Aj keď už máme leto v pl­nom prúde, stále nie je ne­skoro, aby si zís­kala do­ko­nalú po­stavu do pla­viek, kto­rou vy­ra­zíš dych všet­kým na kú­pa­lisku či na pláži. Hor­šie je však na­do­bud­nu­tie mo­ti­vá­cie a na­kop­nu­tie do cvi­če­nia.

Dnes sa mi nechce, mám svoje dni, bolí ma hlava, vonku prší, ne­mám s kým ísť…sú ti tieto vý­ho­vorky po­ve­domé? Asi každá z nás sa stretla s tým, že aj keď tú­žila po štíh­lom tele, ne­do­ká­zala sa pri­nú­tiť cho­diť do fitka a cvi­čiť. Ako ale raz a navždy pre­stať hľa­dať vý­ho­vorky, zdvi­hnúť za­dok a od­ma­kať si to?

Ak si ne­ne­cháš do­ho­vo­riť od ka­mošky, po­môcť ti môžu aj ob­ľú­bené Slo­venky, ktoré sú oby­čaj­nými že­nami ako ty a pa­sujú sa s rov­na­kými prob­lé­mami. Tiež sa im popri toľ­kých po­vin­nos­tiach nechce ísť do fitka, no pre­môžu sa a idú tam. Vďaka tomu sa môžu pý­šiť do­ko­na­lými fi­gú­rami a ak chceš vy­ze­rať mi­ni­málne tak dobre ako ony, ne­chaj si od nich po­ra­diť.

View this post on Ins­ta­gram

Vraj bo­xu­jem ako male diev­catko 😁🤦‍♀️ …ste po­ve­dali. Ja nech­cem byt do­ko­nala😊 ja sa chcem ucit a spoz­na­vat samu seba, for­mo­vat sa ale os­tat vo svo­jom vnutri taka aka som🤗.. A diev­cat­kom som bola vzdy a asi nim tak tro­chu osta­nem po cely zi­vot. Ne­bojte sa aj ja sa na tom bo­xu­ju­com diev­catku sme­jem…lebo tie ru­cicky le­vel "te­hotna spa­geta" su vazny le­vel😂…ne­vadi ☝️@rzz_bo­xing ma vsetko na­uci…slu­bil😂…za­tial mu tr­pez­li­vost ne­od­cha­dza aj ked mi po­cas tohto mega vy­cer­pa­va­ju­ceho tre­ningu od­cha­dza za­kladna pa­ma­tova a mys­liaca do­ska😂😂😂 Dr­zme mu palce nech to so mnou zvladne💪😂 . . #res­pect #rzz­bo­xing @rzz_clot­hes #box #bo­xing #bo­xing­day #fit­ness #sport #gym #love #fit #fight #trai­ning #wor­kout #gift #mo­ti­va­tion #art #bo­xeo #like #hand­made #pac­ka­ging #figh­ter # #de­sign #bo­xer

A post sha­red by °•°Dₒₘᵢₙᵢₖₐ Rⁱᶜʰᵗᵉʳᵒᵛᵃ°•° (@do­mi­ni­ka­rich­te­rova) on

Aj keď ti nie­kto ho­vorí, že to ne­do­ká­žeš alebo že by si mala pre­stať s tým, čo ro­bíš, ne­po­čú­vaj ho. Mu­síš predsa všet­kým uká­zať, že na to máš a že sa ne­mie­niš vzdať. Po­tom uvi­díš tie ob­divné a zá­ro­veň zá­vist­livé po­hľady, keď do­siah­neš ko­nečne to, čo si si vy­tú­žila.

Spe­váčka Do­mi­nika Mir­gová dlhé roky bo­jo­vala s ki­lami na­vyše, no dnes vy­zerá do­slova úžasne a každý sa jej pýta, ako sa jej po­da­rilo schud­núť. Pred­tým sa jej ni­kto ne­pý­tal, ako pri­brala. Dnes sa však stala vzo­rom pre mnohé ženy, ktoré sa tiež chcú zba­viť nad­váhy.

