largeByť že­nou nie je ľahké. A kto tvrdí že je, nie je žena. Nie­kedy máme ako keby dané prí­ka­zom ako sa ob­lie­kať, ako vy­ze­rať, ako sa dať ostri­hať, ako byť prí­ťaž­livá. Preto nás úplne chá­pem, ak ob­čas roz­mýš­ľame či sme správne tam, kde sme, že sme kom­pli­ko­vané, že si ob­čas prí­deme moc ma­te­riálne ale po­tre­bu­jeme tie nové rifle! Je to za­ča­ro­vaný kruh, kedy to možno ty ani tak ne­vní­maš, no svet nám dik­tuje byť ta­kým a ta­kým. Vždy ob­di­vu­jem žen­ské, ktoré jed­no­du­cho idú proti prúdu, berú šance jednú za dru­hou a pri­tom sú stále spo­kojné, vďačné a usmie­vavé. Možno to nám chýba. To ich se­ba­ve­do­mie. To, že už sme zvyk­nuté, že nám ľu­dia dik­tujú, aké máme byť. Mu­síme ve­dieť va­riť, ale ur­čite! Inak sme žen­ské, ktoré sa po­va­žujú za le­nivé či ne­schopné. Mu­síme no­siť pod­pr­senky a ak aj na to máš pr­sia, Boh ťa chráň, aby si vy­šla na ulicu bez nej. Keď ti nie­kto vy­nadá a slovne ťa zničí, iba sa za­hľa­díš do Zeme a pre­mýš­ľaš nad svo­jimi chy­bami. Ak sa s nie­kým há­daš o svo­jej pravde a vieš, že ju máš, na­ko­niec aj tak si tá zlá, pre­tože sa to ob­ráti voči tebe a ty proti tomu ne­vieš bo­jo­vať. Na­ko­niec ešte aj usú­diš, že v pod­state má ten druhý pravdu a chyba je v tebe. tumblr_mssc30xcmq1r2q0ouo1_r1_1280Alebo sa na­ho­díš ráno do krás­neho out­fitu, krásne upra­vená a spo­kojná sama so se­bou ideš do školy, no ako­náhle ťa nie­kto uvidí, už ti za­čne roz­prá­vať o tom, ako ti to ne­pris­tane, prečo sa stráp­ňu­ješ a že to nie si ty. Za iných okol­ností by si tohto člo­veka ne­po­čú­vala a vlastne si si ni­kdy jeho ná­zor neb­rala k srdcu, ale … veď asi má pravdu.Inak vieš o tom, že by si mala schud­núť? Po­zri sa na seba. Ce­lu­li­tída, ši­roké boky a gi­gan­tické pr­sia. A ten za­dok! Oh, rob so se­bou niečo! Tiež rad­šej ne­ho­vo­rím o tvo­jich zni­če­ných vla­soch a o tej no­vej blúzke, ktorá ti vô­bec ne­sedí. Dobre. Sta­čilo už. Dú­fam, že si po­cho­pila, ako to mys­lím. large-2
My, ženy, ča­sto­krát pod­ce­ňu­jeme samé seba. Vô­bec nie sme na seba pyšné, ak sa nám niečo po­darí. Ani sa ni­kdy za nič ne­po­chvá­lime. Naše se­ba­ve­do­mie je na hú­pačke a väč­ši­nou sa pred oko­li­tým sve­tom a prob­lé­mami za­vrieme do izby a za­kry­jeme sa pap­ló­nom. Dobre však vieme, že pred tým iba ute­káme. Jed­no­du­cho, ži­vot nám nie­kedy príde ako veľká há­danka, ktorú ne­vieme vy­rie­šiť. Trá­pime sa s ňou po celý ži­vot a ne­skôr zis­tíme, že na ži­vote je najk­rajší ži­vot sa­motný! Asi to máme vro­dené, že be­rieme si na ple­cia prob­lémy dru­hých, že chceme aby sa mal každý dobre a my mô­žeme tr­pieť i za neho a hlavne chceme kaž­dému po­môcť a zme­niť ho. Ne­tráp sa pro­sím. A hlavne sa ne­cíť „malá“ vo svete. Si nád­herná, slo­bodná a ne­zá­vislá žena, ktorá by ne­mala pre­mr­hať mi­núty či ho­diny svojho ži­vota tým, že sa ho bude báť. Prijmi svoj ži­vot ako svojho ka­ma­ráta. Veď je to tvoj dar. Choď s ním ruka v ruke, ob­ja­vuj jeho krásy, teš sa z neho a hlavne buď sama se­bou. Te­raz je ten čas, kedy máš byť sama se­bou. Te­raz je ten čas, kedy si mô­žeš ži­vot uží­vať naj­viac na­plno. Te­raz je ten čas žiť!

 

„Váš čas je ob­me­dzený, tak ho ne­mí­ňajte na ži­vot nie­koho iného. Ne­ne­chajte sa ovplyv­niť ná­zormi iných. Pre­hlu­šia váš vnú­torný hlas. A čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, náj­dite v sebe od­vahu na­sle­do­vať srdce a vlastnú in­tu­íciu. Ony to­tiž už do­predu ve­dia čím sa sku­točne chcete stať. Všetko os­tatné je dru­hotné.“ – Steve Jobslarge-5

pho­tos: we­he­ar­tit.com, man-and-ca­mera.com

co­ver photo: man-and-ca­mera.com

Komentáre