Diaľka vo vzťahu sa dá pre­žiť, na­ozaj.

Viem, že sú vzťahy kom­pli­ko­vané sami o sebe, ale keby ne­boli, bola by to nuda a ste­re­otyp. Ak nie­koho na­ozaj mi­lu­ješ, bu­deš pre neho ochotná ris­ko­vať všetko, čo by si chcela. Až tak, že risk­neš vzťah na diaľku.

Vzťah na diaľku je na dô­vere za­lo­žený oveľa viac, než oby­čajný vzťah. Je to vzťah, kde si dvaja ľu­dia mu­sia bez­pod­mie­nečne ve­riť, aby mohli byť spolu. Obi­dvaja ži­jete ďa­lej od seba a väč­šinu času sa skôr ne­vi­díte, ako vi­díte. Máte iných pria­te­ľov, iné zá­ujmy, prácu a oko­lie. Ne­mô­žete do de­tai­lov ve­dieť ako pre­bie­hali vaše dni, keď ste boli od seba.

No vzťah na diaľku je aj oveľa vzác­nejší, než oby­čajný vzťah. Ne­stre­tá­vaš sa s ním tak často, a preto ho be­rieš ako niečo vý­ni­močné. Ako niečo o čom si mys­líš, že môže vy­dr­žať len v ro­man­tic­kom filme. Ale vzťah na diaľku môže na­ozaj vy­dr­žať aj v re­a­lite. Stačí pri­dať viac úsi­lia a sna­že­nia. Stačí, ak si bu­dete na­ozaj ve­riť a úp­rimne sa ľú­biť.

zdroj: Photo by Ben White on Unsp­lash.com

Ak vaša láska bude tá pravá, zriek­nete sa stre­tá­va­nia každý druhý deň.

Ak vaša láska bude tá pravá, vy­dr­žíš ča­kať na svojho dra­hého aj týž­deň-dva.

Ak vaša láska bude tá pravá, ne­bu­deš flir­to­vať s inými, keď ne­bude pri tebe.

Vy­dr­žíte to obi­dvaja po­mo­cou sna­že­nia sa. Pri­prav sa na to, že bu­deš mu­sieť niečo sem-tam obe­to­vať, že bu­deš ob­čas pla­kať, lebo ti bude chý­bať, že ob­čas sa bu­deš báť, či ste v po­riadku…

Av­šak chvíle, ktoré strá­viš s ním, ti nedá ni­kto. Mo­menty, kedy bu­dete spolu na rande, si bu­deš uží­vať oveľa viac. Bu­dete pre seba vzác­nejší a bu­dete sa na seba viac te­šiť. Pop­ri­tom ako on bude preč, mô­žeš pra­co­vať na sebe. Ve­nuj sa škole, uč sa, pra­cuj a vzde­lá­vaj sa.

Za­mest­naj si my­seľ nie­čím iným, než smút­kom z toho, že tu nie je. Ak sa ľú­bite, bu­dete spolu na­ďa­lej a pre­ži­jete chvíle od­lú­če­nia.

Komentáre