Každý deň sa stre­tá­vame s no­vými ľuďmi a roz­ho­du­jeme sa, komu do­vo­líme vstú­piť do nášho ži­vota, a na­opak koho si k sebe ne­pus­tíme. Nie­kedy máme po­cit, že nás ži­vot za­čína nu­diť, a tak po­tre­bu­jeme tro­chu svie­žosti, púš­ťame si k sebe  jemný vá­nok alebo rovno ho­tovú vích­ricu.

Mám okolo seba rôz­nych ľudí. Ta­kých, čo sú uzav­retí a do svojho ži­vota si ne­pus­tia tak­mer ni­koho. Ta­kých, čo si ve­dia tak po­ve­diac „správne vy­brať“, a usú­diť kto im za čo stojí. Ale po­znám aj ta­kých, ktorí sú ot­vo­rení na­toľko, že im je mno­ho­krát úplne jedno s kým sú, hlavne nech nie sú sami.

Chcem, aby si ve­dela, že je dô­le­žité správne si vy­brať. Ne­us­po­ko­jiť sa s ho­ci­čím. Mať svoje hod­noty a dr­žať sa ich. Ne­urob tú chybu, že ak sa cí­tiš osa­melá, zra­nená alebo len chceš vy­pl­niť svoj voľný čas, tak zní­žiš svoje po­žia­davky a člo­vek, ktorý ti prvý príde do cesty do­káže s ľah­kos­ťou pod­liezť tvoju latku.  Ak si si ve­domá svo­jej vnú­tor­nej hod­noty, sama naj­lep­šie po­znáš, čo je pre teba to pravé.

Mu­síš ve­dieť:

-že nie je v po­riadku ak ti ne­do­káže ve­no­vať svoju po­zor­nosť, bez toho, aby si o ňu mu­sela po­žia­dať

-že pekný zo­vňaj­šok na pevný vzťah ne­stačí

-že ak ťa ne­chá isť samú v noci do­mov, ne­zá­leží mu na tvo­jej bez­peč­nosti

-že nie je správne, keď ťa k sebe za­volá o pol­noci, po tom čo si dal pár drin­kov

-že sú veci, s kto­rými s ním ne­mu­síš sú­hla­siť, a aj tak ťa bude re­špek­to­vať

-že ak bude chcieť, nájde spô­sob ako byť s te­bou

-že ak ťa má rád, ne­bude mu ro­biť prob­lém chy­tiť ťa na ulici za ruku

-že nie­ktorí ľu­dia, ťa chcú na­ozaj IBA vy­užiť

-že to, žeby si ty niečo ni­kdy ne­uro­bila, ne­zna­mená žeby to ne­uro­bil ani on

-že ak chceš, aby váš vzťah vy­dr­žal, mu­síte sa vzá­jomne pod­po­ro­vať a mo­ti­vo­vať, aj keby to zna­me­nalo, že bu­dete mu­sieť obe­to­vať tro­chu spo­loč­ného času

Na svete je množ­stvo oby­čaj­ných vecí. Ne­do­voľ, aby vaša láska bola jed­nou z nich. Mu­síš ve­dieť, že sa na­ozaj nie­kde na­chá­dza člo­vek, pri kto­rom ne­bu­deš po­tre­bo­vať zni­žo­vať svoje hra­nice, ale na­opak, keď príde po­cho­píš, prečo ti to s ni­kým pred­tým ne­vyšlo.

Photo by Tom Pum­ford on Unsp­lash.com

Po­viem ti jedno trefné pri­rov­na­nie, ktoré som ke­dysi dávno vi­dela nie­kde na Fa­ce­bo­oku a do­dnes mi os­talo v pa­mäti. Na ob­rázku bol strom. Bola to jab­loň. Na vr­chole jej ko­runy boli tie najk­raj­šie ja­blká, čím bliž­šie sa ko­náre pri­bli­žo­vali k zemi, tým kva­lita ja­bĺk kle­sala. Na zemi boli zhnité a pre­zreté po­pa­dané ja­blká. A te­raz si pred­stav, že si ja­blko. Nie­ktorí muži ne­majú dosť od­vahy vy­liezť až na vr­chol stromu, pre­tože majú ob­rov­ský strach z toho, že spadnú a po­ra­nia sa. A tak si vo­lia tú jed­no­duch­šiu cestu a zbie­rajú ja­blká zo zeme, pop­rí­pade sa len tro­chu na­tiahnu. Vô­bec im ne­vadí, že ja­blká nie sú až také dobré, hlavne, že sú ľahko do­stupné. A tak si ja­blká, ktoré sú na vr­chole stromu mys­lia, že je na nich niečo zlé alebo ne­správne. A pri­tom za­budli na to, že sú úžasné.

Mu­síš byť tr­pez­livá a po­čkať si na sku­toč­ného chlapa, kto­rému ne­bude ro­biť prob­lém tro­chu sa po­sna­žiť, aby si ťa na­ko­niec mo­hol za­slú­žiť.

 A preto, ne­pa­daj dievča, drž sa svo­jej hod­noty a po­čkaj si na chlapa, ktorý urobí všetko preto, aby ťa zís­kal a mo­hol mi­lo­vať.

Komentáre