­ze­rala le­tenky.  Ne­mala som  a ani ne­mám cieľ, kam ísť.  Len som tak bráz­dila we­bom. Roz­mýš­ľala som kam, kedy, za koľko. S po­ci­tom, že Slo­ven­sko mi mo­men­tálne nemá čo dať.

Ale všetko malo je­den há­čik. ..

pexels-photo-177658

pe­xels.com

Prečo zrazu po­tre­bu­jem  od­ísť?

Prečo po­ci­ťu­jem únavu?

Prečo po­tre­bu­jem ob­rov­skú silu ráno vstať a z úsme­vom na tvári od­ísť z domu?

Prečo, keď idem do školy, práce po­ci­ťu­jem bo­lesť a ne­voľ­nosť?

Prečo som sa uprela na jednu vec a os­tatné dala do úza­dia?

Prečo, keď vonku svieti slnko, nado mnou sa vy­tvá­rajú mračná?

Prečo sa zrazu ne­us­mie­vam na seba, na ro­dinu či ka­ma­rá­tov?

Prečo zrazu pre­stalo fun­go­vať, to na čom som si za­lo­žila ži­vot?

Prečo  ne­viem na­pí­sať ani pís­menko?

Prečo ve­čer pa­dám na po­steľ ako pod­ťatá?

Prečo tamto a prečo toto?

pexels-photo-26183

pe­xels.com

Toto všetko a ešte omnoho viac stálo za tým, prečo som ešte mi­nulý týž­deň po­tre­bo­vala od­ísť. Ale najprv som mu­sela nájsť od­po­vede.

Ne­ho­vo­rím, že by som si te­raz nech­cela za­bo­oko­vať le­tenky a od­le­tieť preč, ale už to nie je, pre­tože po­tre­bu­jem, ale preto, lebo by som chcela.

„Není každý deň nám hej, ale to ne­zna­mená, že mu­síš vo­lať ma­y­day….“ – Kali

Komentáre