Mu­sím sa pri­znať, že mám veľmi rada pre­hliadky značky Vic­to­ria´s sec­ret. Vždy sa na ne te­ším, ako zhyp­no­ti­zo­vaná sle­du­jem mo­delky roz­dá­va­júce vzdušné bozky a di­vím sa nad tým, ako rôzne sa dá pre­tvo­riť  a pre­zen­to­vať taký malý kú­sok odevu, akým je spodné prádlo. Na mo­del­kách ob­di­vu­jem hlavne ich vy­ža­ro­va­nie a se­ba­zap­re­nie pri udr­žia­vaní a for­mo­vaní si po­stavy. Áno, je mi jasné, že veľká časť show sa deje za ex­trém­nych pod­mie­nok: umelé riasy, vla­sové prí­česky, umelé opá­le­nie a šia­lené di­éty. Na dru­hej strane, viem, že tieto diev­čatá sa po celý rok o seba sta­rajú, tré­nujú na úrovni pro­fe­si­onál­nych špor­tov­cov a dbajú na stravu. V po­sled­nom čase som so svo­jím vlast­ným te­lom ne­bola za dobre a po­tre­bo­vala som na­kop­nu­tie. Roz­hodla som sa preto, že si vy­skú­šam, aké to je byť an­je­li­kom Vic­to­ria´s sec­ret.08

foto: who­what­wear.com

STRAVA

Z roz­ho­vo­rov a so­ciál­nych sietí mo­de­liek som mala cel­kom uce­lený ob­raz o ich stra­vo­vaní. Je­dál­ni­ček za­hŕňa veľa  ovo­cia a ze­le­niny, te­ku­tín a sa­moz­rejme, biel­ko­vín. Rada si na­ho­vá­ram, že sa ne­stra­vu­jem až tak zle, často sa ale náj­dem v stave, kedy súrne po­tre­bu­jem „niečo sladké“, a po­tom sa pre­je­dám čo­ko­lá­dou alebo zmrz­li­nou. Tento môj týž­denný expe­ri­ment ma pri­nú­til nad jed­lom roz­mýš­ľať, plá­no­vať si ho a svoj plán do­dr­žia­vať. Jedla som men­šie por­cie, čas­tej­šie a pra­vi­delne po­čas dňa. Sna­žila som sa vy­hý­bať vý­rob­kom z bie­lej múky a tiež pl­no­tuč­ným mlieč­nym vý­rob­kom. Každý deň som za­čí­nala po­há­rom vody s cit­ró­nom. Nie je dobré, ak je voda stu­dená, skôr na­opak. Ak chceš, mô­žeš do po­hára pri­dať aj tro­chu ško­rice a medu. Moje prvé jedlo dňa ob­sa­ho­valo veľa ovo­cia a vlák­niny. Som zás­tan­com vý­dat­ných ra­ňa­jok, mi­lu­jem ov­sené vločky, preto som si ro­bila ov­senú kašu alebo som si ich pri­dala do jo­gurtu. De­siata po­zos­tá­vala pre­važne z ovo­cia, ktoré som mala do­stupné, na­prí­klad me­lón, bros­kyne, slivky a ja­bĺčka. Po­čas dňa som sa sna­žila do­dať svojmu telu po­trebné pro­te­íny. Keďže ne­je­dá­vam mäso, má­vam nie­kedy prob­lém ich do­sta­točne na­hra­diť, tento týž­deň som ale jedla ku­ra­cie pr­sia, ďal­šie zdroje sú na­prí­klad va­jíčka, cí­cer alebo cot­tage che­ese. Po­obede na­stáva čas, kedy po­ci­ťu­jem naj­väčší hlad a mám ten­den­ciu to pre­hnať so slad­kým, len aby som sa rýchlo do­bila ener­giou. Te­raz som sa ale sna­žila ta­ké­muto stavu pre­dísť, mo­jím snac­kom boli oriešky, pre­tože sú  bo­haté na ži­viny a ener­giu, treba dať ale po­zor na ich množ­stvo. Tiež  som pri sebe ne­us­tále mala fľašku s vo­dou, keďže do­sta­tok te­ku­tín je dô­le­žitý, pila som aj ze­lený a mä­tový čaj. Možno môj je­dál­ni­ček nie je do­ko­nalý, čo sa týka pres­ných nut­rič­ných úda­jov, do­nú­til ma ale ur­či­tej pra­vi­del­nosti a stried­mosti v strave. Ne­pre­pa­dá­vala som bez­hla­vému hladu, svoje jedlo som mala na­plá­no­vané a te­šila som sa naň. Mo­delka Lily Al­dridge pre­zra­dila, že po show si veľmi rada do­praje pizzu, ako od­menu za od­rie­ka­nie si dob­rôt pred pre­hliad­kou. Aj an­je­li­ko­via teda majú svoje „cheat me­als“.05foto: so­no­ra­so­lar­sys­tem­pro­ject.com2016-08-15_09.09.13foto: au­torka

