Zdra­vím ťa, môj ex pria­teľ.

Dlho som sa na seba hne­vala. Ne­ve­dela som nájsť dô­vod, prečo si sa so mnou roz­išiel. Naj­skôr som hľa­dala chybu v sebe. Kládla som si otázku, čo som uro­bila zle. Pla­kala som, hne­vala som sa, cí­tila som sa ne­šťastná, ako keby mi zrazu chý­bal kú­sok zo mňa. Ten kú­sok, ktorý som ti da­ro­vala. Dala som ti časť svojho srdca, ktoré si bez vá­ha­nia za­ho­dil. A znova som pla­kala…

Bola som slepá, keď som ne­ve­dela, čo si tým mys­lel, že si za­slú­žim lep­šieho. Od­išiel si z môjho ži­vota a vzá­pätí na to si si na­šiel inú. Celé me­siace si mi roz­prá­val, ako nie som dosť dobrá pre teba, že nie som dosť chudá, va­dilo ti moje štú­dium a na­šiel si na mne ešte množ­stvo iných chýb. Bola som hlúpa, že som s te­bou stra­tila toľko môjho vzác­neho času. Te­raz to viem!

Chcem ti po­ďa­ko­vať. Vďaka tebe vi­dím, aký som vý­ni­močný člo­vek – vi­dím svoju je­di­neč­nosť. Viem, akého muža už ni­kdy ne­bu­dem mať a na­opak už presne viem, akého chcem mať – úplný opak teba. Chcem a po­tre­bu­jem mať muža, ktorý ma pod­porí vo všet­kom, čo sa roz­hod­nem ro­biť, ktorý ma bude mi­lo­vať ce­lým svo­jim srd­com a bude mi­lo­vať každý kú­sok zo mňa – do­konca aj tie moje hor­šie stránky zmení na dobré. Te­raz to viem!

25865085340_dfed25947b_k

foto: thought­ca­ta­log

Chcem aby si ve­del, že ti od­púš­ťam. Ne­hne­vám sa na teba. A vieš čo? Na­šla som svoje šťas­tie. Žiť v smútku a hneve sa mi ne­o­platí. Roz­hodla som sa ísť ďa­lej a už sa ne­ob­ze­rať späť. Bol si pre mňa lek­ciou, nie omy­lom. Vďaka tomu čo si uro­bil, si ma na­učil pri­jať samú seba a mi­lo­vať samú seba. Tvrdo som za­čala na sebe pra­co­vať – vďaka tebe som dnes sa­mos­tatná a úspešná vo všet­kom čo ro­bím. Môj ži­vot je dnes aj vďaka tebe do­ko­na­lým. Ten kú­sok môjho srdca som na­šla a mám v ňom viac lásky ako ke­dy­koľ­vek pred­tým…

List pí­šem už ako vy­rov­naná, mi­lu­júca a mi­lo­vaná žena, ktorá má presne ta­kého muža, kto­rého tak veľmi moje srdce po­tre­bo­valo.

Pra­jem ti v ži­vote veľa šťas­tia. Dú­fam, že ti tvoj nový vzťah fun­guje a na­ozaj úp­rimne ti pra­jem, aby si ni­kdy ne­za­žil bo­lesť, ktorú si mi spô­so­bil.

Komentáre