View this post on Ins­ta­gram

Denne do­stá­vam od vás množ­stvo otá­zok ako sa mi po­da­rilo schud­núť a že chcete po­ra­diť…baby v pr­vom rade to ne­šlo zo dňa na deň ☝🏼 Trvá to už ne­jaký ten čas a vý­sledky sa do­sta­vili až te­raz 🥰🙌🏼 Na­štar­to­vala to vý­zva od @orif­la­me­slo­ven­sko spo­ločne s @lus­si­ma­ke­upar­tist a @zu­za­na­lis­kova_me­di­ba­lance ❤️💪🏼 Pri­znám sa že v mo­jom mo­men­tálne naj­ruš­nej­šom ob­dobí ne­mám čas si sta­no­viť kedy čo mám jesť a čo nie. Jem to čo si moje telo vy­pýta v men­ších dáv­kach 👌🏼 Jem tri krát za deň a pi­jem veľa vody 💦 Tre­balo len roz­hý­bať me­ta­bo­liz­mus, ktorý ko­nečne pra­cuje tak ako má 😌🙏🏼 Ale ne­bu­dem vám kla­mať, na za­čiatku som si aj pop­la­kala 🙈 Ale dala som to 🙌🏼 a te­raz si už aj za od­menu do­pra­jem napr aj hra­nolky ☺️🍟🍔 A na­vle­čiem sa do šiat, ktoré som ne­mohla za­pnúť, a ob­lie­kam si no­ha­vice veľ­kosť 36 🥰 …to ma na tom baví naj­viac ❤️ bi­itch 😜🤙🏼 Te­ším sa už len na to kedy ko­nečne za­čnem opäť cvi­čiť, takže @sport­hou­se­tr­nava pri­pravte sa na mňa 😎 po al­bume ideme do toho 💪🏼 💁🏼‍♀️ @jirko_blatny_of­fi­cial 💄 @lus­si­ma­ke­upar­tist

A post sha­red by Do­mi­nika Mir­gova (@do­mi­ni­ka­mir­go­va­of­fi­cial) on

„Stále sa pre­sved­ču­jem, že práca so se­bou je ta naj­ťaž­šia! Os­tat­ného mô­žete zhej­to­vať z gauča a ne­cí­tite nič, ale zhej­to­vať sám seba s po­ze­ra­ním do zrkadla zvládne len člo­vek s od­va­hou a vý­čit­kám sve­do­mia ne­ute­čieš ni­kdy,“ pre­zra­dila in­flu­en­cerka Lula Ga­chu­lin­cová, ktorá na sebe dlhé me­siace tvrdo pra­cuje a vý­sledky sa do­sta­vili. Mu­síš byť na seba aj tro­chu prí­sna, no po­tom si bu­deš môcť po­ve­dať, že si so se­bou spo­kojná.

View this post on Ins­ta­gram

Treba naj­skor “po­sta­vit” telo, až po­tom pridu bru­talne veci. Stále sa pre­sved­ču­jem, že práca so se­bou je ta naj­ťaž­šia!! Os­tat­ného mô­žete zhej­to­vat z gauca a ne­cí­tite nic, ale zhej­to­vat sam seba s po­ze­ra­ním do zrkadla zvládne len člo­vek s od­va­hou a vý­čit­kám sve­do­mia ne­ute­čieš ni­kdy. Ja sa ne­po­kla­dám za tu, ktorá to zvladla , ve­ľa­krát zly­ham aj ja, ale len to, že sle­du­jem svoje vlastne telo a sna­zim sa mu po­cho­piť a ucit sa od neho je ob­rov­ske plus. Za rok som spra­vila ko­pec prace a caka ma (ak mi Boh do­praje) dal­ších x ro­kov se­ba­poz­na­nia a sna­že­nia si ro­biť čo naj­lep­šie! Ne­po­va­žu­jem to za se­bec­tvo – práve na­opak- keď bu­dem so se­bou spo­kojná ja – ne­mám prečo kri­ti­zo­vať dru­hych lebo to spo­kojni ľu­dia ne­ro­bia 🙂 Ako sú inak na tom vaše NO­VO­ROČNÉ PRED­SAV­ZA­TIA?😂 píšte do ko­men­táru nech sa za­sme­jeme spo­ločne alebo po­chvá­lime spo­ločne . dikx moc aj @gym­be­amsk , že ma na moj­jej ceste pod­po­ruje 💜 love u all