CVI­ČE­NIE

Pre rady ohľa­dom cvi­če­nia som išla priamo ku zdroju. Vi­deá, ktoré na svoj you­tube ka­nál pri­dáva značka  Vic­to­ria´s sec­ret, sa často za­me­ria­vajú na cvi­če­nie s mo­del­kami.  Každá má štýl cvi­če­nia, ktorý pre­fe­ruje. Ad­riana Lima chodí na box, Can­dice Swa­ne­poel robí tzv. bal­let be­au­ti­ful, po­hyby pre­braté z ba­letu, ktoré pre­cvi­čujú celé telo. Tie sa za­pá­čili aj mne. Sú­stre­dila som sa na „core“, teda stred tela, ktorý som chcela spev­niť. Cvi­če­nie som do­pĺňala kar­dio po­y­bom, to malo po­dobu bi­cyk­lo­va­nia, be­ha­nia do scho­dov alebo ská­ka­nia na švi­hadle. Aj keď som zo za­čiatku mala sto chutí skon­čiť a bolo pre mňa ťažké ísť po švi­hadle pre­cvi­čo­vať na­prí­klad bru­cho, po cvi­čení som sa cí­tila su­per. Po­stupne som z neho spra­vila pevnú sú­časť dňa.

010302

foto: you­tube.com

2016-08-16_15.11.28foto: au­torka

VZHĽAD

Aj keď mo­delky práve ne­stoja na móle, majú krásne vy­ža­ro­va­nie. Ne­sú­visí s množ­stvom make-upu, ale so zdra­vím a po­hy­bom. Pr­vým kro­kom bolo pre mňa zís­kať správne, se­ba­ve­domé dr­ža­nie tela. Už si si nie­kedy všimla, ako po­čas pre­hliadky krá­čajú? Ra­mená majú vy­streté a sme­rujú ich do­zadu. Ne­us­tále som si pri­po­mínla, že sa mám vy­stie­rať. Ako ma­lej to aj tebe ur­čite ro­di­čia pri­po­mí­nali: „Vy­stri chr­bát! Ne­hrb sa!“ Vždy, keď som sa ve­dome sna­žila vy­strieť ple­cia a zdvi­hnúť hlavu, zlep­šila sa mi aj ná­lada a ci­tíla som sa se­ba­ve­do­mej­šie. Ďal­šou vý­zvou bol pre mňa pri­ro­dzený make-up a cha­rak­te­ris­tická zá­plava vl­ni­tých vla­sov. Pro­dukt, ktorý som po­u­ží­vala naj­viac, bol asi high­ligh­ter na zvý­raz­ne­nie líc­nych kostí. Po­tom biela ce­ruzka a biely očný tieň do kú­tika oka a veľa mas­kary. Týž­deň bez ne­zdra­vého jedla a pra­vi­delné cvi­če­nie ma za­ne­chali spo­koj­nej­šou, vy­rov­na­nej­šou, bolo to na mne aj vi­dieť.04foto: pin­te­rest.com

Aj keď ne­jaká bru­tálna zmena v ži­vot­nom štýle nie je možná za takú chvíľu, tento týž­deň ma na­učil prí­stupu k svojmu telu, ktorý by som si chcela udr­žať aj do bu­dúcna. Mala som pred se­bou ur­čitý cieľ, plán, aj keď len na pár dní. Za­čala som sa cí­tiť lep­šie a znovu som v sebe na­šla lásku k cvi­če­niu a po­hybu. Bude treba mi­ni­málne ešte dva ta­kéto týždne, aby som sa s tým úplne sto­tož­nila a zau­to­ma­ti­zo­vala si zdrav­šie ná­vyky. A čo ty? Trú­fala by si si?

co­ver foto: elle.com

 

Komentáre