Prav­de­po­dobne si spo­kojná s mies­tom, kde bý­vaš. Zvykla si si naň. Ži­ješ možno tro­chu ste­re­otypný ži­vot, ale tento fakt ti ab­so­lútne ne­pre­káža, pre­tože sa cí­tiš po­hodlne. Si tu za­be­hnutá, všetko po­znáš, máš tu svoju ro­dinu a pria­te­ľov. Toto je tvoj do­mov, tvoja sta­bi­lita. Jed­no­du­cho ti je takto dobre a skrátka ne­vi­díš dô­vod, prečo by si mala niečo me­niť. Chá­pem ťa, no skú­sila si sa na to nie­kedy po­zrieť aj z iného uhla po­hľadu?

Exis­tuje aj smut­nej­šia mož­nosť, a to taká, že miesto, ktoré obý­vaš, žiaľ, prí­liš v láske ne­máš. Ešte si sa stále ne­ods­ťa­ho­vala, lebo máš strach, prí­padne ti to za­tiaľ ne­umož­ňujú tvoje fi­nančné mož­nosti. Dô­vody sú rôzne, nimi sa však te­raz ne­za­obe­rajme, veď ty sama ich po­znáš naj­lep­šie a tvoja mo­ti­vá­cia je o to sil­nej­šia.
tumblr_o96n16S3HR1s9fcvfo1_500foto: na­po­le­on­four

A možno ani je­den z po­pi­sov na teba ne­sedí úplne do­ko­nale, ale to ti ešte neb­ráni za­mys­lieť sa. Dosť bolo fi­lo­zo­fo­va­nia, do­staňme sa k po­inte, prečo by si sa mala od­sťa­ho­vať nie­kde, kde ťa ni­kto ne­pozná? Ja ti to teda pre­zra­dím.

Čo mô­žeš zís­kať? Viac než oča­ká­vaš. Do­slova sa vy­no­víš. Spoz­náš nové ob­ľú­bené miesta, no­vých ľudí, náj­deš si novú prácu. V pod­state máš prí­le­ži­tosť stať sa no­vým člo­ve­kom. Možno práve toto po­tre­bu­ješ. Za­čať úplne od nuly a hlavne nie­kde, kde ni­kto ne­pozná tvoje chyby z mi­nu­losti. Voľ­nosť a slo­boda, čo viac si mô­žeš priať? Za­stav sa a po­roz­mýš­ľaj o tom, čo je pre teba naj­lep­šie, čo by si rada zme­nila, urč si smer, kto­rým sa budú ube­rať tvoje ďal­šie kroky.

Asi po­znáš ten po­cit, keď sa do­sta­neš mimo svo­jej kom­fort­nej zóny. Nie­kedy je ná­ročné prejsť po ten­kom ľade, no ga­ran­tu­jem ti, že ak sa po­sna­žíš, tak to zvlád­neš a po­tom po­cí­tiš niečo na­ozaj ne­opí­sa­teľné. Platí to aj v tejto si­tu­ácií. Od­ísť do ne­známa pri­náša so se­bou mnoho stre­sov a stra­chu, is­tota ti bude po dl­h­šiu dobu cu­dzia, av­šak po­stu­pom času si zvyk­neš. Uvi­díš, že ne­skôr sa všetko za­čne zlep­šo­vať. Chce to „iba“ čas, tr­pez­li­vosť a od­vahu. Bu­deš na seba hrdá, ver mi.

Kedy ino­kedy, ak nie te­raz? Si predsa mladá, ne­máš toľko zá­väz­kov, treba to vy­užiť. Práve v tomto ži­vot­nom ob­dobí máš je­di­nečnú šancu a mož­nosť, ktorú by si ne­mala len tak za­ho­diť za hlavu. Ďal­šia tak skoro prísť ne­musí. Pri­znaj si, že s man­že­lom, deťmi a hy­po­té­kou na krku, by bola ta­káto zmena predsa o čosi ná­roč­nej­šia…

Kaž­do­pádne, bola by škoda, ak by si sa o to ani ne­po­kú­sila. Ne­tvr­dím, že máš od­ísť navždy. Stačí, že sa po­su­nieš v ži­vote ďa­lej, zme­níš po­hľad na svet, sta­neš sa ešte lep­šou osob­nos­ťou než už v tejto chvíli si. Keď toto všetko do­siah­neš, uve­do­míš si, že tento ži­votný krok si roz­hodne ne­spra­vila zby­točne.

foto: tum­blr.com

Komentáre