Na­ozaj nejde o ni­jakú dras­tickú di­étu, pri kto­rej bu­deš hla­do­vať. To ne­láka ni­koho, ani nás. Av­šak pevnú voľu bu­deš po­tre­bo­vať. No sľú­bim ti, že vý­sle­dok bude stáť za to. Roz­hý­beš a pre­čis­tíš or­ga­niz­mus, na­kop­neš svoje telo, stra­tíš ne­jaké to kilo na váhe a cel­kovo bu­deš akč­nej­šia aj pro­duk­tív­nej­šia.

Ako vy­zerá taký de­tox? Každý or­ga­niz­mus fun­guje inak. Je iný, vy­ho­vuje mu niečo iné, pri­jíma inú stravu a i po­hyb je od­lišný. Spí­sali sme však zá­kladné veci, ktoré je dobré do­dr­žia­vať:

 

  1. Pitný re­žim

Ne­dos­ta­točný prí­jem te­ku­tín spo­ma­ľuje me­ta­bo­liz­mus, preto je pri de­toxe ob­zvlášť dô­le­žité do­dr­žia­vať pitný re­žim. Vodu a ani čaj roz­hodne ne­slaď! Od­po­rú­čame od­skú­šaný te­a­tox BO­OTEA. Známy čaj z An­glicka, ktorý je priamo na de­tox pris­pô­so­bený. Očistí ťa od to­xí­nov, po­môže splas­núť na­fúk­nuté bruško, na­kopne ťa k lep­šiemu ži­vot­nému štýlu a ty sa bu­deš cí­tiť plná ener­gie. Je vý­bor­nou mo­ti­vá­ciou na zmenu a štart do lep­šieho ži­vot­ného štýlu. Po­čas de­toxu sa po­kús vy­hnúť alebo as­poň ob­medz pi­tie kávy.

 BO­OTEA kú­piš naj­vý­hod­nej­šie TU002-1

  1. Spá­nok

Aby sa or­ga­niz­mus na­štar­to­val, zre­ge­ne­ro­val a fun­go­val tak, ako má, je dô­le­žité ísť spať pra­vi­delne pri­bližne v rov­na­kej ho­dine a do­priať si ni­čím ne­ru­šený od­po­či­nok v dĺžke 7-8 ho­dín.

  1. Po­hyb

Ne­dos­ta­tok po­hybu pod­po­ruje hro­ma­de­nie to­xí­nov v tele. Po­hyb je ide­álny spô­sob ako roz­hý­bať me­ta­bo­liz­mus. Ranný beh, yóga, ho­dina jum­pingu alebo sa mô­žeš zni­čiť vo fitku. Aká­koľ­vek forma je dobrá. Oplatí sa vy­skú­šať tré­ning vo forme in­ter­va­lo­vého cvi­če­nia, pri kto­rom spá­liš mno­ho­ná­sobne viac ka­ló­rií. Ide o strie­da­nie ča­so­vých in­ter­va­lov a strie­da­nie in­ten­zity cvi­če­nia. Ne­za­budni si stiah­nuť vhodnú appku, ktorá ťa v ta­komto cvi­čení pod­porí. Vy­hľa­dáš ju pod náz­vom TA­BATA TI­MER.

  1. Strava

Pri očiste najv­hod­nej­šie pro­te­íny náj­deš v sóji, v tofu, v orieš­koch, vo va­jíč­kach a v rôz­nych stru­ko­vi­nách. Ďal­šou ob­zvlášť dô­le­ži­tou zlož­kou je­dál­níčka je ze­le­nina. Naj­lep­šia je v su­ro­vej forme, po­kvap­kaná oli­vo­vým ole­jom. 004

  1. Od­strá­ne­nie stresu

Psy­chická zá­ťaž, stres, ne­spa­vosť, to všetko ve­die k zlému ži­vot­nému štýlu. Preto vy­pni a skús pár mi­nút denne ve­no­vať re­la­xá­cii. De­tox je naj­lepší pre­chod na zdravý ži­votný štýl a na zmenu stra­vo­va­cích ná­vy­kov. Za­čiatky budú možno ob­tiažne a možno ťa bude pre­na­sle­do­vať chuť na sladké. No ak tieto po­hnútky pre­ko­náš, tvoje telo sa ti od­vďačí. Ne­stra­tíš len pre­by­točné kilá, ale aj ne­ga­tívne ná­lady, cho­roby a kožné prob­lémy. Tak čo, ideš do toho s nami?

fo­to­gra­fie: tum­blr

Komentáre