A post sha­red by Lu­lenzz "Lula" Ga­chu­lin­cová (@llnzz) on

A ako sa ko­nečne pre­môcť a za­čať cvi­čiť? Pred­stav si tú ob­rov­skú sva­lovku, ktorá ťa čaká po pr­vej náv­števe fitka po dl­hej dobe. Ta­káto pred­stava ťa ne­láka, že? No po­tom si skús spo­me­núť, akú sva­lo­vicu si mala po týžd­ňoch či me­sia­coch. Bola oveľa men­šia, prí­padne žiadna, všakže? Svoje o tom vie aj spe­váčka Sima, ktorá popri kon­cer­to­vaní ne­za­háľa a aj na­priek všet­kému do toho fitka ide.

„Na vče­raj­šom tré­ningu som vá­hala či to cvi­če­nie na ne­jaký čas ne­od­lo­žím bo­kom, pre­tože asi vám je jasné, že to nie je moja ži­votná pri­orita – chcela som sa te­raz sú­stre­diť iba na hudbu… po­čas roz­ho­voru s tré­ne­rom som po­cho­pila, že keď si dám te­raz pauzu, pôj­dem zase od 0 😁 stále má­vam také sva­lo­vice, že ledva viem vy­stú­piť z auta, no sva­lo­vice ktoré som má­vala zo za­čiatku sa s tými te­raj­šími ani ne­dajú po­rov­ná­vať.“

View this post on Ins­ta­gram

Ozý­vam sa po dl­h­šom čase s pris­pev­kom o fitku 👀 stále tam cho­dím, sna­žím sa to ne­vzdať… te­raz za­čína to ob­do­bie, kedy mám ex­trémne malo času, pre­tože príp­ravy al­bumu – kon­certy – al­bum – znova kon­certy a do toho dal­ších mi­lión veci, ktoré chcem sti­hnúť 🙈 na vče­raj­šom tré­ningu som vá­hala či to cvi­če­nie na ne­jaký čas ne­od­lo­žím bo­kom, pre­tože asi vam je jasné, že to nie je moja ži­votná pri­orita – chcela som sa te­raz sú­stre­diť iba na hudbu… po­čas roz­ho­voru s tré­ne­rom som po­cho­pila, že keď si dám te­raz pauzu, poj­dem zase od 0 😁 stále má­vam také sva­lo­vice že ledva viem vy­stú­piť z auta, no sva­lo­vice ktoré som má­vala zo­za­ciatku sa s tými te­raj­šími ani ne­dajú po­rov­ná­vať. Mô­žem asi pre­hlá­siť že to naj­hor­šie v po­dobe kŕ­čov v lýt­kach či úplna ne­schop­nosť od­de­liť od seba nohy je za mnou. Každý za­čia­tok je ťažký a áno, veľmi to bolí… ale pred­tým ako sa roz­hod­neš za­čať, vtlč si do hlavy že to ne­bude bo­lieť len na za­čiatku. Bude to bo­lieť celý čas, možno o tro­chu me­nej, ak si tvoje telo zvykne, ale bude … a bude ti to pri­po­mí­nať, že to ro­bíš správne. Ča­som si na tu bo­lest už zvyk­neš a bu­deš sa z nej te­šiť. A keď bu­deš mať po­cit, že chceš skon­čiť, SPO­MEŇ SI, PREČO SI ZA­ČAL 💪🏽

A post sha­red by SIMA (@si­mo­na­he­ge­rova) on

Ver nám, že aj keď sa ti te­raz nechce, tie vý­sledky, ktoré mô­žeš do­siah­nuť, budú stáť roz­hodne za to. Ne­bu­deš mu­sieť skrý­vať svoje bruško do ne­fo­rem­ného ob­le­če­nia, ale uká­žeš sa v pl­nej kráse. Vďaka tomu na­do­bud­neš aj viac se­ba­ve­do­mia a čo ty vieš, možno zba­líš aj nie­koho no­vého. No ne­stojí to as­poň za po­kus? 🙂

Komentáre