Mnou mi­lo­vaný,

asi nie je správne žia­dať ťa, nech na mňa po­čkáš a ne­vy­uži­ješ prí­le­ži­tosť byť s nie­kým no­vým, keď máš pred se­bou toľko mož­ností. Si to síce ty, kto od­išiel ale nech sa stane čo­koľ­vek  bu­dem aj tak ve­riť v nás dvoch.  Vieš, že je me­dzi nami veľmi silné puto. Ne­exis­tujú slová, kto­rými by sa dala opí­sať moja láska k tebe a to ako sa pri tebe cí­tim. Keď sa sme­ješ na mo­jich de­tin­ských ra­dos­tiach. Keď si na obed kú­pime čo­ko­ládu a chipsy. Keď ma vez­meš do ná­ru­čia a ja sa cí­tim akoby som bola v tom naj­bez­peč­nej­šom prí­stave. Si mo­jím do­mo­vom. Ni­kdy som sa ne­cí­tila tak ako s te­bou. Ne­chý­baš mi, pre­tože tu zo­sta­nem sama alebo preto, že by sa o mňa ne­mal kto po­sta­rať. Chý­baš mi jed­no­du­cho ty. Vráť sa mi už dom­kov.

The per­fect shot 💍🌙 Yes or No?

A post sha­red by Hip­pie Vi­bes (@bo­he­mian­vi­bes­tribe) on

Viem že je odo mňa se­becké žia­dať,aby si svoje do­tyky, bozky, lásku a všetko ne­ve­no­val inej. Je se­becké, aby som žia­dala aby si na mňa as­poň ob­čas mys­lel. No ne­mô­žem si po­môcť. Mu­sím ti to po­ve­dať. Ne­do­ká­žem si ťa pred­sta­viť s nie­kým iným. Je­diné v čo dú­fam je, že keď sa vrá­tiš, bu­deš cí­tiť rov­naké puto ako pred od­cho­dom. Mal si mož­nosť a ty si ju vy­užil. Si skrátka dob­ro­druh, máš to po ro­di­čoch. Možno si len po­tre­bu­ješ uve­do­miť, že všetko to, čo si chcel máš doma a možno na­opak… Čaká ťa tam nie­kto lepší. Vždy sa bu­dem cí­tiť zvláštne za to, že si od­išiel, ale uve­do­mu­jem si, aké úžasné mož­nosti sa ti po­nú­kajú. Ne­us­tále na teba mys­lím a pre­hrá­vam si všetky tie krásne chvíle. Pri kaž­dej z nich som cí­tila ako veľmi sa ľú­bime. Ne­do­ká­žem zniesť myš­lienku, že by som ťa stra­tila úplne. Proste nie!

🌊🌊🌊 via @hip­pie­vi­bes­tribe

A post sha­red by Hip­pie Vi­bes (@bo­he­mian­vi­bes­tribe) on

Si ten naj­vý­ni­moč­nejší muž akého po­znám. Za­slú­žiš si vi­dieť a po­znať celý svet.
Nech­cem vi­dieť ako ťa ob­jíma iná žena. Nech­cem aby si sa zo­bú­dzal vedľa nie­koho iného. Nech­cem, aby ten po­cit, keď hrdo krá­čam vedľa teba a dr­žím ťa za ruku, spoz­nalo iné dievča. Chcem to byť ja, kto sa v noci len tak pre­be­rie a dá ti letmý bozk na pery a ubez­pečí sa, že ti nie je zima. Chcem to byť ja, kto si ob­lieka tvoju mi­kinu miesto mo­jej bundy. Ne­mala som ťa žia­dať aby si po­čkal. Ne­tu­ším, aké tam máš plány. Ale ro­bím to. Ak treba za­vo­lať, za­vo­lám. Ak treba po­môcť, po­mô­žem. Uro­bím čo­koľ­vek, ale nech­cem už strá­viť ani jednu noc s po­mys­le­ním, že ťa ne­mô­žem ob­jať a pre­bu­diť sa vedľa teba. Ty si tým mo­jím pra­vým. Mo­jou ži­vot­nou lás­kou. Mo­jou po­lo­vič­kou. Tvoja R.

Presne toto som pí­sala pred skoro dvoma rokmi. Každý deň som dú­fala v našu lásku. Každý deň som sa mod­lila aby si bol v po­riadku. Každý deň som ti ve­rila. Mala som aj ťažké chvíle kedy som ne­ve­dela čo so se­bou. Moja in­tu­ícia je silná, to si vždy ve­del. No moja viera v teba bola oveľa sil­nej­šia. Ve­rila som ti. A te­raz? Veci sú proste inak a ja sa ich sna­žím pri­jať, také aké sú.

Let your­self get lost in the mo­ment ✨ 📷: @king_ro­berto

A post sha­red by Hip­pie Vi­bes (@bo­he­mian­vi­bes­tribe) on

Vieš, ob­čas sa stane, že veci vô­bec nie sú tak, ako by si si že­lal. A te­raz ne­mys­lím len na to, čo sa týka vzťa­hov. Cel­kovo. Ideš si za ne­ja­kým snom, či cie­ľom a ne­za­me­ria­vaš sa na nič iné okolo, len na ten cieľ. Ale haló, nie je ná­ho­dou pod­statná celá tá cesta? Celý ten pro­ces, kto­rým si mu­síš prejsť? Nie­kedy, po­čas ten stras­ti­pl­nej púte náj­deš niečo úžasné, čo možno nie je podľa tvo­jich pred­stáv. Nie je to ten tvoj vy­sní­vaný ceľ. Ale to všetko je v po­riadku, pre­tože ča­som zis­tíš, že sa ti vlastne nič lep­šie ani ne­mohlo stať. Ne­do­ve­die ťa to presne tam kam si chcel ale nie­kam, kde je všetko vlastne oveľa lep­šie a úžas­nej­šie ako si si kedy ve­del pred­sta­viť… A vieš čo? Je úplne v po­riadku, ak sa to tak ne­javí hneď. Pre­tože všetko na svete má svoj zmy­sel a správne na­ča­so­va­nie. Všetko bude dobré, sľu­bu­jem.

Viac mo­jich člán­kov si mô­žeš pre­čí­tať na mo­jom osob­nom blogu http://www.by­riush.sk

Komentáre