Milá ses­tra.

Keď sme boli mlad­šie chcela som byť presne ako ty. Otra­vo­vala som ťa, keď prišli ku nám tvoje ka­ma­rátky. Po­čú­vala som pes­ničky podľa tvojho vkusu, hoci sa mi ne­pá­čili. Po­čas pr­vej Su­pers­tar som fan­dila Ja­ro­šovi, len kvôli tebe. Ne­us­tále som ti brala ob­le­če­nie alebo vy­zve­dala. Bola som rada, keď si ma strá­žila. Ty si to však ne­zná­šala. Často si mi to dala pekne vy­ž­rať.

Pa­mä­táš sa na to? Na všetky naše hádky, ktoré skon­čili pla­čom. Pod­plá­cala si ma alebo jed­no­du­cho za­pchala ústa, len aby som ne­šla ža­lo­vať ma­mine. Vtedy som po­ve­dala niečo, čo ľu­tu­jem do­te­raz. Kri­čala som na plné hrdlo ako veľmi ťa ne­zná­šam.

pe­xels.com

Ne­ve­deli sme sa nor­málne po­roz­prá­vať. Stále sme si ro­bili na­priek. Všetko zlé čo som spra­vila si si od­ská­kala práve ty. Ro­di­čia vždy po­tres­tali len teba, tým naj­hor­ším tres­tom. Akým? Mala si svoju malú ses­tru na sta­rosť.

Keď sa tak po­zriem spätne, viem, že som ne­bola práve tá naj­lep­šia ses­tra. Ale na­priek tomu všet­kému som ťa vždy ľú­bila. Chcela som si zís­kať tvoju po­zor­nosť za každú cenu. Chcela som byť presne ako moja star­šia ses­tra. V is­tom oka­mihu som si uro­bila z teba ne­pria­teľku. Ni­kdy som ti to ne­po­ve­dala, ale od­púš­ťam ti všetky jazvy a tiež aj vy­bitý zub. Dú­fam, že mi od­pus­tíš aj ty všetko zlé, čo som ti spra­vila.

pe­xels.com

Asi sme mu­seli vy­rásť, aby sa to zme­nilo. Te­raz ne­do­ká­žem opí­sať to silné puto, čo je me­dzi nami. Niečo sa ale ne­zme­nilo. Stále sa te­ším na naše dni. Kedy se­díme v obý­vačke a po­ze­ráme spolu Pria­te­ľov. Spra­víme si kávu a ideme sa po­roz­prá­vať na bal­kón. Strá­came po­jem o čase. Vô­bec nás ne­zau­jíma, kde máme mo­bil. Pre­tože máme jedna druhú. Tieto dni síce nie sú tak často, ale o to viac si to vá­žime. Viem, že aj ty rada trá­viš čas so mnou.

Milá ses­tra.

Som na teba hrdá. Aj keď si mala mi­lión dô­vo­dov ma nie­kedy pri­za­biť, stále si na mňa dá­vala po­zor. Ne­priz­nala si to, ale vždy si ma mala rada. Pre­tože sú­ro­de­necká láska je už raz taká.

Sme na vlas rov­naké, no zá­ro­veň od­lišné. Ne­ču­du­jem sa, že si nás starká mýli. Av­šak naše po­vahy sú úplne iné. Te­raz sa mi úplne trasú ruky a mám strach. Vždy si bola vzor a vždy ním aj bu­deš. Hoci si mi ho­vo­rila, nech si z teba be­riem prí­klad. Si úžasná osoba. Pre­ko­nala si toho veľa. Mala veľa chvíľ, kedy si už ne­vlá­dala ísť ďa­lej. Po­sta­vila si sa na vlastné nohy a stala sa sil­nou oso­bou. Ne­mô­žem ti brá­niť žiť svoj ži­vot. Hoci aj bez nás. Za­slú­žiš si toho oveľa viac ako si mys­líš.

thought­ca­ta­log.com

Mi­nule si mi po­ve­dala, že ne­máš člo­veka, ktorý by ťa be­z­hra­nične ľúbi. Máš! Máš mňa, ro­dinu. Ro­dinu, ktorá ťa ni­kdy ne­opustí a bude ťa vždy mi­lo­vať.

Ďa­ku­jem ti za všetko čo pre mňa ro­bíš. Ďa­ku­jem, že mi ve­ríš. Ďa­ku­jem za to silné puto, ktoré sme si vy­bu­do­vali. Ďa­ku­jem, že si mi utrela slzy, keď som to po­tre­bo­vala. Ďa­ku­jem, že pri mne vždy sto­jíš. Ďa­ku­jem, že ťa mám.

Moja mi­lo­vaná ses­tra. Ľú­bim ťa <3

Komentáre