Keď som bola sin­gle, často som sa sama seba pý­tala, prečo som vlastne sama? Kde je ten môj vy­sní­vaný muž? Kde je láska, po kto­rej tak tú­žim? Prečo sa mi vy­hýba? Kam zmizla?

Ča­som som si uve­do­mila, že láska ni­kdy ne­zmizla, stále bola a je tu. Možno si dá ob­čas nie­koľko pre­stá­vok, aby si mohla na ňu za­bud­núť na nie­koľko me­sia­cov, možno pár ro­kov, ale vždy sa vráti. Vždy príde späť, keď si na ňu pri­pra­vená, vráti sa, keď pre­sta­neš mys­lieť na to, ako ti môže ub­lí­žiť.tumblr_myyvyykygg1srtaqzo1_1280foto: pen­se­es­po­si­ti­ves.com

Náj­deš lásku, ako­náhle si sa na­učila ne­chať ju ísť. Vráti sa k tebe, keď pre­sta­neš na­rie­kať nad mi­nu­los­ťou, nad nie­čím, čo si stra­tila. Vráti sa späť, keď si uve­do­míš, že nie­ktorí ľu­dia nie sú pre teba tí praví, že ťa majú len niečo na­učiť, že máš s nimi pre­žiť len ur­čitú časť ži­vota a po­tom ich ne­chať ísť.

Náj­deš lásku, keď sa na­učíš vá­žiť si samú seba, pre­tože až vtedy do­ká­žeš oce­niť lásku, ktorú ti po­núkne iná osoba. Láska príde, ak do­ká­žeš byť len sama so se­bou, lebo vtedy si uve­do­míš, aké vzácne je to byť s nie­kým iným.

Náj­deš lásku, ak si sa na­učila spá­jať ju aj s inými ve­cami, ako len so vzťahmi, ak sa na­učíš mi­lo­vať svoju prácu alebo za­čneš žiť pre svoj sen. Láska príde ako­náhle in­ves­tu­ješ viac času a úsi­lia, aby si sa stretla so svo­jimi pria­teľmi a ro­di­nou, alebo sa za­čneš sta­rať o do­má­ceho maz­ná­čika, pre­tože ak ot­vo­ríš svoje srdce láske a po­zrieš sa po­zorne na toľko vecí, zis­tíš, že je všade, len ju ča­sto­krát pre­hlia­daš.

Náj­deš lásku, keď po­cho­píš, že stále máš prečo žiť, aj keď máš možno zlo­mené srdce. Ve­nuj sa tomu, čo ťa baví, stre­tá­vaj sa s pria­teľmi, nav­štív sta­rých zná­mych, nech sú kde­koľ­vek. Za­čni sa te­šiť z ma­lič­kostí. Čím viac bu­deš žiť, tým viac bu­deš na­chá­dzať lásku na ne­ob­vyk­lých mies­tach a v rôz­nych po­do­bách.

Nájsť lásku je zlo­žité, no nie­kedy ju ne­treba hľa­dať, pre­tože ona si ťa nájde sama v ten pravý čas. Príde, keď bu­deš pri­pra­vená a bu­deš ju naj­me­nej ča­kať.

foto: di­gi­pulse.tum­blr.com

 

Komentáre